YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comMuhasebeciler İçin Vergi Affı Rehberi

Tarih: 25.10.2016

6736 Sayılı Kanundan Yararlanmanın Faydaları Nelerdir?

Gerçek ve tüzel kişilerin mevcut borç ve cezalarının yeniden yapılandırılmasının yanında 6736 sayılı Kanundan yararlanmanın şirketler açısından önemli yararları vardır. Öncelikle, matrah artırımının yapıldığı yılların vergi müfettişlerince incelenmeyecek olması geçmişteki risklerin ortadan kalkması açısından önemlidir. Bununla beraber, mevcut amme borçlarının gecikme faizi yerine Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar güncelleme oranı nın(Yİ-ÜFE) esas alınarak yeniden belirlenmesi önemli bir mali avantajdır.

Kesinleşmiş Borçların Yapılandırılması Nasıl Olacaktır?

Kesinleşmiş borçların yapılandırılması aşağıdaki gibi olacaktır

Ödenecek Tutarlar

Silinecek Tutarlar

§ Vergilerin asıllarının tamamı

§ Yİ-ÜFE Tutarı

§ Genel ve Özel Usulsüzlük Cezalarının %50’si

§ Kaçakçılık fiillerine iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezalarının %50’si

§ İdari para cezalarının tamamı

§ Vergi ziyaı cezalarının tamamı

§ Genel ve Özel Usulsüzlük Cezalarının % 50’si

§ Kaçakçılık fiillerine iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezalarının %50’si

§ Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı

 

6736 sayılı Kanun Kapsamında Dikkat Edilmesi Gereken Özellikli Durumlar Nelerdir?

6736 sayılı Kanun kapsamında kasa ve ortaklar cari hesabını düzeltecek işletmelerin çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Örneğin, 2011-2012-2013 ve 2014 yıllarında adat yapmayan işletmeleri ciddi bir tehlike beklemektedir. Kanundan yararlanmak suretiyle, 31.12.2015 tarihli kasa ve ortaklar cari hesabının bakiyesi sıfırlansa dahi geçmiş yıllardaki risk devam etmektedir. Bu nedenle, önceki yıllarda adat yapmayan işletmeler, kasa ve ortaklar cari hesaplarını Kanun kapsamında düzelteceklerse mutlaka hem gelir/kurumlar hem de KDV’de matrah artırımına gitmelerini öneriyorum. Bununla beraber, kasa ve ortaklar cari affından yararlanmak isteyenler, hesapladıkları vergiyi tek seferde ödemek zorundadırlar. Kasa ve ortaklar cari hesapları için Kanun kapsamında taksitlendirme yoktur.

Ayrıca, sahip oldukları varlıkları 6736 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereğince, Türkiye'ye getirenler ile Türkiye'de bulunan varlıklarını kanuni defterlerine kaydeden mükellefler hakkında sırf bu işlemlerinden dolayı ve bu işlemlerden hareketle inceleme, araştırma, soruşturma ve kovuşturma yapılmaması öngörülmüştür. Ancak, gerekli görülen hallerde soruşturma ve kovuşturma yapılabileceği de belirtilmiştir. Bu nedenle Kanun kapsamında yurt içi ve yurt dışı varlıklarını Türkiye’ye getirecek kişilerin dikkatli hareket etmeleri gerektiği kanısındayım.

Kesinleşmemiş Olup İnceleme ve Tarhiyat Aşamasındaki Borçların Yapılandırılması Nasıl Olacaktır?

Ödenecek Tutarlar

Silinecek Tutarlar

§ Tarh edilen verginin % 50’si

§ Gecikme faizi yerine Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar güncelleme oranı (Yİ-ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar

§ Kanun’un yayımlandığı tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamı

§ Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 25’i

§ İştirak nedeniyle kesilen cezalarda cezanın % 25’i

§ Tarh edilen verginin kalan % 50’si

§ Vergi aslına bağlı cezaların tamamı

§ Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 75’i

§ Gecikme faizinin tamamı

§ İştirak nedeniyle kesilen cezalarda cezanın % 75’i

 

Kesinleşmiş Sigorta Primi Borçlarından Hangileri Kanun Kapsamındadır?

Haziran 2016 ve önceki dönemler dahil, 19.08.2016 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde, 19.08.2016 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, genel sağlık sigortası primi, topluluk sigortası primi, isteğe bağlı sigorta prim borçları yapılandırılmaktadır.

Kesinleşmiş Sigorta Prim Borçlarından Kanun Kapsamında Nasıl Yararlanılacaktır?

Kesinleşmiş Sigorta Prim Borçlarının Yapılandırılması

Ödenecek Tutarlar

Silinecek Tutarlar

§  Prim asılları

§  Prim Asıllarına ödeme süresinin bittiği tarihten bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar

§  İdari para cezası asıllarının %50’si

§  İdari para cezasının ödeme süresinin bittiği tarihten bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar

§  Prim Borçlarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

§  İdari para cezası asıllarının %50’si

§  İdari para cezasının ödeme süresinin bittiği tarihten bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar

 

Kanundan Yararlanmak İsteyenler Ne Yapacaklardır?

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, Kanunun ilgili bölümlerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar (31 Ekim 2016) ilgili idareye yazılı başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Kanun Kapsamında Borçlarımı Taksitlendirmek veya Peşin Ödemek Arasında Bir Fark Var mı?

Başvuruda bulunan mükelleflere en fazla 18 taksit imkanı getirilmiş olup ödemeler her iki ayda bir yapılacaktır. Kanun peşin ödemeyi teşvik etmek maksadıyla, Yİ-ÜFE tutarından ayrıca %50 oranında indirim yapılmaktadır.

 

Borçların Peşin ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Nedir?

İDARELER

PEŞİN VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRESİ

Maliye, Gümrük, Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri, Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri, TOBB TÜRMOB;

30.11.2016

SGK

02.01.2017

 

Taksitlerimi Süresinde Ödemedim. Yaptırımı Var mı?

Kanundan yararlananlar ilk iki taksitlerini ödedikleri takdirde bir takvim yılında en fazla 2 kez taksitlerini süresinde ödememe hakkına sahiptirler. Zira, bir takvim yılında 3 taksit ödenmeyince sadece yapılandırma bozulmaktadır. Hak kaybı söz konusu değildir.

Matrah/vergi artırımı hükümlerinden yararlanan mükelleflerin taksitlerini ödememesi herhangi bir hak kaybına sebep olmamakta sadece iki kat gecikme zammı alınmaktadır.

Mükelleflerin süresinden ödemedikleri taksit, yapılandırma bozulmaması şartıyla, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenebilmektedir.

Taksitini zamanından ödeyemeyenlerden, bu taksit gecikme zammı oranında geç ödeme zammı ile birlikte tahsil edilmektedir.

Kanun Kapsamında Tamamen Silinen Borçlar Var Mıdır?

Vadesi 31.12.2011 öncesine ait olan 50 lirayı aşmayan asli alacaklar ile bu alacağa bağlı fer’i alacaklar ve aslı ödenmiş 100 lirayı aşmayan fer’i alacaklar başvuru yapılmasına gerek olmaksızın tamamen silinmektedir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen vadesi 31.12.2011 öncesine ait olan 50 lirayı aşmayan asli alacaklar ile bu alacağa bağlı fer’i alacaklar, 80 lirayı aşmayan idari para cezaları ve aslı ödenmiş 100 lirayı aşmayan fer’i alacaklar başvuru yapılmasına gerek olmaksızın tamamen silinmektedir.

Yine, 5510 sayılı Kanun kapsamında çıkarılan işyerlerine ait olup, vadesi 31.12.2014 tarihinden önceki dönemlere ait 50 lirayı aşmayan prim asılları ve idari para cezaları ile bu alacaklara bağlı fer’i alacaklar, aslı ödenmiş 100 lirayı aşmayan fer’i alacaklar başvuru yapılmasına gerek olmaksızın tamamen silinmektedir.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM