YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comKurumlar Vergisi Beyannamesi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Değerli okurlar, kurumlar vergisi beyannamesini hazırladığınız şu günlerde beyannameyi hazırlarken dikkat etmeniz gereken asgari unsurlar aşağıdaki gibidir.

 1. Taşınmaz satış kazancı Gelir Tablosunda yer almalı, istisna tutar beyannamede ilgili sütununda istisna kazanç olarak düşülmeli, istisna tutar en geç beyanname verme tarihine kadar fon hesabına alınması unutulmamalıdır.
 2. Faiz gelir ve giderlerinde kıst getiri hesaplanıp hesaplanmadığı,
 3. Binek oto KDV’sinin maliyet veya gider yazılıp yazılmadığı,
 4. Enflasyon düzeltme farklarının işletmeden çekilip çekilmediği ,
 5. Emisyon prim gelirinin kurum kazancına eklenip eklenmediği,
 6. Bilanço kalemlerinin VUK’nın değerleme hükümlerine göre değerlenip değerlenmediği,
 7. Yenileme fonunun süresine dikkat edilmesi,
 8. Vazgeçilen alacakların süresine dikkat edilmesi,
 9. Ödenmemiş SGK primlerinin olup olmadığına bakılmalı,
 10. 6736 sayılı Kanunun matrah artırımı ve kayıtların düzeltilmesi hükümleri çerçevesinde ödenen vergilerin Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak yazılıp yazılmadığı,
 11. Beyannamede her yılın zararının ayrı ayrı gösterilmesi
 12. 6736 sayılı Kanuna göre yapılandırılan SGK ödemelerinin ödendiği tarihlerde gider yazılması,
 13. Ortaklardan Alacaklar ve Kasa Hesabına adat hesaplanıp hesaplanmadığı,
 14. Tevsiki zorunlu olmayan kayıtlar dışında belgesiz giderlerinin olup olmadığı,
 15. Ödenmemiş geçici vergilerin mahsup edilip edilmediği,
 16. Kesinti yoluyla ödenen vergilerin beyan edilen kazançla ilgili olup olmadığı,
 17. Yıllara sari inşaat işlerinin bitip bitmediği tespit edilerek gelir tablosuna aktarılması,
 18. Alınan hibe ve destekler ile sigorta tazminatlarının gelir yazılıp yazılmadığı,
 19. İndirimli Kurumlar Vergisinin doğru hesaplanıp hesaplanmadığı,
 20. Bağışlanan değerler ile ilgili yüklenilen KDV’lerin bağış tutarına dahil edilip edilmediği,
 21. Ticari karın tespitinde kayıtlarda yer alan Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin beyannamede ticari kara eklenmesi,
 22. Kurumlar vergisinden istisna edilen kazançların istisna şartlarını taşıyıp taşımadıkları ve istisna tutarının doğru hesaplanıp hesaplanmadığının kontrolü,
 23. Diğer indirimlerin doğru tespit edilip edilmediği,
 24. Giderlerde dönemsellik ilkesine uyulup uyulmadığı,

25-İstisnalarla İlgili Bazı Önemli Açıklamalar:

Vergiden istisna edilen bir kazanç öncelikle ilgili bulunduğu yıl kazancıyla sınırlı olarak mahsup edilir. Ancak, hangi istisnaların dönem kazancından mahsup edileceği, bazı istisnaların izleyen dönemlere devredilirken bazılarının devredilememesi nedeniyle önem taşımaktadır.

 A- Mahsup Önceliği Bulunan Kurumlar Vergisi İstisnaları:

Bunlar ilgili yıl kazancının yeterli olmaması halinde sonraki yıllara devredilebilmektedir. Bu istisnaların, ilgili dönem kurum kazancının yetersiz olması veya zarar olması nedeniyle yararlanılamayan kısmı geçmiş yıl zararları olarak devredilmekte ve izleyen yıllarda yararlanılmaktadır. Bu gruba giren istisnalar kazanç istisnalarıdır.

 - İştirak kazançları istisnası (KVK Md. 5/1-a)

- Yurtdışı İştirak Kazançları (KVK Md. 5/1-b)

- Rüçhan hakkı satış kazancı ve emisyon primi istisnası  (KVK Md. 5/1-ç)

- Yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazanç istisnası KVK Md. 5/1-d)

- Taşınmaz ve  iştirak hisseleri satışından doğan kazanç istisnası (KVK Md. 5/1-e)

-Bankalara veya TMSF’ye borçlu durumda olan kurumların taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazanç istisnası ((KVK Md. 5/1-f)

-Yurtdışı Şube Kazançları İstisnası (KVK Md. 5/1-g)

- Yurtdışı inşaat, onarma, montaj ve teknik hizmetlerden sağlanan kazanç istisnası (KVK Md. 5/1-h)

- Eğitim, öğretim ve rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazanç istisnası (KVK Md. 5/1-ı)

- Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna (KVK Md. 5/1-j)

- Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Varlık ve Hakların Satışından Doğan Kazançlarda İstisna (KVK Md. 5/1-k)

- Serbest bölgelerde elde edilen kazançlar

- Teknoloji geliştirme bölgelerinden sağlanan kazançlar

- Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesi ve devrine ilişkin kazançlar

- Yabancı Fon Kazançlarının Vergilendirilmesinde Yönetici Şirketlere İlişkin İstisna (KVK Md. 5/A/3)

-Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna (KVK Md. 5/B)

- Diğer vergi kanunlarınca indirilebilecek kazanç istisnaları

- Uluslararası vergi anlaşmalarından doğan istisnalar

B- Kurum kazancının yeterli olması durumunda uygulanacak indirim ve istisnalar:

 - Risturn istisnası (KVK Md. 5/1-i)

- Ar-ge indirimi (5746 sayılı Kanun Md. 3)

-Tasarım İndirimi (5746 sayılı Kanun Md. 3)

-Sponsorluk Harcamaları (KVK Md. 10/1-b)

- Eğitim ve Sağlık Tesisleri, Gençlik Merkezleri, Gençlik ve İzci kampları ile Yurt İnşaatlarına İlişkin Bağış ve Yardımlar  (KVK Md. 10/1-b)

-İbadethanelere ve dini tesislere Yapılan Bağış ve Yardımlar (KVK Md. 10/1-d)

- Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yardımlar (KVK Md. 10/1-d)

-Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca Başlatılan Yardım Kampanyalarına Yapılan bağış ve Yardımlar  (KVK Md. 10/1-e)

-Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar (KVK Md. 10/1-f)

-VUK 325/A’ya göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar (KVK Md. 10/1-g)

- Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere verilen eğitim, sağlık hizmetleri ile Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmetlerine ilişkin indirim  ((KVK Md. 10/1-ğ)

-5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuna göre kurulan korumalı işyeri indirimi (KVK Md. 10/1-h)

-Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı ile Expo Antalya Ajansına Yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamaları

-Yatırım İndirimi İstisnası

-Nakdi Sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi (KVK Md. 10/1-ı)

-Teknogirişim sermaye desteği indirimi (5746 s. Kanun Md. 3/5)

- Teknogirişim sermaye desteği indirimi (4691 s. Kanun geçici Md. 4)

- Diğer indirimler

-Geçmiş Yıl Zararları ( KVK Md. 9)

Geçmiş yıl zararları kurumlar vergisinin tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek üzere, her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve 5 yıldan fazla nakledilmemek koşuluyla kurum kazancından indirilebilir.

Bazı istisnalardan (yalnızca belli tutarları aşanlar)  yararlanılabilmesi için YMM tasdiki zorunlu tutulmuştur. YMM tasdik raporları, kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinin sonundan itibaren 2 ay içinde ilgili vergi dairelerine teslim edilmelidir.

Tam tasdik sözleşmesi düzenleyerek beyannamelerini tasdik ettiren mükellefler, ayrıca YMM tasdik raporu ibraz etmek zorunda değildir.

30.04.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM