GÜNCEL MEVZUAT
2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar (BKK 2007/12701) - MuhasebeTR

2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar (BKK 2007/12701)

18 Ekim 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26674

 

             Karar Sayısı : 2007/12701

             Yüksek Planlama Kurulunun 9/10/2007 tarihli ve 2007/64 sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu’na sunulan ekli “2008 Yılı Programı” ile “2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın kabulü; 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/10/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                        Abdullah GÜL

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

 

2008 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU  VE İZLENMESİNE DAİR KARAR

 

I. UYGULAMA

Tanımlar

MADDE 1 - (1) Bu Kararın uygulanmasında;    

a) Bütçe kaynağı: Bütçe Kanunu ile tahsis edilmiş ödenekleri,

b) Bütçe dışı kaynak: Bütçe Kanunu ile tahsis edilmiş ödenekler dışındaki her türlü kaynağı,

c) Ek ödenek: Yılı Yatırım Programıyla kamu idarelerine tefrik edilen ve kuruluş bazında yatırım tavanlarını artıracak mahiyetteki ilave ödenek tahsislerini,

d) Projeler arası ödenek aktarması: Proje bazında ödenek tavanını değiştirmesine rağmen kuruluş bazında yatırım tavanını değiştirmeyen ödenek revizyonlarını,

e) İz ödenek: Ekonomik konjonktür itibarıyla yatırımının durdurulmasına karar verilen ancak yatırım programında muhafazasında yarar görülen projelere tahsis edilen 1.000 YTL. tutarındaki ödenekleri,

f) Ulusal katkı payı: Avrupa Birliği fonlarından sağlanan yıllık finansmanın belli bir oranına  karşılık gelen  bütçe ödeneğini,

g) Toplu proje: Alt harcama kalemleri ayrı bir proje niteliğini haiz olmayan ve proje adı ve/veya karakteristiği; makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanımı, idame-yenileme, büyük onarım, tamamlama, etüd–proje ile yayın alımı olan yıllık projeyi,

h) Toplulaştırılmış proje: Benzer nitelikteki alt projelerden oluşan ve amaç ve kapsamı itibarıyla toplu ödenek tahsis edilmesi uygun görülen projeyi,

i) Proje parametreleri: Projenin; ad, yer, karakteristik, kümülatif harcama, süre (başlama-bitiş yılı), maliyet ve ödeneğini,

ifade eder.

Genel ilkeler

MADDE 2 – (1) 2008 Yılı Programında yer alan ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla; makro politikaların, bölgesel gelişme politikaları dikkate alınarak sektör programlarının ve yatırımların koordineli bir şekilde yürütülmesi esastır.

(2) 2008 Yılı Programı ve eklerinde yer alan yatırımların, hukuki ve kurumsal düzenlemelerin, sektör programlarının, ekonomik, sosyal ve bölgesel gelişme politikalarının ve bunlarla ilgili tedbirlerin uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi, görevli bakanlık ve kuruluşların her kademesince Programda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanacak çalışma programına göre yürütülür.

(3) Bu çalışmalarda, Avrupa Birliği (AB) fonlarından finanse edilmek üzere, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı, Stratejik Çerçeve Belgesi ve Avrupa Birliğine uyum amacıyla hazırlanan diğer plan, program ve strateji dokümanlarında yer alan öncelikler dikkate alınarak hazırlanacak projelerin, 2008 Yılı Programı ile uyumlu hazırlanması ve Türkiye tarafından sağlanacak ulusal katkı payının Yatırım Programı bütünlüğüne uygunluğu temin edilir.

MADDE 3 - (1) Programın uygulanmasında, yatırımların, bütçeler ile programlarda değişiklik ve aktarma yapılmayacak şekilde gerçekleştirilmesi ve sektörler arası dengelerin bozulmaması temel ilkedir.

(2) 2008 Yılı Yatırım Programında yer almayan herhangi bir proje için harcama yapılamaz. Proje ödenekleri yatırım ile ilgili olmayan amaçlar için kullanılamaz. Proje ödenekleri arasında bu Kararda belirtilen esaslar dışında aktarma yapılamaz.

(3) 2008 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları kapsamında sürdürülen yatırımların rasyonelleştirilmesi çalışmalarında esas alınan önceliklendirme ve ilkeler 2008 Yılı Yatırım Programı uygulamalarında da sürdürülecektir.

MADDE 4 - (1) Yıllık Programda yer alan finansman ihtiyacının, genel ve özel bütçede ve finansman programlarında belirtilen miktarlarda ve zamanında kuruluşlara intikali için gerekli tedbirler Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve kamu yatırım programına finansman sağlayan fon idarelerince alınır. İnşaat mevsiminin kısa olduğu yöreler için bu husus Maliye Bakanlığınca özellikle dikkate alınır.

Toplu projeler ve toplulaştırılmış projeler

MADDE 5 - (1) 2008 Yılı Yatırım Programında yer alan toplu ve toplulaştırılmış projelerde aşağıdaki hükümlere uyulur:

a) Toplu projelerin detay programları, kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanın, üniversitelerde rektörün onayıyla tespit edilir. Detay programlara ait bilgiler; genel ve özel bütçeli kuruluşlar ile döner sermayeli kuruluşlar tarafından Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına, sosyal güvenlik kurumları ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıkları tarafından Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığına Yatırım Programının Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip 30 gün içinde bildirilir.

Toplu projenin parametreleri değiştirilmemek kaydıyla alt proje parametrelerindeki her türlü değişiklik ile mevcuda ilave ve çıkarmalar kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanın, Sosyal Güvenlik Kurumunda başkanın, üniversitelerde rektörün onayıyla yapılır. Yapılan değişiklikler ilgileri itibarıyla yukarıda belirtilen kuruluşlara bildirilir. Toplu projenin parametrelerindeki değişiklikler bu Kararın 7 nci maddesine göre sonuçlandırılır.

Bakanlar bu madde kapsamındaki yetkilerinin tamamını ya da bir kısmını alt birimlere, bağlı veya ilgili kuruluşlara devredebilirler. 

b) Tadat edilmeyen toplulaştırılmış proje yürüten kuruluşlar, alt proje seçimi ve ödenek tahsisinde uyacakları usul ve esasları belirler ve internet sitelerinde ilan ederler. Bu usul ve esaslara göre belirlenen alt proje ve ödenekleri Yatırım Programının Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakan veya üniversitelerde rektör tarafından onaylanır. Belirlenen alt projeler ve ödenekleri en geç Şubat ayı sonuna kadar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirilir ve aynı anda internet sitesinde yayınlanır. Yatırım Programında  müstakil proje olarak yer alması gereken projelerin toplulaştırılmış proje kapsamında bildirilmesi durumunda Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı söz konusu alt projenin ilgili detay programdan çıkarılması hususunu en geç 30 gün içinde kuruluşa bildirir.

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin alt projeleri itibarıyla Yatırım Programında tadat edilmeyen toplulaştırılmış projelerinin alt projeleri Şubat ayı sonuna kadar görüş alınmak üzere Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir.

Bu Kararın diğer hükümlerindeki toplulaştırılmış proje ile ilgili limitler çerçevesinde alt proje parametrelerindeki değişiklikler Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bilgi vermek kaydıyla kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanın, üniversitelerde rektörün onayıyla yapılır. Alt proje değişiklikleri nedeniyle bu Kararın ilgili hükümlerindeki limitleri aşan toplulaştırılmış proje revizyonu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından sonuçlandırılır.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı bütçesinin sermaye transferi kapsamında yer alan toplulaştırılmış projelerin alt projeleri, TÜBİTAK Başkanlığınca belirlenir ve alt projelerin listesi, projeleri destekleme gerekçeleriyle beraber, bilgi için her üç ayda bir Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir.

c) Toplulaştırılmış projelerin Yatırım Programında tadat edilen alt projelerindeki revizyonlar, bu Kararın 6 ve 7 nci maddelerindeki hükümler çerçevesinde sonuçlandırılır. Alt proje değişiklikleri nedeniyle ihtiyaç duyulan toplulaştırılmış proje revizyonu bu Kararın 7 nci maddesindeki limitlere bakılmaksızın, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından sonuçlandırılır.

Yıl içinde programa proje alınması ve programdan proje çıkartılması

MADDE 6 - (1) 2008 yılı içinde zorunlu haller dışında Yatırım Programına yeni proje alınması teklif edilemez. Zorunlu hallere münhasır olmak kaydıyla Yatırım Programına proje alınmasıyla ilgili taleplerden, maliyeti 5 milyon YTL. ye kadar olanlar veya maliyetine bakılmaksızın 5 milyon YTL.   harcama ile yılı içinde tamamlanacak olanlar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca; maliyeti 5-250 milyon YTL. arası olanlar Yüksek Planlama Kurulunca; maliyeti 250 milyon YTL. nin üzerindekiler ise Bakanlar Kurulunca karara bağlanır. Yatırım Programından proje çıkarılmasıyla ilgili talepler Yüksek Planlama Kurulu tarafından sonuçlandırılır.

(2) Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde, yıl içinde Yatırım Programına yeni proje alınması ve bu projelere başlangıç ödeneği tahsisiyle ilgili talepler, bu Karardaki limitlere bakılmaksızın Devlet  Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca karara bağlanır.

(3) AB Mali İşbirliği Programlaması kapsamındakiler hariç, maliyetinin yüzde 50 den fazlası dış hibe niteliğinde olan projelerin Yatırım Programına alınması ile ilgili işlemler  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından sonuçlandırılır.

(4) Programa ithal edilen projelerin finansmanı öncelikle kuruluşun programında yer alan diğer projelerin ödeneklerinden bu Kararda belirtilen esaslara göre yapılacak aktarmalarla sağlanır.

 

TÜMÜNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

(18.10.2007)

GÜNDEM