GÜNCEL MEVZUAT
Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik - MuhasebeTR

Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik

17 Ağustos 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26616

 

 

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

 

 

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, emeklilik şirketleri tarafından katılımcılara sunulan emeklilik sözleşmelerine aracılık eden veya bunları emeklilik şirketi adına yapan kişilerde aranacak niteliklere, faaliyetlerine, meslekî yeterlilikleri ile bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla yapılacak sınavlara, Sicile, eğitim programlarına, Lisans ve tanıtım kartı vermeye ilişkin işlemleri ve ilgili diğer usul ve esasları düzenlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 ve 20/A maddeleri hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bireysel emeklilik aracıları: Emeklilik şirketleri tarafından katılımcılara sunulan emeklilik sözleşmelerine aracılık eden veya bunları emeklilik şirketi adına yapan gerçek kişileri,

             b) Emeklilik Gözetim Merkezi: Emeklilik Gözetim Merkezi Anonim Şirketini,

             c) Kanun: 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu,

             ç) Lisans: Sınavlarda başarılı olunması hâlinde Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından verilen meslekî yeterliliği gösteren belgeyi,

             d) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

             e) Sınav: Meslekî yeterlilik ile bilgi ve becerilerin ölçülmesi amacıyla, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından düzenlenen Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavını (e-BEAS),

             f) Sicil: Bireysel Emeklilik Aracıları Sicilini,

             g) Şirket: Emeklilik şirketini,

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Bireysel Emeklilik Aracılarında Aranan Nitelikler ve Sınava İlişkin Esaslar

             Bireysel emeklilik aracılarında aranan nitelikler

             MADDE 4 – (1) Bireysel emeklilik aracılarında aşağıdaki nitelikler aranır.

             a) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak; en az iki yıllık bankacılık, borsa ve finans, finans, işletme, maliye, menkul kıymetler ve sermaye piyasası, muhasebe, para ve sermaye yönetimi, pazarlama ve sigortacılık meslek yüksek okullarından mezun olmak veya ikinci fıkrada belirtilen nitelikleri haiz, en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

             b) Sınavda başarı göstermiş olmak,

             c) Müflis veya konkordato ilan etmiş olmamak, taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis, bireysel emeklilik veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adli para cezasına mahkum edilmemiş yahut cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak,

             ç) Meslek şeref ve haysiyetine aykırı davranışlarda bulunmamış olmak,

             d) Adına bireysel emeklilik aracılığı yapacakları şirketin emeklilik ürünlerine ilişkin gerekli eğitimleri tamamlamış olmak.

             (2) En az lise veya dengi okul mezunu olan kişiler aşağıda belirtilen kurumların bünyelerinde tam zamanlı pazarlama ve satış elemanı olarak sınava başvuru yaptıkları tarih itibarıyla en az toplam iki yıl süreyle çalışmış olmaları hâlinde bireysel emeklilik aracıları sınavına girmeye hak kazanırlar.

             a) Şirketler,

             b) Sigorta şirketleri,

             c) Bireysel emeklilik, hayat veya ferdi kaza sigortası ürünlerinin tanıtım, pazarlama ve satışında faaliyet göstermek üzere kurulan ve sermayesinin en az yüzde elli birinin bir şirkete ait olduğu pazarlama ve satış şirketleri,

             ç) Sigorta acenteleri, sigorta brokerleri, banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketi veya Müsteşarlıkça uygun görülen benzeri malî kuruluşlar.

             (3) Şirket bünyesinde veya dışında şirket adına katılımcılara sunulan emeklilik sözleşmelerine ilişkin olarak pazarlama ve satış faaliyetlerini çağrı merkezi, müşteri ilişkileri ve benzer isimler altında yapanlar da bireysel emeklilik aracılarında aranan nitelikleri haiz olmalıdır.

             Sınav şekli

             MADDE 5 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri hariç bireysel emeklilik aracılarında aranan nitelikleri taşıyanlar, meslekî bilgi ve becerilerini ölçmek amacıyla Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından Lisans verilmesi için düzenlenen sınava girerler.

             (2) Sınav çoktan seçmeli olarak yapılır ve elektronik ortamda gerçekleştirilir.

             (3) Yılda en az iki kez olmak kaydıyla, sınava başvuranların yeterli sayıya ulaşması hâlinde Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından sınav açılabilir.

             (4) Sınava ilişkin uygulama esasları Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak belirlenir.

             Sınavla ilgili muafiyet

             MADDE 6 – (1) En az iki yıl süreyle görev yapmış olmak kaydıyla, şirketlerin genel müdür, genel müdür yardımcıları, bölge müdürleri ile şirketin genel müdürlüğünde pazarlama veya satıştan sorumlu müdür veya başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla müdüre denk veya daha üst konumlarda imza yetkisini haiz diğer yöneticiler sınavdan muaftır.

             (2) Her takvim yılı başında, birinci fıkrada belirtilen sınavdan muafiyet tanınan kişilerin ad, soyad, T.C. kimlik numarası ve Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından gerekli görülen diğer bilgilerin yer aldığı liste, bu kişilerin çalıştıkları şirketler tarafından Emeklilik Gözetim Merkezine gönderilir.

 

TÜMÜ İÇİN TIKLAYIN

(17.08.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM