YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comKDV İndiriminde Yeni Gelişmeler!!

Tarih: 25.06.2014

Değerli okurlarım, KDV indiriminde son zamanlarda Maliye İdaresi tarafından verilen çok çeşitli muktezalar vardır. Bunlardan en önemlilerini sizler için derleyip istifadenize sunmak istedik. Zira, bir çok mükellefe yararlı olacağı kanısındayız.

1) NOTER SATIŞ SENEDİNE İSTİNADEN ÖDENEN KDV'NİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILAMAYACAĞI

Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı,

Tarih:01/04/2014

Sayı: 30094508-130[29-2013/2.5]-14

Buna göre, KDV mükelleflerinin kendilerine yapılan teslim ve hizmetlere ait KDV yi indirim konusu yapabilmesi için, öncelikle bu işlemlere ilişkin KDV nin fatura ve benzeri belgelerde gösterilmesi ve bu belgelerin vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılı içinde kanuni defterlere kaydedilmesi gerekmektedir.

Satıcı tarafından faturası düzenlenmeyen çekici cinsi araç için noter satış senedine istinaden ödendiği belirtilen KDV nin  noter satış senedine dayanılarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

2) ÜNİVERSİTEDEN KİRALANAN GAYRİMENKUL İÇİN ÖDENEN KDV\'NİN İNDİRİM KONUSU YAPILMASI

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı,

Tarih:19/08/2013

Sayı: 45404237-130[I-12-96]-246

Bu çerçevede, kiralama işlemlerinden doğan KDV yi 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmek zorunda olan üniversite muhasebe biriminin tabi olduğu mevzuata göre düzenleyeceği belgede gösterilen KDV nin, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

3) DİİB. KAPSAMINDA İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜN İÇİN ÖDENEN KDV\'NİN İNDİRİMİ HK.

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı,

Tarih:18/02/2013

Sayı: 21152195-35-02-76

Buna göre, Şirketinizce, 13/11/2010 tarih ve 2010/1025 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 17/01/2005 tarih ve 2005/8391 sayılı Kararname eki Dahilde İşleme Rejimi Kararına eklenen geçici 16 ncı madde kapsamında, DİİB kapsamında ithal edilen ürünlerle ilgili ikincil işlem görmüş ürünler için ödenecek KDV nin, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılı aşılmamak kaydıyla indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

4) KGS VE OGS OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILAMAYACAĞI HK.

 Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı,

Tarih:15/08/2012

Sayı: B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2011/34-189

Buna göre, şirketinizin aktifinde kayıtlı araçların otoyol ve köprü geçişleri dolayısıyla ödemiş olduğunuz KGS ve OGS bedellerinin, kazancın elde edilmesi ve idamesi ile doğrudan açık bir illiyet bağının bulunması kaydıyla safi kurum kazancından indirimi mümkün bulunduğundan, bu bedellere ait KDV nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

5)ÇİN'DEN İTHAL EDİLEN MALIN GÜMRÜKÇE TESPİT EDİLEN DEĞERİ ÜZERİNDEN HESAPLANAN KDV'NİN İNDİRİM KONUSU YAPILMASI

Adana Vergi Dairesi Başkanlığı,

Tarih:14/08/2012

Sayı: B.07.1.GİB.4.01.16.02-2011-4696-KDV-88

Buna göre, ithal ettiğiniz emtiayı aktifinize maliyet bedeli ile almanız gerekmekte olup, ithalatta korunma önlemi olan istatistiki kıymet olarak uygulanan tutarın maliyet bedeline eklenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, ithalatta verginin matrahını oluşturan rakam, malın gümrük vergisi matrahına esas olan kıymeti; malın gümrük vergisinden muaf olması durumunda ise sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF)  değer olacağından, gümrük beyannamesindeki her türlü masraflar dahil toplam tutar üzerinden hesaplanan KDV hariç bedel dikkate alınarak ithalatta verginin matrahının belirlenmesi ve firmanız tarafından Çin'den ithal edilen ve yurt içinde satışı gerçekleştirilen mallar için, gümrük beyannamesindeki KDV matrahı üzerinden gümrükte ödenen 45.718,47.TL KDV nin genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılması, indirim yoluyla giderilemeyen KDV nin ise sonraki döneme devredilmesi gerekmektedir.

6) DEKONT İLE ÖDENEN KDV NİN İNDİRİMİ

Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı,

Tarih:23/07/2012

Sayı: B.07.1.GİB.4.55.15.01-2011-KDV-ÖZE-22-275

Öte yandan, konuya ilişkin olarak yayınlanan 15 ve 23 Seri No lu KDV Genel Tebliğlerinde, verginin indirim konusu yapılabilmesi için fatura veya benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesinin zorunlu olduğu, ancak KDV Kanununun 23 üncü maddesine göre özel matrah şekilleri tespit edilen işlemler ile tarife ve bilet bedelinin vergi dahil edilerek hesaplandığı hallerde, düzenlenecek vesikalarda verginin ayrıca gösterilmesi şartı aranmayacağı, açıklanmıştır.

Bu açıklamalar çerçevesinde, Finans Kurumundan finansal kiralama sözleşmesi kapsamında temin ettiğiniz fotokopi makinesinin bedeli karşılığında düzenlenen dekontta KDV gösterilmemesi nedeniyle firmanız tarafından herhangi bir KDV indirimi yapılması mümkün bulunmamaktadır.

7) 2009/ARALIK DÖNEMİNE AİT FATURANIN 2010/OCAK DÖNEMİNDE KAYITLARA ALINMASI HALİNDE VUK, GV VE KDV UYGULAMASI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı,

Tarih:20/02/2012

Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-600

Buna göre, demirbaş alımlarınıza ilişkin 2009/Aralık döneminde firmanıza düzenlenen  ancak posta yoluyla gönderildiği için 2010/Ocak döneminde kanuni defterlerinize kaydedilen faturada yer alan KDV nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bu faturada yer alan ve indirim konusu yapılamayan KDV tutarının, ilgili olduğu 2009 yılına ilişkin kurum kazancının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

Bu ve benzeri konularda en son mevzuata uygun Pratik Çözüm Yollarına “MUHASEBECİNİN EL KİTABI” adlı eserden ulaşabilirsiniz. Kitabı incelemek için tıklayınız.

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM