YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comMuhasebecileri İlgilendiren KHK. Uyarıyoruz!

Tarih: 14.02.2017 

Değerli okurlar, 23 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 683 nolu Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 6 nolu maddesi aşağıdaki gibidir.

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi tüm kamu idareleri ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklar, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme programında bulunan ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait işletmeci kuruluşlar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıklar, niteliğine bakılmaksızın yabancı para cinsinden yurtiçi ödeme yükümlülüğü olan alacaklarını, borçlunun talebi üzerine 2/1/2017 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz alış kurundan, 31/12/2017 tarihine kadar Türk Lirası olarak tahsil edebilirler. Bu madde kapsamındaki işlemler ve sonuçları, bütçe gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmez.

Görüldüğü üzere şirketlerin 233 sayılı KHK’ye tabi kuruluşlara olan dövizli BANKA KREDİ borçları da 02.01.2017 tarihli döviz alış kurundan sabitlenmek suretiyle 31.12.2017 tarihine kadar TL olarak ödenebilecektir.            

SON NOT: Eximbank bu uygulamayı her ne kadar dikkate almasa da ve konu ile ilgili yapılan açıklamalara bakıldığında da bu KHK’nin banka kredilerini kapsamadığı yönünde yetkililer görüş bildirse de yukarıdaki KHK son derece açıktır. Eximbank’ın ve Ziraat Bankasının 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre İktisadi Devlet Teşekkülü olduğu tartışmaya gerek kalmayacak kadar nettir. Bu yönüyle de Eximbank ve Ziraat Bankasına olan dövizli borçlar 683 sayılı KHK’nin 6. maddesi kapsamına girmektedir. Bu yüzden kur sabitlemesini reddeden Eximbank ve Ziraat Bankasına dava açılması halinde bu konu hakkında yeni bir düzenlemeye gidilmediği takdirde dava mükellefin lehine sonuçlanacaktır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, 683 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamunun bazı alanlarında kurun sabitlemesine yönelik yapılan düzenlemenin bankaları kapsamadığını söylese de söz konusu KHK ‘de sayın AKBEN’i destekleyen hiçbir ibare yer almamaktadır.

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM