YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comİşten Atılmadan Da Kıdem Tazminatı Alabilirisiniz

Tarih: 13.06.2017 

Değerli okurlar, son dönemlerde işçi ve işveren arasında İKALE sözleşmesi yapılmak suretiyle iş akitlerinin feshedildiğini görmekteyiz. Peki  ikale sözleşmesi nedir ? İkale, tarafların ortak iradesi ile kurulan sözleşmenin aynı yolla yürürlükten kaldırılmasını ifade eden hukuki terimdir. Yani işçi de işveren de artık birbirleriyle çalışmak istemediklerini karşılıklı beyan ediyorlar. Yapılan bu sözleşmeyle birlikte işçiye de kıdem hakkının doğup doğmaması ise ayrı bir tartışma konusudur.

Bilindiği üzere kıdem tazminatına hak kazanmanın usul ve esasları 4857 sayılı Kanunda belirtilmiştir. Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin:

1. İşveren tarafından bu Kanunun 17. maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,

2. İşçi tarafından bu Kanunun 16. maddesi uyarınca,

3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,

4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;

5. (Ek: 25/8/1999 - 4447/45 md.) 506 Sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,

Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.”

Denilmektedir.

Oysaki ikale sözleşmesiyle KIDEM TAZMİNATI’na hak kazanılır şeklinde bir madde yoktur. Bu konunun  bir boyutu. Diğer bir boyutu ise İkale sözleşmesiyle kıdem tazminatı ödendiği taktirde gelir vergisi istisnasından yararlanılacak mıdır ?

Yukarıdaki iki hususa çok yakın bir zamanda verilen Maliye Bakanlığı özelgesi ile açıklık getirilmiştir. 08.03.2017 tarih ve  84098128-120.03.05[25-2016-2]-7775 sayılı Bakanlık özelgesine göre,  tarafların iş sözleşmesini karşılıklı olarak ikale sözleşmesiyle anlaşmak suretiyle sona erdirmesi dolayısıyla, çalışana genellikle o işyerindeki çalışma süresi de dikkate alınarak yapılan ödemenin, aynı mahiyette bir kıdem tazminatını içerdiğinin kabulü gerekeceğinden yapılan ödeme üzerinden de gelir vergisi kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

Sonuç itibariyle kişinin iş akdinin karşılıklı olarak İKALE SÖZLEŞMESİYLE sona erdirilmesi halinde de işçi kıdem tazminatına hak kazanacak ve ödenen tutar üzerinden gelir vergisi isti,snası uygulanması gerekecektir.

NOT: İkale sözleşmesiyle iş akdi sona eren işçinin işsizlik maaşı alması için, çıkış nedeninin "işveren tarafından yapılan fesih olarak gösterilmesi" gerekmektedir. Bu nedenle işsizlik maaşı alması mümkün değildir.

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM