BASINDAN YAZILAR
Orta Vadeli Mali Plan ve vergi gelirleri / Veysi Seviğ - MuhasebeTR

Orta Vadeli Mali Plan ve vergi gelirleri / Veysi Seviğ

Gecikmeli olarak yayımlanan 2010-2012 Orta Vadeli Program'a göre Türkiye ekonomisinin 2010 yılında tekrar büyüme sürecine girmesi, 2011 yılından itibaren ise büyümenin ivme kazanması beklenmektedir.
2010-2012 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın temel amacı, küresel krizin etkisinden çıkış sürecinde ekonomik ve sosyal yapımızın güçlü yönlerini avantaj olarak kullanarak, ekonomimizin yeniden sürdürülebilir büyüme dönemine girmesini sağlamak olarak belirlenmiştir. (16.09.2009 gün ve 27351 sayılı Resmi Gazete)
Program döneminde izlenecek maliye politikasının temel hedefi, kamu kesiminin kaynak kullanımındaki artan payını azaltmak amacıyla, ekonomik krizin de etkisiyle yükselen kamu açıklarını tedrici olarak makul seviyelere indirmektir. Bu kapsamda:
* Vergi politikalarının uygulanmasında istikrar ve vergilendirmede öngörülebilirlik esas olacaktır. Vergi mevzuatı ve uygulamalarında sadeliği ve istikrarı sağlamak amacıyla yasal altyapı güçlendirilecektir.
* Vergi harcamalarının mali boyutunun tespitine yönelik çalışmalar sonuçlandırılacaktır.
* Yüksek oranda vergilendirilen ürünler başta olmak üzere vergi kayıp ve kaçağını önlemeye yönelik denetimler artırılacaktır.
* Vergi ve diğer mali yükümlülüklerin zamanında ödenmesini sağlamak amacıyla etkin bir tahsilat sistemi oluşturulacaktır.
* Vergiye gönüllü uyumun artırılması ve vergi tabanının genişletilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir.
* Maktu vergi ve harçlar genel ekonomik koşullar göz önüne alınarak güncelleştirilecektir.
* Vergi idaresinin denetim ve uygulama kapasitesinin güçlendirilmesiyle ilgili çalışmalara devam edilecektir.
* Vergi uyuşmazlıklarına dair idari yargılama alanında gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
* Belediye ve il özel idarelerinin mali yapılarının güçlendirilmesi ve hemşerilerine karşı yönetim sorumluluklarının artırılması amacıyla, öz gelirlerinin artırılmasına yönelik düzenleme hayata geçirilecektir. Yerel idarelerin öz gelirlerinin artırılmasında imar ve altyapı hizmetleri sonrasında varlıkların değerinde ortaya çıkan artışlardan daha fazla yararlanılacaktır.
* Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin geçmiş yıllara ilişkin vergisel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi doğrultusunda gerekli tedbirler alınacaktır.
Diğer yandan "Çok yıllı bütçe hazırlık sürecini yönlendiren ikinci önemli belge olan Orta Vadeli Program'a uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleriyle birlikte hedef bütçe açığını ve borçlanma durumunu belirleyen Orta Vadeli Mali Plan"dır.
Mali plan döneminde uygulanacak bütçe gelir politikalarının temel amacı; büyüme, yatırım ve istihdamın desteklenmesi ve ekonomide kayıtdışılığın azaltılmasına katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda da 2010-2012 Orta Vadeli Mali Plan'da ifade edildiği üzere, "Vergi politikalarının uygulanmasında istikrar ve vergilendirmede öngörülebilirlik esas olacaktır." (18.09.2009 gün ve 27353 sayılı Resmi Gazete)
Vergi yasalarında yer alan istisna, muafiyet ve vergi indirimi hükümleri, ekonomik ve sosyal politikalar çerçevesinde yeniden değerlendirilerek vergi mevzuatı sadeleştirilecektir. Vergi harcamalarının mali boyutunun tespitine yönelik çalışmalara devam edilecektir. Ayrıca Avrupa Birliği mevzuatı ile uyum çalışmaları sürdürülecektir.
Vergi kayıp ve kaçağını önlemeye yönelik olarak idari kapasite artırılacak ve vergi denetimleri ile vergi ve diğer mali yükümlülüklerin tahsilatında etkinlik sağlanacaktır.
Orta Vadeli Mali Plan'da, "Merkezi yönetim bütçe gelirleri, makroekonomik göstergeler ile gelir politikalarının bütçe gelirlerine etkileri, plan döneminde sürekli nitelikte gelir artışı sağlamak üzere yapılması kararlaştırılmış hususlar, ulusal ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve gelirlerin geçmiş yıllarda gösterdiği eğilimler dikkate alınarak belirlenmiştir." Buna göre 2010 yılında Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri net 236.794 milyon lira olarak hesaplanmış olup bu miktarın 193.324 milyon lirası vergi gelirinden oluşması beklenmektedir. 2010 yılında vergi gelirlerinin bütçe gelirleri içerisindeki payı yüzde 18,8 olacaktır. Buna karşılık aynı yıl içerisinde bütçe giderlerinin toplam 280.828 milyon lira olması beklenmektedir. Dolayısıyla 2010 yılında bütçenin 50.034 milyon lira açık vermesi beklenmektedir. Bu bağlamda da bütçe harcamalarının ancak 2010 yılında yüzde 67,4'ü vergi gelirleri ile karşılanabilecektir.

(Kaynak: Referans Gazetesi | 26.09.2009)

GÜNDEM