BASINDAN YAZILAR
İşsizlerin İş Başvuru Yönteminde Yeni Değişiklikler / Şevket Tezel - MuhasebeTR

İşsizlerin İş Başvuru Yönteminde Yeni Değişiklikler / Şevket Tezel

İş-Kur’un yurtiçinde işe yerleştirme hizmetleriyle ilgili esaslar değişen yönetmelikle yenilendi.

Buna göre, iş bulma hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanlar şahsen başvurabilecekleri gibi İş-Kur web portalına üye olarak da kaydolabilecekler.

İş başvurusu için T.C. vatandaşı işsizler için Vatandaşlık Numarası, yabancılar için İçişleri Bakanlığı tarafından verilen yabancı kimlik numarasına sahip olmak şart bulunuyor.

Kaydolan iş arayanlardan özürlü, eski hükümlü statüsünde veya öncelik hakkına sahip olduğunu beyan edenler, durumlarını İş-Kur ünitelerine belgeleyene kadar bu statüde değerlendirilmeyeceklerinden başvuru öncesinde gerekli belgeleri temin etmeleri gerekiyor.

Fiili askerlik görevini yapmakta olanlar da işe yerleştirilmek için başvuru yapabilecekler.

Başvuru yenilemeye dikkat!
İş arayanların kayıtlarının geçerlilik süresi, bir yıldan az olmamak kaydıyla İş-Kur’ca belirlenecek. Belirlenecek bu süre içinde İş-Kur’ca işe yerleştirilenler ve iş aramaktan vazgeçtiğini beyan edenler ile kayıt esnasında beyan edilen iletişim bilgileri ile kendisine ulaşılamayanlar, mevcut kayıtlarını güncelleyene kadar iş arayan olarak değerlendirilmeyeceklerinden bu hususa dikkat etmek gerekiyor.

Bilindiği gibi iş başvuru kayıtlarının aktifte tutulmasına ilişkin bu süre eskiden altı aydı ve altı ay sonrasında uzatma başvurusunda bulunmayanların kayıtları pasif tasnife aktarılıyor ve en az aktifte tutulduğu süre kadar pasifte bekletiliyor, pasif dönemde de yenileme başvurusu yapmayanların kayıtları işlemden kaldırılıyordu.

Bildirim süresinde indirim
İş-Kur aracılığı olmadan özürlü istihdam eden özel sektör işvereni, özürlünün işe başlama tarihinden itibaren bu durumu en geç onbeş iş günü içinde İş-Kur’a bildirmesi ve tescil ettirmesi zorunlu bulunuyor. Değişiklik öncesi bu süre 30 gün idi.

Önerilen işi reddetmeye haklı gerekçeler
Sigortalı işsizin ikamet ettiği yerin belediye mücavir alanı sınırları dışında bir iş olması önerilen işi kabul etmemesinde haklı neden sayılacak. İş kabul edilmemesi için ek olarak sigortalı işsizin ikameti ile önerilen işyeri arasındaki ulaşım şartlarının uygun olmaması, mutat ve ekonomik ulaşım araçlarının bulunmaması gibi şartlar aranmayacak.

İş-Kur’ca önerilecek işin reddedilmesine karşın işsizlik ödeneğinin almaya devam edilmesini sağlayacak diğer haklı mazeretler olarak,

1. Sigortalı işsizin, mesleğine uygun ve son çalıştığı işin ücret/çalışma koşullarına yakın olmayan bir işte çalıştırılmak istenmesi,

2. Sigortalı işsizin eğitim durumuna, yaşına, cinsiyetine, fizik ve sağlık durumuna uygun olmayan bir işte çalıştırılmak istenmesi,

3. İşverenin önerdiği iş sözleşmesinin, iş yasalarında belirlenmiş olan asgari ücret, günlük ve/veya haftalık çalışma süresi, fazla çalışma ücreti, yıllık ücretli   izin gibi çalışma koşulları hükümlerine aykırı koşullar içermesi,

4. İşsizin, önerilen işyerinde daha önce 4857 sayılı İş Kanununun 24/II maddesine istinaden haklı sebeple ayrılmış olması

eskiden olduğu gibi geçerli olmaya, yani söz konusu haklı gerekçeler dışında önerilen işi kabul etmeyen işsizin almakta olduğu işsizlik ödeneğini kesme uygulaması sürdürülecek.

(Kaynak: alitezel.com | 28.04.2009)

GÜNDEM