SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Tahsil edilmeyen kiralar için Gelir Vergisi beyannamesi verilecek midir?

Tahsil edilmeyen kiralar için Gelir Vergisi beyannamesi verilecek midir?

 

Soru:

 

Tahsil edilmeyen kiralar için Gelir Vergisi beyannamesi verilecek midir?


Cevap:
Kira geliri elde eden şahısların en çok sordukları ve tereddüt ettiklerin konuların başında belki de kiracıdan tahsil edemedikleri kiralar için yine sözleşmedeki tutara dayalı beyanname verilip verilmeyeceği konusudur.

Gayrimenkul iradı sahipleri için,
 
1.   Ittıla hasıl etmeleri kaydıyla namlarına, kamu müessesesine, icra dairesine, bankaya, notere veya postaya para yatırılması;
2.   Kira olarak doğan alacağın başka bir şahsa temliki (Temlikin ivazlı olup olmadığına bakılmaz. İvazlı temliklerde ivazın tahsil şartı aranmaz) veya kiracısına olan borcu ile takasının; tahsil hükmünde olduğu kabul edilmiştir.
 
Buna göre; gayrimenkul sermaye iradında gayrisafi hasılat, tahsil unsuruna bağlanmıştır. Yani kiraya verenin kira gelirini elde etmesi esasına dayanmaktadır.
 
Bunu kısaca belirttikten sonra, GVK’nun ''Vergi Tevkifatı'' başlıklı 94’üncü maddesinde; ''Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergisine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.'' Hükmüne yer  verilmiştir.                                                                                                  
 
Ayrıca, aynı maddenin 5/a bendinde de, anılan Kanunun 70. maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığında yapılan ödemelerden % 20 oranında gelir vergisi tevkif edileceği hükme bağlanmıştır.
 
Tüm bu açıklamaları tek bir cümleyle özetleyecek olursak; bir takvim yılı içinde, o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedelleri o yılda elde edilmiş gelir olarak kabul edilecek, gelecek yıllara ait olup peşin tahsil edilen kira bedelleri ise ilgili yılın geliri kabul edilerek ait olduğu yıllarda beyan edilecektir. Gayrimenkul sermaye iradlarında elde etme açısından tahsil esası geçerli olduğundan, henüz tahsil edilemeyen kira gelirinin ise beyan edilmesi söz konusu olmayacaktır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(28.09.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM