YAZARLARIMIZ
Salih Bayar
Gelir Uzmanı
sabayar@gmail.comGünlük Kiralık Evler ve Apartmanlardan Kira Geliri Elde Edenler Dikkat!

Tarih: 12.06.2017 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendiyle Maliye Bakanlığına, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak, işyeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsikine ilişkin 29/7/2008 tarihli ve 26951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi 268 Seri Nolu Genel Tebliği çıkarılmıştır.

Söz konusu tebliğ ile;

- Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenler,

- İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracılar,

kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin  banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Ancak 09.06.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 298 Seri Nolu Tebliğ ile 268 Seri Nolu Tebliğin kapsamı  ‘’Tutara bakılmaksızın haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında kira geliri elde edenleride’’ kapsayacak şekilde değiştirilmiş olup söz konusu değişiklik 01.07.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bu zorunluluklara uymayanlara ise 2017 yılı için aşağıdaki tabloda yer alan tutarlardan az olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın %5 kadar özel usulsüzlük cezasının kesilmesi gerekmektedir.

257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.400

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

700

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

350

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz)

GÜNDEM