GÜNCEL MEVZUAT
Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği - MuhasebeTR

Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği

25 Ağustos 2007 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 26624


Maliye Bakanlığından:

MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî hizmetler birimlerinde çalıştırılacak malî hizmetler uzmanlarının mesleğe giriş ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

             b) İdare: Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini,

             c) Malî hizmetler birimi: Strateji geliştirme başkanlıkları ve strateji geliştirme daire başkanlıkları ile strateji geliştirme ve malî hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği müdürlükleri, bu birimlerin kurulmadığı idarelerde bu idarelerin mevcut yapılarında malî hizmetlerini yürüten birimi, mahalli idarelerde ise ilgili mevzuatında yer alan hükümler çerçevesinde kurulacak birimleri,

             ç) Özel yarışma sınavı: Maliye Bakanlığı tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınav ile Maliye Bakanlığınca yapılacak sözlü sınavı,

             d) Uzman: Malî Hizmetler Uzmanını,

             e) Uzman yardımcısı: Malî Hizmetler Uzman Yardımcısını,

             f) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Malî Hizmetler Uzmanlığı Mesleğine Giriş

             Uzman yardımcılığına giriş

             MADDE 4 – (1) Malî hizmetler uzmanlığı mesleğine özel yarışma sınavı sonucunda uzman yardımcısı olarak girilir.

             (2) Alınacak uzman yardımcılarının sayısı, idarelerin kadro ve pozisyon durumları ile taleplerine göre Bakanlık tarafından belirlenir.

             Yazılı sınav ve başvuru şartları

             MADDE 5 – (1) Özel yarışma sınavının yazılı bölümü çoktan seçmeli test usulüne göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılır.

             (2) Yazılı sınavın tarihi ve yeri, başvuru şartları, son başvuru tarihi, sınav konuları, atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının idareler itibarıyla dağılımı, sınava kaç kişinin çağrılacağı, başvuruda istenen belgeler ile diğer hususlar Bakanlık tarafından sınav tarihinden en az 60 gün önce Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde  yayımlanır, Bakanlık ilan panolarında asılmak ve elektronik ortamda yayımlanmak suretiyle duyurulur. Son başvuru tarihi ile yazılı sınav tarihi arasında en az 30 günlük süre bırakılır.

             (3) Özel yarışma sınavının yazılı bölümüne, Kamu Personel Seçme Sınavından Bakanlık tarafından belirlenen puan türünden ilanda belirtilen asgari puanı almış adaylar çağırılır. Sınava çağırılacak aday sayısı açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyon sayısının 20 katından fazla olmamak üzere Bakanlık tarafından belirlenir.

             (4) Adayların özel yarışma sınavına katılabilmeleri için aşağıda belirtilen şartları da taşımaları gerekir.

             a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

             b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

             c) Sınavın yapıldığı yılın başı itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

             Yazılı sınav konuları ve değerlendirme

             MADDE 6 – (1) Yazılı sınav soruları aşağıda belirtilen konu gruplarını kapsayacak şekilde hazırlanır.

             a) İktisat:

             1) Makro İktisat ve Mikro İktisat, 

             2) Uluslararası İktisat,

             3) Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

             b) Maliye:

             1) Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları),

             2) Maliye Politikası,

             3) Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

             c) Hukuk:

             1) Anayasa Hukuku,

             2) İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı),

             3) Ceza Hukuku (Genel Hükümler),

             4) Borçlar Hukuku,

             5) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç),

             6) İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).

             ç) Muhasebe:

             1) Genel Muhasebe,

             2) Malî Analiz ve Raporlama.

             d) Yabancı dil (İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden herhangi biri).

             (2) Yazılı sınav sonuçları, (a) ve (b) konu grupları için yüzde 25’er, (c) ve (ç) konu grupları için yüzde 20’şer ve (d) konu grubu için yüzde 10 oranlarında ağırlıklandırılarak değerlendirilir.

             Yazılı sınava ilişkin diğer hususlar

             MADDE 7 – (1) Yazılı sınava başvuruda istenecek bilgi ve belgeler, başvuru sırasında adaylardan alınacak sınav bedeli, sınav yerleri, soruların konulara göre dağılımı, sınavın yürütülmesinde gözetilecek hususlar, sınavın tarihi ve süresi, kazananların belirlenmesi, tercihler ve yerleştirmeye ilişkin hususlar, sınav ve yerleştirme sonuçlarının Bakanlığa, idarelere ve adaylara bildirilmesi ve açıklanması ile diğer hususlar Bakanlık ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi arasında yapılacak protokolde belirlenir.

             (2) Sınava girmeye hak kazanan adaylara Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınava girerken bu belgenin fotoğraflı kimlik belgesiyle beraber gösterilmesi zorunludur.

             Sözlü sınav

             MADDE 8 – (1) Yazılı sınavdan yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan alan adaylar sözlü sınava çağırılır.

             (2) Sözlü sınav Bakanlıkta yapılır. Sözlü sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılacakların listesi Bakanlık ilan panolarında asılmak ve elektronik ortamda yayımlanmak suretiyle duyurulur ve Bakanlık tarafından adaylara yazılı olarak bildirilir.

             (3) Sözlü sınavda, yazılı sınav konularının yanı sıra, adayların kavrama ve muhakeme gücü, anlatım yeteneği, genel kültürü, tutum ve davranışları gibi özellikleri değerlendirilir.

             (4) Sözlü sınavda adaylara sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından yüz (100) tam puan üzerinden not verilir. Verilen notların aritmetik ortalaması adayın sözlü sınav notunu teşkil eder.

             (5) Sözlü sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından bir tutanakla tespit edilir, adaylara yazılı olarak bildirilir ve Bakanlık ilan panolarında asılmak ve elektronik ortamda yayımlanmak suretiyle duyurulur; varsa itirazların değerlendirilmesinden sonra en az elli (50) puan alanlar yerleştirmeye tabi tutulmak üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yazılı olarak bildirilir.

             Sözlü sınav komisyonu

             MADDE 9 – (1) Sınav komisyonu Bakanlıktan alınacak onayla belirlenir.

             (2) Sınav komisyonu, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü veya görevlendireceği genel müdür yardımcısının başkanlığında Bakanlıktan en az daire başkanı düzeyinde iki üye ile idarelerin strateji geliştirme başkanlıkları ve strateji geliştirme daire başkanlıkları arasından belirlenecek en az daire başkanı düzeyinde dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Aynı şekilde birer yedek üye belirlenir.  Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde birden fazla sınav komisyonu kurulabilir.

             (3) Sınav komisyonu üye tam sayısı ile toplanır.

             (4) Sınav komisyonu başkan ve üyelerinin; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya evlat edinilmiş çocuklarının sınava katılması halinde, bunların başkanlık veya üyelikleri sona erdirilir ve bunların yerine yedek üyeler arasından görevlendirme yapılır.

TÜMÜNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

(25.08.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM