YAZARLARIMIZ
Mustafa Akçayır
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
KGK Bağımsız Denetçi
mustafa.akcayir@mynet.com



Adi Ortaklıklarda Finansman Gider Kısıtlaması

4/2/2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3/2/2021 tarihli ve 3490 sayılı bu Kararda 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere söz konusu gider ve maliyet unsurlarının %10’unun kurum kazancının tespitinde indiriminin kabul edilmeyeceği düzenlenmiştir.

Konuyla ilgili 19 sayılı KV taslağında: 11.13.11. Adi ortaklıklarda finansman gider kısıtlaması Adi ortaklıkların tüzel kişilikleri bulunmadığından, kazançları dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmaları söz konusu değildir.

 Bu nedenle, adi ortaklık bünyesinde yürütülen faaliyetten doğan kâr veya zarar, adi ortaklığı oluşturan ortaklar tarafından hisseleri oranında kendi kazançlarına dahil edilerek vergilendirilmektedir. Finansman gider kısıtlaması uygulamasında adi ortaklıklar, adi ortaklığı oluşturan ortaklardan ayrı bir birim olarak değerlendirilecektir.

Adi ortaklığın finansman giderleri, adi ortaklığın ortakları tarafından doğrudan kendi finansman giderlerine dahil edilmeyecektir.

Ancak, bilançolarında yabancı kaynak tutarı öz kaynak tutarını aşan adi ortaklıklarda, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'u ortakların hisseleri oranında, verecekleri beyannamelerinde KKEG olarak dikkate alınacaktır. denmekte ve örnekler verilmektedir.

Bilindiği üzere ve de yukarıda kanun ve tebliğlerde açıklandığı üzere adi ortaklıkların tüzel kişiliği olmadığından dönemsel olarak kar ve zararlarını ortaklarına devretmektedirler.

Ayrıca çoğu Adi ortaklık dönemsel olarak bilanço çıkarmamakta sadece gelir tablolarında oluşan kar veya zararı üzerine KKEG kısmının notunuda düşerek,varsa Peşin ödenmiş vergilerini ortaklarına hisseleri oranında devretmektedirler.

 Bu durumda geriye dönük olarak kayıtlarında ne dönem karı ne dönem zararı ne geçmiş yıl karı ne de geçmiş yıl zararı bulunmaktadır. Ayrıca adi ortaklıklara ortakları iş devam ederken hisseleri oranında para göndermekte bu da adi ortaklığın kayıtlarında ya kısa vadeli yada uzun vadeli yabancı kaynakların içinde yer almaktadır.Bu durumda hesaplama yapılırken hakkaniyet ölçüsü olmayacak ve yabancı kaynak toplamı öz kaynak toplamı denklemi nasıl sağlanacaktır?

BENCE

 1-Ortakların cari hesabı hisseleri oranında öz kaynaklar sermaye hesabı içinde değerlendirilmeli ve hesaplama bu şekilde yapılmalıdır.

2-Geçmiş yıl zararları ve karları zaten ortaklara dağıtıldığından bu da ortakların cari hesabı içinde yer aldığından sadece dönemsel olarak kar /zarar hesabı ele alınmalı ve bu şekilde değerlendirilmelidir

NOT: Konuyla ilgili olarak Başkanlığın tebliğ taslağının   öneri ve görüş isteme aşamasında Başkanlığa  bu düşüncelerimi sunmuştum. Ayrıca özelge talebinde de bulunmuştum. Dönüş olduğu anda paylaşacağım.

18.05.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM