YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comSon Dakika! SGK’da Önemli Değişiklikler Yapıldı

Tarih: 31.08.2016

Değerli okurlar, 25.08.2016 tarihli ve 29812 Sayılı Resmi Gazetede Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmelik yayımlanmıştır. Söz konusu değişiklikle SGK uygulamalarında işverenler için önemli düzenlemelere gidilmiştir.  Bunlar kısaca aşağıdaki gibidir;

 • SSİY 7. maddesine eklenen fıkra ile "Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler e-sigorta yoluyla yaptıkları bildirimleri bildirgede belirtilen işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saat 23.59’a kadar e-sigorta yoluyla iptal edebilir.” hükmü getirilmiştir. Böylece sigortalı işe giriş bildirgelerinin, işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü 23.59'a kadar elektronik ortamda iptal edilebilmesi imkanı getirilmiştir. 
   
 • SSİY 25. maddesine "İşverenlerin Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verdikleri işyerlerinde ilk defa sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlamış olan sigortalılardan hizmet akdi sona erenlerin söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihi takip eden onuncu güne kadar verilen işten ayrılış bildirgeleri yasal sürede verilmiş sayılır.” fıkrası eklenmiştir.
   
 • SSİY 98. maddede yapılan değişiklikle, 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının ay içerisinde sadece bir kez prime esas kazanç beyanında bulunabilecekleri, geriye dönük hizmet tescillerinde ise kendilerine tebliği takip eden 30 gün içerisinde kazanç beyanında bulunabilecekleri düzenlenmiştir. Yine aynı maddeye, birden fazla 4/a sigortalılığı durumunda tek beyanda bulunulacağı belirtilmiştir.
   
 • SSİY 102. maddesinde yapılan değişiklikle; toplu iş sözleşmesine taraf olan işyerlerinde, Yüksek Hakem Kurulu veya mahkeme kararıyla sigortalılara geriye dönük ödeme yapılması gerektiği durumlarda, kararların işverene tebliğ edildiği tarihi takip eden ayın 23'üne kadar ek bildirgeyi elektronik ortamda SGK'ya vermek ve buna ilişkin primleri de aynı ayın sonuna kadar ödemek gerekmektedir.
   
 • 110. maddede yapılan değişiklikle; asgari işçilik değerlendirmelerinde, işin sözleşmesinde çalıştırılacak sigortalı sayısı belli olmayan ve devamlı işyerlerinden yapılan ihale konusu işler için kimlerin çalıştığının ihale makamınca Kuruma bildirilmesi halinde, araştırma işleminde sadece bu kişilerin kazançları Kuruma bildirilmiş kazanç tutarı olarak dikkate alınacaktır. Devamlı işyerinde çalışan diğer kişilerin kazançları dikkate alınmayacaktır.
   
 • 111. maddede yapılan değişiklikle; defter ve belge tutma yükümlülüğü bulunmayan işverenler tarafından yapılan ve ihale konusu olmayan bina tamirat, tadilat, tesisat, güçlendirme ve yıkım işlerinde araştırma işleminin yapılmayacağı belirtilmiştir. 
   
 • 112. maddede yapılan değişiklikle; tescil edilmemiş veya tescil edilmiş olmakla birlikte işçilik bildiriminde bulunulmamış olan ihale konusu işler ile özel nitelikteki bina inşaatı işyerlerinde, işin başlangıç ve bitiş tarihleri, ilgili idarelerden alınacak belgelerle tespit edilerek işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespitine ilişkin araştırma işlemi ünitece yapılır. Ünitelerce bu nitelikteki işyerlerinde yapılan araştırma işleminde esas alınan asgari işçilik oranında eksiltme yapılmaz. İhale konusu ve özel nitelikteki inşaat işlerinde hangi hallerde ünitece araştırma işlemi yapılacağı Kurumca belirlenecektir. Ünitece hesaplanan asgari işçilik borcuna işverence faturalı işçilik ödemeleri veya başka nedenlerle itiraz edilmesi halinde, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca inceleme yapılacaktır.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM