YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comSanayi Sicil Belgesi Hakkında Çok Önemli Hatırlatmalar

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununda tanımı yapılan sanayi işletmelerine, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında tutulacak sanayi siciline kayıt yapılarak sanayi sicil belgesi almak ve belgenin geçerliliği süresince de meydana gelen değişiklikleri Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine bildirmek, sanayi sicil belgesini 2 yılda bir vize ettirmek ve aynı zamanda yıllık işletme cetvellerini vermek yükümlülüğü getirilmiştir.

6948 sayılı Kanunda yer verilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde işletmeler için idari para cezası söz konusu olacaktır.

01.07.2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 6 ncı maddesi uyarınca 6948 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü madde ile sanayi sicili belgesi almayanlar, değişiklikleri bildirmeyenler ve süresinde işletme cetveli vermeyenler hakkında geçmişe dönük af uygulaması getirilmiştir.

01.07.2017 tarihinde yürürlüğe giren 7033 sayılı Kanunla getirilen düzenlemelerden yararlanılmasını sağlamak ve varsa eksik işlemlerin giderilmesi amacıyla sanayicilerimizi bilgilendirmek üzere bu makale hazırlanmıştır.

1- Sanayi Sicili Kapsamındaki İşletmeler

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1 inci maddesinde sanayici tanımı yapılmaktadır. Bu düzenlemeye göre;

-Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini,

-Makine, cihaz, tezgâh, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile

-Kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle,

-Devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler,

sanayi işletmesi sayılmaktadır.

Ayrıca 7033 sayılı Kanunla bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de imalatçı işletmeler kapsamına dahil edilmiş olup buna göre,

-Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle,

-Elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller,

-Gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri,

-Bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de,

sanayi işletmesi ve sanayici kapsamındadır.

6948 sayılı Kanuna göre sanayi işletmelerinde yapılan işler, sanayi işleri ve buraları işletenler sanayici olarak tanımlanmıştır.

2- Sanayi Siciline Kayıt Olma

6948 sayılı Kanunun 7033 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değiştirilen 2 nci maddesine göre, Kanun kapsamına giren sanayi işletmelerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında tutulacak sanayi siciline kaydettirilmesi ve karşılığında alınacak sanayi sicil belgesinin gerektiğinde yetkili memurlara ibraz edilmesi zorunlu kılınmıştır.

6948 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt olmak zorundadır. Ayrıca sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenebilmesi için, sanayi siciline kaydolduğuna dair yazı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren idarelerce de aranılmaktadır. Sanayi siciline kaydolduğuna dair yazı almayan sanayi işletmelerine ilgili idarelerce işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeyecektir.

İlk kayıt işlemleri ve diğer işlemler elektronik ortamda yapılmaktadır.

2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliğinin 4/1 maddesine göre, üretime geçen veya üretimde bulunan bir işletmenin sanayi siciline kaydedilmesi için, e-Devlet kapısı veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait (https://sanayisicil.sanayi.gov.tr ) web sayfasındaki “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” üzerinden elektronik ortamda başvuru yapması gerekmektedir.

Başvuruda bulunan işletmelerin makine ve tesisat, üretim kapasitesi ve tüketim kapasitesi bilgileri kapasite raporu esas alınarak içeriği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen Sanayi Sicil Beyannamesini elektronik ortamda doğru ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Müracaatın sonuçlandırılması için kapasite raporunun elektronik ortamda yüklenmesi gerekmektedir.

Yeni açılan sanayi işletmeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından şekli belirlenen Sanayi Sicil Beyannamesindeki bilgileri doldurup faaliyete başladıkları tarihten itibaren 2 ay içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına elektronik ortamda göndermesi gerekmektedir.

Başvuruda bulunan sanayi işletmesinin, içeriği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen Sanayi Sicil Beyannamesini, müracaat tarihinden bir önceki yılda faaliyette bulunmuş ise yıllık işletme cetvelini ve anket formunu elektronik ortamda doğru ve eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir

3-Her Fabrika İçin Ayrı Ayrı Sanayi Sicil Kaydı Yapılmalı

Bir işletmenin birden fazla üretim yerinin olması halinde her üretim yeri ayrı ayrı sanayi siciline kaydedilmesi gerekmektedir. Bu nedenle birden fazla fabrikası olan mükelleflerin her bir fabrika için ayrı ayrı sanayi siciline başvurmaları gerekmektedir.

4-Sanayi Sicil Belgesi Alınması

Elektronik ortamda yapılan müracaat, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından ilgili mevzuat hükümleri ve ürün sınıflaması çerçevesinde incelenmektedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda kayıt kontrol edilerek uygun bulunan müracaat onaylanmaktadır. Sanayi siciline kayıt için yapılan müracaatın uygun bulunması halinde Sanayi Sicil Belgesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanmaktadır. Sanayi Sicil Belgesinin onaylandığına dair bilgi, işletme yetkilisine elektronik ortamda verilmektedir.

 Kaydı uygun bulunmayan müracaat ile eksik ya da hatalı müracaat, gerekçesi belirtilerek reddedilmekte ve elektronik ortamda işletmeye bildirilmektedir.

Bir işletmenin üretim yaptığı yerin yetersiz olmasından dolayı, üretim yerine bitişik ikinci bir üretim yerinde aynı üretimin yapılması durumunda, ikinci üretim yerine ait kapı numarası da Sanayi Sicil Belgesinde belirtilmektedir.

5-Sanayi Sicil Belgesinin Sanayi İşletmelerine Sağladığı Faydalar

Sanayi sicil belgesine sahip olan işletmeler aşağıdaki imkânlardan yararlanma hakkına sahiptir.

a-Elektrik Faturalarını Sanayi Abonesi Tarifesinden Ödeme: Sanayi Sicil Belgesi olan aboneler sanayi indiriminden faydalanabilmektedir. Yaklaşık  %20 civarında daha ucuz elektrik kullanmaktadır. Elektrik faturalarından %20 oranında indirim alabilmek için Sanayi Sicil Belgesinden bir suretin bağlı bulunulan elektrik idaresine bir dilekçe ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.

b- Elektrik Kullanımlarından %2 Oranında TRT Payının Hesaplanmaması: Sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerin 01.07.2017 tarihinden itibaren elektrik enerjisi tüketim bedelleri üzerinden %2 oranında TRT Payının hesaplanmaması gerekmektedir. TRT Payının hesaplanmaması için elektrik faturalarının tahakkuk ettirildiği tarih itibarıyla hukuken geçerli Sanayi Sicil Belgesinden bir suretin bağlı bulunulan elektrik idaresine bir dilekçe ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.

c-İhraç Kaydıyla Mal Teslimlerinde KDV Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanma: Katma değer vergisi mevzuatında imalatçı olmanın şartlarından biri de sanayi sicil belgesi olma şartıdır. (İhraç kayıtlı mal teslimi) İhracat işlemi gerçekleşinceye kadar KDV ödemezler, ihracat gerçekleşince KDV terkin edilir veya iade alınır.

d-Bankalar tarafından ihracat kredileri (Türk Eximbank) ile kredilendirilen firmaların imalatçı olup olmadıklarının tespitinde sanayi sicil belgesi talep edilebilmektedir. İhracata hazırlık kredisi, reeskont kredisi, ihracata yönelik işletme sermayesi kredisi ve ihracata yönelik yatırım kredisi vb.

e- Kamu İhale Kanununda Yer Alan Yerli İsteklilerin Belirlenmesinde Avantaj Sağlaması: Yerli malı belgesi için sanayi sicil belgesine sahip olmak gerekmektedir. Yerli malı belgesi alabilmek için, ürünlerin Bakanlık tarafından düzenlenen sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve sanayi sicil belgesindeki üretim konusu içeriğinde yer alması gerekmektedir. Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilmektedir. Firmaların imalatçı olarak ihalelere başvuruları aşamasında sanayi sicil belgesine sahip olmaları gerekmektedir

f- Dolaylı Olarak İş İmkânı Oluşturmaktadır: Dolaylı olarak da vatandaşlarımıza iş imkânı sağlamaktadır. Sanayi Sicil Bilgi Sisteminin kullanımı ve yıllık işletme cetvelinin doldurulması konusunda bilgilendirmeye yönelik eğitimler dolaylı olarak istihdama katkı sağlamaktadır.

g- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Sağladığı Desteklerden Faydalanması: Yatırımların ve istihdamın teşvikine yönelik olarak sanayi sicil belgesi olan işletmelere Devlet yardımı, teşvik ve destekleri sunulabilmektedir. Ekonomi Bakanlığı Destekleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın  Ar-Ge projesi destekleri, KOSGEB Destekleri vb.

6-Sanayi Sicil Belgesi Tarihi

Sanayi Sicil Belgesi tarihi, kayıt için elektronik ortamda veya mücbir sebeplerden dolayı İl Müdürlüğüne yapılan müracaat tarihidir.

Unvan, fiili üretim yeri adresi ve ürün değişikliği veya ürün ilavesinde Sanayi Sicil Belgesi tarihinde değişiklik yapılmamaktadır.

7-Sanayi Sicil Belgesi Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmış olup, aşağıda yeni düzenlemelere yer verilmiştir.

-Ticaret Sicili veya Esnaf Sicil Gazetesi nüshalarının bir dilekçe ekinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne verilmesi uygulamasına son verilmiştir.

-Kapasite raporu, kapasite raporu yoksa ekspertiz raporu veya firma beyanının kağıt ortamında verilmesi kaldırılmış, anılan belgelerin elektronik ortamda yüklenmesi öngörülmüştür

Sanayi Sicil Tebliği ile sanayi siciline kayıt sırasında kâğıt ortamında yapılacak işlemler ve istenecek belgelerin elektronik sistem üzerinden yapılması ve verilmesi sağlanmıştır. Buna göre:

-Sanayi Sicil Belgesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce bir nüsha olarak düzenlenmekte iken yeni durumda sanayi sicil belgesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce elektronik ortamda onaylanacaktır.

-Sanayi Sicil Belgesi bir yazı ekinde işletmeye posta ile gönderilmekte iken yeni durumda sanayi sicil belgesinin onaylandığına dair bilgi, işletme yetkilisine elektronik ortamda gönderilecektir.

8-Sanayi Siciline Kayıt Yaptırılmamasının Müeyyidesi

Sanayi işletmelerini faaliyete başladıkları tarihten itibaren 2 ay içinde sanayi siciline tescil ettirmeyenler 6948 sayılı Kanununun 9 uncu maddesi idari para cezasına muhatap kalacaktır.

Ön kayıt yaptırılmaması halinde idari para cezası söz konusu değildir. Ancak işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren idareler, bu ruhsatı verebilmek için işletmelerden sanayi sicil kaydı istemektedir. Bu nedenle faaliyete geçmeden önce "ön kayıt" yaptırmamış olan işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı alamayacak olması, bu işlemin otokontrolünü sağlayan bir yaptırım olarak görülmelidir.

9-Sanayi Sicil Belgesinde Değişiklik İşlemleri

2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliğine göre sanayi sicil belgesi değişikliği işlemleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

-Sanayi siciline kayıtlı olan işletmelerin fiili üretim yeri adres değişikliği, ürün değişikliği veya ürün ilavesi ile unvan değişikliği müracaatlarında sanayi sicil belgesi değişikliği yapılacaktır. Ancak sanayi sicil belgesinin tarihinde değişiklik olmayacaktır.

-İşletme ile ilgili değişiklik işlemleri, elektronik ortamda işletme tarafından gerçekleştirilecektir. Mücbir sebeplerden dolayı değişiklik işlemleri ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

-Değişiklik işlemleri ile ilgili müracaat evrakları ve Sanayi Sicil Belgesi aslı veya Sanayi Sicil Belgesi kayıp ise gazete zayi ilanının dilekçe ekinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne verilmesi uygulamasına son verilmiştir. Artık değişiklik ile ilgili müracaatların elektronik ortamda yapılması gerekmektedir.

Sanayi Sicil Belgesinde yapılan değişikliklerin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından uygun bulunması halinde, aynı numara ve tarihli yeni Sanayi Sicil Belgesi düzenlenmektedir.

Sanayi işletmesinin tür değişikliği durumunda eski unvanlı kayıt iptal edilerek, yeni unvanlı işletmenin kaydı yapılarak, yeni işletme adına Sanayi Sicil Belgesi verilmektedir.

10-Sanayi Sicil Belgesinde Vize İşlemleri

Sanayi Sicil Belgesi vizesi, belge veriliş tarihi itibarıyla 2 yılda bir üretim yerinin bulunduğu ilin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce elektronik ortamda yapılmaktadır. Süresinde vize müracaatı yapmadıysa en son müracaat tarihine göre vize işlemi yapılır. Geriye dönük vize işlemi yapılması söz konusu değildir.

Sanayi Sicil Belgesi veriliş tarihi itibarıyla iki yılda bir elektronik ortamda vize yapılır.  Vizenin düzenli yapılması esastır. Vize süresi ile ilgili olarak işletmeler elektronik posta yolu ile bilgilendirilir.

Vize işlemi için, elektronik ortamda Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

Sanayi Genel Müdürlüğünce yayımlanan 2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliğinin 9 uncu maddesinde;

-Sanayi sicil belgesinin veriliş tarihi itibariyle iki yılda bir elektronik ortamda vize yapılacağı,

-Vizenin düzenli yapılmasının esas olduğu,

-Vize süresi ile ilgili olarak işletmelerin elektronik posta ile bilgilendirileceği,

-Vize yapılması sırasında işletmeye ait bilgilerin güncel olması gerektiği,

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri tarafından Sanayi Sicil Belgesi üzerindeki bilgilerin, en son yıla ait yıllık işletme cetvelinde yer alan bilgilerle karşılaştırılacağı,

-Vize işlemleri sırasında İl Müdürlüğü tarafından gerekli görüldüğü takdirde kontrol amaçlı ilave bilgi ve belge istenebileceği,

-Vize süresini geçiren işletmeler hakkında ilgili kurumlara bilgi verileceği,

 belirtilmektedir.

11-Sanayi Sicil Belgesinin Vize İşlemin Süresinde Yapılmamasının Sonuçları

Vize işleminin düzenli yapılması esası kabul edilmiştir. 2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliğinin 9 uncu maddesine göre sanayi sicil belgesinin verildiği tarih esas alınarak düzenli olarak 2 yıl içinde elektronik ortamda vize işleminin yapılması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, veriliş tarihi itibariyle sanayi sicil belgesinin iki yılda bir vize ettirmeleri icap etmektedir. Vize olmayan yıllarda ise Sanayi Sicil Belgesinin geçerliliğinin devam edebilmesi için, sanayi işletmelerinin yıllık faaliyetlerini içeren yıllık işletme cetvellerini en geç izleyen yılın 30 Nisan gününe kadar Sanayi Sicil Bilgi Sisteminden girmeleri gerekmektedir.

Vize işleminin yaptırılmamasının cezai yaptırımı bulunmamaktadır. Ancak, süresinde vize işlemlerini yaptırmayan sanayi işletmelerinin sanayi sicil belgeleri hukuken geçersiz sayılacağından, bu belge ile sağlanan haklardan yararlanamayacaklardır. Bu nedenle, vize süresini geçiren işletmeler hakkında ilgili kurumlara bilgi verilmektedir. Dolayısıyla elektrik faturalarını sanayi abonesi tarifesinden ödeme, elektrik kullanımlarından %2 oranında TRT Payının hesaplanmaması, vb. gibi sanayi sicil belgesine sahip olmaya bağlanan imkânlarından yararlanamayacaktır.

12-Yenilenen Sanayi Sicil Belgesinin Derhal İlgili Kurumlara İbraz Edilmesi

Geçerlilik süresi sona eren sanayi sicil belgelerinin yenilenmesi durumunda özellikle elektrik faturalarını sanayi abonesi tarifesinden tahakkuk etmesi ve elektrik kullanımlarından %2 oranında TRT payının hesaplanmaması için yenilenen Sanayi Sicil Belgesinin derhal elektrik dağıtım (tedarik şirketi) kuruluşuna ibraz edilmesi gerekmektedir.

Örneğin Sanayi Sicil Belgesinin vize bitim tarihi 13.09.2018 olan bir sanayi işletmesinin yenilenen Sanayi Sicil Belgesinin elektrik dağıtım kuruluşuna ibraz edilmemesi durumunda elektrik sayacının ilk okuma tarihi 27.08.2018, son okuma tarihi 20.09.2018 olan 20.09.2018 tarihli elektrik faturaların sanayi tarifesi yerine ticarethane tarifesi üzerinden hesaplanacaktır. Elektrik tahakkukunun yapıldığı 20.09.2018 tarihinde Sanayi Sicil Belgesinin süresinin dolduğundan sanayi indiriminden faydalanması mümkün değildir. Üstelik matbu elektrik abonelik sözleşmeleri elektrik dağıtım şirketine tek taraflı olarak değiştirip sanayi tarifesi uygulaması yerine ticarethane tarifesi üzerinden hesaplama yapma yetkisi vermektedir.

Vize ettirilen Sanayi Sicil Belgesinin 17.10.2018 tarihinde elektrik dağıtım kuruluşuna ibraz edilmesi geçmişe yönelik olarak geçerli olmayacaktır. İbraz edildiği tarihten itibaren, tahakkuk edecek elektrik bedelleri için sanayi indiriminden faydalanmasını sağlayacaktır.

13-Sanayi Sicil Belgesi ve Kayıt İptali

İşletme üretim faaliyetine son vermediği sürece sanayi sicil belgesi geçerlidir.

İşletmenin üretim faaliyetini tamamen sonlandırması halinde, işletme tarafından Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda veya mücbir sebeplerden dolayı Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne kayıt iptali müracaatı yapılması gerekmektedir. İptal işleminin tamamlanabilmesi için Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü işletmenin üretim faaliyetinin sonlandırıldığına dair yerinde inceleme yapmaktadır. İnceleme sonucunda düzenlenecek tespit tutanağına istinaden kayıt iptali gerçekleştirilmektedir.

2 yıl üst üste yıllık işletme cetvelinin verilmemesi halinde, işletmenin faal olup olmadığı konusunda üretim yerinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından denetim yapılmaktadır. İşletme belirtilen adreste üretim faaliyetinde bulunmuyor ve yeni adresine hiçbir şekilde ulaşılamıyor ise bu durum Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yerinde bir tutanak ile tespit edilmektedir.

Faal olmayan işletmenin elektronik ortamdaki kaydı, gerekçesi belirtilerek iptal edilmektedir. Sanayi sicil kaydının iptaline ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmektedir. Kayıt bilgileri elektronik ortamda muhafaza edilmektedir. Sanayi sicil kaydı iptal edilen işletmenin unvanı ve Sanayi Sicil Belgesi numarası Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü web sayfasında yayımlanmaktadır.

14- Yıllık İşletme Cetvelinin Verilmesi

Sanayi işletmeleri bir yıllık faaliyetlerini, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yıllık işletme cetveliyle bildirmek zorundadır. Cetveller hesap döneminin kapandığı dönemin sonunu takip eden (en geç) 4 ay içinde yazılı olarak gönderilmek zorundadır. Yıllık işletme cetveli; E-Devlet veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfası “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Örneğin Sanayi Siciline kayıtlı işletmelerin, 2016 yılı faaliyetlerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvellerinin https://sanayisicil.sanayi.gov.tr internet sitesindeki Sanayi Sicil Bilgi Sisteminden kullanıcı adı ve şifre tanımlayarak ben geç 30.04.2018 tarihine kadar elektronik ortamda göndermesi gerekmektedir.

İşletme tarafından elektronik ortamda verilen yıllık işletme cetveli bilgileri Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından incelenmekte ve onaylanmaktadır.

Mücbir sebeplerden (Sanayi sicil sisteminden kaynaklanan zorunlu hallerden) dolayı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne taahhütlü posta, kargo ve kurye marifetiyle ya da yazılı olarak gönderilen yıllık işletme cetveller, bu müracaatlara istinaden Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girişi Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Mücbir sebep olmadan kâğıt ortamında verilen yıllık işletme cetvelleri kabul edilmeyecektir.

15-Yıllık İşletme Cetvelinin Süresinde Verilmemesinin Müeyyidesi

Yıllık işletme cetvelinin elektronik ortamda ve takvim senesi sonundan itibaren (özel hesap yılı belirlenen işletmelerde bu hesap yılını takip eden) en geç dört ay içinde (Nisan ayı sonuna kadar) verilmesi gerekmektedir.

Bu yükümlülüğe uymayanlar hakkında 6948 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine istinaden idari para cezası uygulanacaktır.

Sanayi Sicil Belgesinin geçerliliğinin devam edebilmesi için, sanayi işletmelerinin yıllık faaliyetlerini içeren yıllık işletme cetvellerini en geç izleyen yılın 30 Nisan gününe kadar Sanayi Sicil Bilgi Sisteminden girmeleri gerekmektedir.

16- İşletmesinde Meydana Gelen Değişikliklerin Bildirilmesi

6948 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre sanayi siciline kaydedilen sanayi işletmeleri;

-Sanayi Sicil Beyannamesindeki yazılı bilgilerdeki değişiklikleri,

-İşletmenin daimi veya geçici olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi hallerini,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 1 ay içinde bildirmek mecburiyetindedirler.

17- İşletmesinde Meydana Gelen Değişikliklerin Bildirilmemesinin Müeyyidesi

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununun 9 uncu maddesinde 2 nci maddeye göre verilen beyannamelerde meydana gelen değişiklikleri, kapanma ve faaliyete geçme hâllerini müddetinde ilgili mercilere bildirmeyenlere idarî para cezası verileceği belirtilmiştir.

18- 7033 Sayılı Kanunla Getirilen Sanayi Sicil Affı Uygulaması

7033 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesiyle 6948 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü maddede yer alan düzenlemeyle;

-Sanayi işletmelerinden sanayi siciline kaydolmayanlardan, 01.07.2017 tarihinden itibaren 1 yıl içinde sanayi siciline kaydolup sanayi sicil belgesi alanlara,

-01.07.2017 tarihinden önce işletmesinde meydana gelen değişiklikleri bildirmeyenlere,

-Verilmesi gereken beyannameleri ve yıllık işletme cetvellerini 01.07.2017 tarihinden önce vermeyenlere,

idari para cezası uygulanmayacaktır.

18- Sonuç

6948 sayılı Kanun sanayi işletmelerine yönelik olarak;

-İşletmelerin son düzenlemelerde yer alan hükümler çerçevesinde “Sanayi Sicil Kanunu” kapsamında olup olmadığının belirlenmesi,

-Sanayi sicil belgesine sahip olunması durumunda, belgede yer alan adres, ürün, unvan ve vb. bilgilerin güncelliğini koruyup korumadığı,

-Değişiklik bulunması durumunda, elektronik ortamda “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” üzerinden sanayi sicil belgesinin sisteme uygun hale getirilmesi,

-Sanayi sicil belgesinin veriliş tarihi itibariyle iki yılda bir vize işleminin yapılmamış olması durumunda, vize eksikliğinin giderilmesi,

-Varsa verilmesi gereken beyannameler ve yıllık işletme cetvelinin verilmesi,

gibi yükümlülükler getirmiştir. Bu yükümlülüklere uyulmaması halinde ise idari para cezası öngörülmüştür.

Sanayi işletmelerinin üretim faaliyetlerine başladıktan sonra ve faaliyetlerine devam ederken Sanayi Sicil Belgesine ilişkin görevlerini, herhangi bir cezaya muhatap olmamak için süresinde yapmaları gerekmektedir. Aksi halde yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecektir.

29.08.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM