YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comKurumlar Vergisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler!

Tarih: 18.04.2016

 

Değerli okurlarım, kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği şu günlerde beyanname verirken dikkat etmeniz gereken konulara değinmek istiyorum.

1- KDV Matrahını Yurt İçi ve Yurt Dışı Brüt Satışlar Toplamı İle Kıyaslayınız

Beyannameyi hazırlarken muhakkak 12 aylık KDV matrahı toplamını yurt içi ve yurt dışı brüt satışlar toplamı ile kıyaslayınız.  Zira, maliye idaresi yıllık KDV matrahı toplamının yurt içi ve yurt dışı brüt satışlar toplamından büyük veya küçük olan işletmelerden izahat istemektedir.

2- Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası Varsa Dikkat!

2015 yılı içinde gayrimenkul satış kazancı istisnası varsa söz konusu satıştan elde edilen karın yüzde 75’inin beyannameden düşülmesi gerektiği ve ayrıca 01.01.2016 tarihli açılış mizanından hemen sonra 2015 yılına ait 570 nolu hesaptan satış istisnası tutarının 549 hesaba virman edilmesi gerekmektedir.

Örneğin satış istisnası tutarı 500.000 TL olsun. 2015 yılı karı da 1.200.000 TL olsun. 01.01.2016 tarihli açılış mizanından sonra aşağıdaki kayıt yapılır.

-----------------------------------------------------01.01.2016--------------------------------------------------------------------------

570 Geçmiş yıllar karı     500.000

549 Özel Fonlar                                500.000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- Amortismanlara Dikkat

Beyannameyi hazırlarken öncelikle maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait amortisman toplamının maddi ve maddi olmayan duran varlık toplamından büyük olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda amortisman süresi bittiği halde amortisman ayrılmaya devam edilebilmektedir. Bunu önlemenin en kolay yolu beyannamede maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait amortisman toplamının maddi ve maddi olmayan duran varlık toplamından büyük olup olmadığının kontrol edilmesidir.

4- Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin Durumu

Gelir tablosundaki 689 nolu Hesabı beyannamedeki kanunen kabul edilmeyen giderler toplamı ile kıyaslayınız. Zira, maliye idaresi 689 nolu hesabı kanunen kabul edilmeyen giderler olarak beyannamedeki tutarla kıyaslamaktadır. Arada fark varsa izahat istemektedir.

5- Karşılık Gideri Varsa Dikkat!

2015 yılında ticari alacaklara ilişkin karşılık gideri ayırdığınız takdirde söz konusu karşılığın VUK 323. deki şartlara haiz olduğuna yönelik bir dosyada hazırlamalısınız. Yani söz konusu alacak için 2015 yılında dava açılmış olması veya icra takibinin başlatılmış olması gerekmektedir.

6- Reeskont Ayıranlar Dikkat!

Reeskont ayıran işletmelerin en sık yaptıkları hatalar, reeskont ayırdıkları dönemi takip eden dönemde reeskont faiz geliri kaydını atmamalarıdır. Örneğin 30.09.2015 döneminde 15.000 TL reeskont ayıran bir işletme 01.10.2015 tarihinde aşağıdaki kaydı atmalıdır.

----------------------------------------------01.10.2015---------------------------------------------

122 ALACAK SENT.REESK.HS.     15.000

647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ  15.000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

7- Terse Dönen Hesaplara Dikkat!

İşletmelerin çoğu 31.12 tarihli bir yevmiye fişi ile terse dönen 320 lerin alt hesaplarını 159’a, terse dönen 120 Alıcılar hesabının alt hesaplarını ise 340 Alınan Sipariş Avansları hesabına virmanlamaktadırlar. Ancak, vergi müfettişleri bu duruma tek düzen hesap planına aykırılık nedeniyle 2015 yılı için özel usulsüzlük cezası kesmektedirler. Bu nedenle ana hesap terse dönmediği müddetçe 320 ve 120 lerin alt hesaplarından terse dönenler varsa hiçbir şekilde virman yapılmamasını tavsiye ederim.

8- Huzur Haklarını Kontrol Ettiniz Mi ?

Denetim tecrübelerimiz, ortaklarına huzur hakkı ödenen şirketlerin bazılarında söz konusu ödemelerin ücret giderleri yerine 131 Ortaklardan alacaklar hesabında muhasebeleştirildiğini göstermiştir. Bu nedenle, ortaklarına huzur hakkı ödenen şirketlerde söz konusu ödemelerin ücret giderlerinde muhasebeleştirilip muhasebeleştirilmediğinin kontrol edilmesi lazım.

9- Mizanınızda Yenileme Fonu Var Mı?

Bazı şirketlerin mizanında 5’li grup hesaplarında Yenileme Fonu olmasına rağmen bu fonun gelir hesabına virmanlanmadığı görülmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 328 ve 329. maddelerinde düzenlenen yenileme fonu, amortismana tabi iktisadi değerlerin satılması sonucunda ortaya çıkan karların ötelenmesi ile ilgili bir müessesedir. Elde edilen kar pasifte geçici bir süreliğine 3 yıl boyunca tutulur ama özel fonun ayrıldığı yıl da bu 3 yıla dahildir.

Bu nedenle, 2013 yılında satılan bir gayrimenkulden elde edilen kar yenileme fonunda takip edilyorsa 2015 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde gelir hesaplarına virmanlanması gerekmektedir.

10- Bankalardan Stopaj Yazısını Unutmayınız

Bankalarda vadeli mevduatta hesabı olan işletmelerin muhakkak kurumlar vergisi verilmeden önce stopaj yazısı almaları gerekmektedir. Söz konusu yazıya istinaden beyannamede stopaj tutarı düşülmelidir. Bazen geçici vergi dönemlerinde bankalardan stopaj yazısı alınmaması nedeniyle hatalar yapılabilmektedir. Geçici vergi dönemlerinde vadeli mevduatlardan kesilen stopajla ilgili hata yapıldığının farkına varılamayabilir. Söz konusu bu hatayı önlemenin en önemli yolu stopaj yazısının alınmasıdır.

11- İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanıyorsa Dikkat

İndirimli kurumlar vergisi uygulanıyorsa ve gelirlerinizin tamamına bunu uyguluyorsanız 600’lü hesaplarda muhakkak teşvikli satışlar ve teşviksiz satışlar ayrımını göstermeniz gerekmektedir. Gelirlerinizin tamamına bunu uyguluyorsanız dahi 600 lü hesaplarda teşvikli satışlar olarak bunu beyan etmelisiniz. Tüm 600 lü satış hesaplarını tek bir virman fişi ile açacağınız yeni bir teşvikli hesaba virmanlamanızı tavsiye ediyorum.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM