GÜNCEL MEVZUAT
Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ... - MuhasebeTR

Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ...

28 Haziran 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26566

 

Sermaye Piyasası Kurulundan:

 

ARACILIK FAALİYETİNDE BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: V, NO: 93)

 

             MADDE 1 – 31/1/1992 tarihli ve 21128 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: V, No: 6 Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Gerçekleşip gerçekleşmemesine bakılmaksızın müşteri emirlerine ilişkin tüm "Müşteri Emri Formları", elektronik ortamda alınan emirlere ilişkin belgeler ile faks kayıtları ve internet de dâhil olmak üzere elektronik ortamda alınan müşteri emirlerine ilişkin Tebliğ’in dokuzuncu maddesinde belirtilen elektronik kayıtlar düzenleme tarihinden itibaren 5 yıl süreyle saklanır. Sözlü emirlerde ilişkin ses kayıtları emir tarihinden sonra gelen takvim yılı başından itibaren 2 sene süreyle saklanır. Saklanması gereken belge ve kayıtlardan ihtilaflı olanların yukarıda belirtilen süre ile kayıtlı olmaksızın ihtilaf sonuçlanıncaya kadar muhafazası zorunludur."

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Müşterilerden seanstan önce veya seans sırasında telefon, faks, ATM kayıtları, elektronik ortamda ya da benzeri şekillerde müşteri imzası olmaksızın emir alınabilir. Bu emirler genel hükümler açısından sözlü emir niteliğindedir. Telefon ile alınan müşteri emirlerine ilişkin ses kayıtlarının; faks yoluyla alınan emirlere ilişkin talimatın ve gün içinde faks ile iletilen tüm emirlerin aracı kuruluşa ulaştığı tarih ve zaman bilgilerini içeren toplu dökümün; internet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere emri ileten müşterilere ilişkin IP (Internet Protokol) numaraları kayıtlarının; her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer şekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek şekilde gerekli elektronik log kayıtlarının emri alan aracı kuruluşlarca tutulması zorunludur."

             MADDE 3 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "İkinci fıkrada düzenlenen faks yoluyla iletilen emirlere ilişkin talimatın, faks cihazı tarafından otomatik olarak yazılan, göndericinin faks numarası, tarih ve zaman bilgilerini kapsaması zorunludur."

             MADDE 4 – Aynı Tebliğin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Seri: V, No: 66 sayılı Tebliğ ile değişik 9 uncu maddede belirtilen emir iletim süreci ve sistemine ilişkin hükümler, müşteri emirlerini uzaktan erişim aracılığıyla Borsaya ileten aracı kurumlar tarafından uygulanabilir. Söz konusu emir iletim süreci ve sistemini uygulamayan aracı kurumlar için 31/12/2008 tarihine kadar aşağıda yer alan hüküm geçerli olup, bu tarihten sonra alınan tüm müşteri emirlerinde 9 uncu madde geçerli olacaktır."

             MADDE 5 – Bu Tebliğin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddelerinde yer alan hükümler Tebliğ yayım tarihinden 1 ay sonra, 4 üncü maddesinde yer alan hükümse Tebliğ yayım tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

(28.06.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM