YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comKDV ve Muhtasar Beyannamesinde Bunlara Dikkat – 4

Tarih: 31.10.2014

Değerli okurlarım, bundan önceki yazımızda Leasing ile alınan binek araçlara ait faturada gösterilen KDV ‘nin indirim konusu yapılamayacağı ile avukatların şirketlere düzenledikleri gider makbuzlarında hangileri için serbest meslek makbuzunun düzenlenmesi gerektiğine değinmiştik.

Yazımızın bu bölümünde yine hem KDV hem de Muhtasar da en çok yapılan hatalarla ilgili diğer hususlardan ikisine değineceğiz.

a) KDV Yönünden Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnasından Yararlanmanıza Rağmen Yine de KDV Ödemek Zorunda Kalabilirsiniz

Bilindiği üzere KDV Kanununun 17/4-r bendinde 2 yılı aşkın süredir aktifte yer alan gayrimenkul satışlarının KDV den istisna edildiği ifade edilmiştir. Oysa, bu maddenin devamındaki bir cümle sıklıkla göz ardı edilmektir. Maddenin devamındaki cümle aşağıdaki gibidir;

İstisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır.

Görüldüğü üzere şirketin gayrimenkulü aldığı ve aynı gayrimenkulü sattığı tarihe kadar devamlı surette devreden KDV si varsa daha önce gayrimenkulü alırken indirim konusu yaptığı KDV yi satışın yapıldığı ayda ilave KDV olarak beyan edip ödemesi gerekecektir.

Yine 16.09.2014 tarihli 29147 sayılı Resmi Gazete’de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:1) de de aynı konuya değinilmiş ve aşağıdaki hususlara yer verilmiştir.

- İşlemin yapıldığı tarihe kadar indirim yoluyla telafi edilen kısım için herhangi bir düzeltme yapılması gerekmez.
- Satış tarihine kadar indirilemeyen kısım ise  “İlave Edilecek KDV” olarak beyan edilir ve teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya maliyet olarak dikkate alınır.

Örnek: Güngör Ltd. Şti. tarafından 01.01.2012 tarihinde 1.000.000 TL ye alınan ve 180.000 TL KDV si indirim konusu yapılan bina 28.10.2014 tarihinde 2.000.000 TL ye satılmıştır. Şirket  satın aldığı tarihten sattığı tarihe kadar olan dönem içinde 100.000 TL devreden KDV si gelmektedir.

Böyle bir durumda satın alınan gayrimenkule ait sadece 80.000 TL KDV nin indirim olarak kullanıldığı kabul edilecek olup gayrimenkule ait devreden KDV tutarı olan 100.000 TL ise satışın yapıldığı ay ilave KDV olarak beyan edilecektir.

Güngör Ltd. Şti. ’nin kaydı

---------------------------------------------------/----------------------------------------------------------------

120 ALICILAR    2.000.000

770 GEN.YÖN.GİD.  100.000

252 BİNALAR                           1.000.000

679 DİĞ.OL.DIŞ.GEL.VE KAR.   1.000.000

391 HES.İLAVE KDV                    100.000

….Nolu Bina Satışı

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

b) Gider pusulasıyla yapılan ödemelerde ne kadar stopaj yapılacağı

Şirketlerin muhtasar beyannamesinde beyan ettikleri gelir stopaj vergisini etkileyen önemli hususlardan biri de gider pusulasıyla yapılan ödemelerdir. Zira, gider pusulasıyla yapılan ödemelerin türüne bakılmaksızın yüzde 10 olması gerektiği yönünde yaygın bir uygulama vardır. Nitekim, çok kısa bir süre önce bir şirketin hastanede çalışan bir doktora danışmanlık bedeli adı altında gider pusulasıyla yaptığı ödemede yüzde 2 stopaj yapmış olması uygulamanın ne kadar yanlış yapılabildiğinin de bir göstergesidir.

Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre,

Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);

a) 18 inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden, % 17

b) Diğerlerinden, % 20

Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,

a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (6) ve (8) numaralı bentlerinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden % 2,

b) Hurda mal alımları için % 2,

c) Diğer mal alımları için % 5,

d) Diğer hizmet alımları (a, b ve c alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için % 10, oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması hükme bağlanmıştır.

Devam edecek….

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM