YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comMükellefe Müjde! ARGE Harcamalarında Çok Önemli Değişiklikler

Tarih: 08.03.2017 

Değerli okurlarım, 14.02.2017 tarihli ve 29979 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” le Ar-Ge Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

1-Söz konusu yönetmeliğin 1. maddesiyle;

-Mevcut Yönetmeliğin 7 nci maddesinde Personel Giderleri’ne ilişkin (c) bendinde değişiklikler yapılarak, “Ancak, Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında geçirilen süreye ilişkin olarak; gerçek yol giderleri dâhil olmak üzere yol, konaklama, gündelik gibi adlar altında gider karşılığı olarak yapılan ödemeler ile sağlanan menfaatler Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilemez.” cümlesi yönetmelik metninden çıkarılarak söz konusu harcamaların Ar-Ge indirimine konu edilmesinin önündeki engel kaldırılmıştır.

-Mevcut Yönetmeliğin 7 nci maddesinde Genel Giderler’e ilişkin (ç) bendinde değişiklik yapılarak haberleşme giderlerine posta, kargo, kurye ve benzeri giderler Ar-Ge harcaması kapsamına alınmıştır. Bunun yanında, bu bentte “Ancak, büro ve kırtasiye gibi sarf malzemelerine ilişkin giderler bu kapsamda değerlendirilmez.” ifadesi yürürlükten kaldırılarak bu harcamaların da Ar-Ge indirimine konu edilebilmesinin önü açılmıştır.

-Mevcut Yönetmeliğin 7 nci maddesinde “Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet” giderlerine ilişkin açıklamalara yer verilen (d) bendindeki “ve analiz hizmetleri” ibaresi “ve analiz hizmetleri, hukuki veya bilimsel danışmanlık hizmetleri” şeklinde değiştirilerek, bu giderlerin de Ar-Ge harcaması kapsamında dikkate alınabileceği hükme bağlanmıştır.

2- Söz konusu yönetmeliğin 2. maddesiyle mevcut Yönetmeliğe “Kanunun 3/A maddesinde yer alan Ar-Ge indirimi” 9/A maddesi eklenmiştir. Bu düzenlemeyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10. maddesine göre uygulanabilecek Ar-Ge indirimi uygulamasının usul ve esasları ile ilgili açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu maddede 5746 sayılı Kanunun 3/A maddesi kapsamında Ar-Ge indirimi mekanizmasından yararlanmak isteyen mükelleflerin Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapacağı başvurular ve onay mekanizmasına yönelik izlenecek süreç açıklanmıştır.

Ayrıca, Ar-Ge projelerine ilişkin şirketlerin aldıkları hibelerin, 3/A maddesi uyarınca Ar-Ge indiriminden yararlanan mükellefler nezdinde fon hesabına alınarak vergiye tabi kazancın tespitinde gelir, Ar-Ge indirimi tutarının tespitinde de Ar-Ge harcaması olarak dikkate alınmaması yönünde açıklamalara yer verilmiştir.

Örneğin 500.000 TL’ye makine aldık ve bu makine için de 300.000 TL hibe aldık. Makinayı aktife 500.000 TL değer ile alacağız ancak bu makine üzerinden ( 500.000 – 300.000 =) 200.000 TL amortisman ayıracağız. 

3- Söz konusu yönetmeliğin 2. maddesiyle mevcut Yönetmeliğin gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasını açıklayan 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Bu madde kapsamında Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında gerçekleştirilen faaliyetler ile lisansüstü eğitim kapsamında dışarıda geçirilen sürelere ilişkin ücretlerden; gerçek yol giderleri dâhil olmak üzere yol, konaklama, gündelik gibi adlar altında gider karşılığı olarak yapılan ödemeler ile sağlanan menfaatler destek ve teşvik kapsamında değerlendirilmez.” ifadesi cümlesi yönetmelik metninden çıkarılarak, söz konusu harcamaların gelir vergisi stopaj teşvikine konu edilmesinin önü açılmıştır.

4- Söz konusu yönetmeliğin 4. maddesiyle mevcut Yönetmeliğin "Rekabet Öncesi İşbirliği Projelerinin İzlenmesi ve Destek Ödemesi" başlıklı 26. maddesinin son fıkrasında değişiklik yapılmıştır. Buna göre, proje ortakları tarafından talep edilmesi halinde, proje kapsamındaki harcamalara ilişkin Bakanlıkça gerçekleştirilecek ödemelerin, proje destek sözleşmesinde ilgili dönem için öngörülen destek tutarının % 20'sini geçmemek üzere dönemsel ödemelerden önce teminat karşılığında ön ödeme şeklinde yapılabileceği belirtilmiştir.

5- Yönetmeliğin 1. ve 4. maddeleriyle yapılan düzenlemeler 01.03.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM