YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comBA ve BS Bildirim Formlarında Önemli Hatırlatmalar

Tarih: 25.07.2017 

Değerli okurlar, Ba ve Bs bildirim formlarında yanlış bilinen bazı uygulamaların firmalar aleyhine cezai işlem olarak döndüğü görülmektedir. Bildirim formları doldurulurken aşağıdaki özellikli konuların bilinmesi gerektiği kanasındayız. Bunların neler olduğuna kısaca değinelim.

- İşletme Hesabından Bilanço Hesabına Geçenlerin Durumu

İşletme hesabına göre defter tutmakta iken, bilanço esasına geçen mükelleflerin, bilanço esasına geçtikleri hesap döneminden itibaren bildirim formu verme zorunlulukları bulunmaktadır.

- İhracat ve İthalatlarda Ba ve Bs Bildirimlerinde Önemli Ayrıntı

Bildirim alış formuna konu olacak olan İthalat işlemlerinde gümrük giriş beyannamesinin kapanış tarihi dikkate alınmalıdır. Örneğin işletme 28 Temmuz 2017 tarihinde ithalat yapmış(faturanın üzerindeki tarih) ancak beyanname 01.Ağustos 2017 tarihinde kapanmış ise Form Ba’da dikkate alınacak tarih 01.Ağustos 2017 olacaktır.

İhracat işlemlerinde ise Bs bildirim formunun bildirilmesinde ihracatın fiilen gerçekleştiği tarih dikkate alınmalıdır.

- İthal Edilen Malın Gümrük Vergisinden Muaf Olması Durumu

İthal edilen bir malın gümrük vergisinden muaf olması durumunda bildirim Ba formunun tutar alanına katma değer vergisi matrahını oluşturan katma değer vergisi hariç bedel yazılacaktır.

- Kira Ödemelerinde Ba ve Bs Bildirimi

Bir kısım firmaların kira ödemelerini Bs ile bildirmedikleri görülmektedir. Ödeme fatura karşılığı olmayıp sadece banka yoluyla da yapılsa mutlaka Bildirim Formlarına konu edilmelidir.

- Noter Senedi İle Alınan Araçların Durumu

Şahıslardan Noter senedi ile alınan binek araçlar fatura karşılığı olmadığı nedeniyle Ba formuna dahil edilmediği görülmektedir. Fatura karşılığı olmasa dahi noter senediyle alınan araçların da mutlaka Ba formuna dahil edilmesi gerekmektedir.

Geç Gelen Faturalarda Ba Bildirim Formunun Durumu

Geç gelen faturalarda yaşanan sorun maalesef Gelir İdaresince herhangi bir kolaylaştırıcı bir yol önerilmiş değildir. Konuyla ilgili verilen özelgelere de baktığımızda geç gelen faturalarda faturanın üzerinde yazılı olan tarih dikkate alınmak suretiyle Ba bildirim formuna konu edilmelidir deniliyor. Bu yüzden Ba bildirim formuna düzeltme verilmesi kaçınılmaz oluyor.

-  Yurt Dışına Yapılan ve Orada Yararlanılan Hizmetlerde Bs

Şirket tarafından yurt dışındaki bir inşaat şantiyesinde çalışanlara verilen yemek hizmetini ele alalım. Burada hizmet hem yurt dışında veriliyor hem de hizmetten yurt dışında yararlanılıyor. KDV’nin konusuna girmeyen bu durum için Bs bildirim formu verilecek midir?

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının 07.06.2011 tarih ve  B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7707-360 sayılı muktezasına göre bu işlem de Bs bildirim formuna dahil edilmelidir.

- Antrepoda Bekletilen Malların Durumu

Gümrük antrepo rejimi kapsamında teslim edilen ve yurtiçi satış olarak değerlendirilen mal teslimi esas olarak KDV'nin konusuna girmekle birlikte aynı kanun hükümleri ile vergiden istisna edilmiştir. Ancak, bu mal teslimi için fatura düzenlenmesi nedeni ile mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formu (Form Bs)'na dahil edilerek bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Konu ile ilgili ayrıca Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 28.03.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.27.15.02-10-1225-VUK-17/-8 sayılı muktezası yer almaktadır.

- Serbest Bölgede Ba ve Bs Formları

Serbest bölgede faaliyet gösteren işletmeler hem yurt dışından ithal ettikleri mallar hem de serbest bölge içinde başka bir firmaya sattıkları yada serbest bölgeden Türkiye içine sattıkları tüm mallar için Ba ve Bs bildirim formu vermek zorundadırlar.

- Muhtelif Müşteriler İbareli Faturalarda Bs Bildirimleri

"Muhtelif müşteriler" adına düzenlenen fatura toplamı katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerinde olması halinde, düzenlenen fatura 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde açıklanan usul ve esaslara göre Bs bildirim formu ile bildirilmesi gerekmektedir.

- Transit Ticaret İşlemlerinde Ba ve Bs Bildirimleri

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın, 01.07.2010 / B.07,1.GİB.4.34.19.02- 019.01-219 sayılı Özelgesinde transit ticaret kapsamında yapılan işlemlerin belgelendirilmesi halinde Ba Bs bildirim formlarına dahil edilmesi gerektiği şeklinde görüş verilmiştir.

Dolayısıyla transit ticaret yapan işletmelerin bu vesileyle ödemiş oldukları ve 5.000 TL’yi aşan ödemelerini Ba ve Bs bildirim formlarına dahil etmeleri gerekmektedir.

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM