BASINDAN YAZILAR
Kısa Çalışmada Fazla ve Yersiz Ödemeler Tahsil Edilmeyecek - MuhasebeTR

Kısa Çalışmada Fazla ve Yersiz Ödemeler Tahsil Edilmeyecek

7256 sayılı Kanun’la pandemi döneminde uygulanan kısa çalışmalarına ilişkin önemli düzenlemeler yapılmıştır. 7256 sayılı Torba Kanun’la 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 29’uncu maddesinde; “Yeni koronavirüs (COVID-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler hakkında Bakanlık ve Kurum personeline herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Bu kapsamda 2020 Ekim ayı ve öncesi döneme ait işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilir. Tahsil edilenler iade veya mahsup edilemez” hükmü getirilmiştir.

4447 sayılı Kanun’un geçici 29’uncu maddesi 17 /11 / 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup anılan bu çerçevede ekim ayı ve öncesi dönemlere ait işverenlerin hatalı işlemlerinin kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerinin terkin işleminin nasıl yapılacağına dair usul ve esaslar İŞKUR tarafından çıkartılan 2020/5 sayılı Genelge ile açıklığa kavuşturulmuştur.

Yersiz ödemeye komisyon geldi

Bu kapsamdaki fazla ve yersiz ödeme;

• Yeni koronavirüs (COVID-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma uygulamalarına ilişkin olmalıdır.

• Fazla ve yersiz ödeme oluşturma işleminin hangi tarihte yapıldığına bakılmaksızın ödeme dönemi 2020 yılı Ekim ayı ve öncesi döneme ait olmalıdır.

• 17/11/2020 tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olmalıdır.

• İşverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanmış olmalıdır. COVID-19 gerekçeli kısa çalışma uygulamaları kapsamındaki fazla ve yersiz ödemeler işverenin hatalı işlemi olup olmadığına veya hangi tarihte tahsil edildiğine bakılmaksızın tahsil edildikten sonra iade veya mahsup edilmemektedir. “İşverenin yaptığı hatalı işlem”in tespiti İŞKUR tarafından oluşturulan komisyonlarca yapılacaktır.

Yapılan bir işlemin “işverenlerin yaptığı hatalı işlem” olup olmadığına ilişkin olarak tereddüt edilen her husus ilgili İŞKUR il müdürünün başkanlığında oluşturulan biri işsizlik sigortası servisinden sorumlu il müdür yardımcısı veya şube müdürü olmak üzere en az üç kişiden oluşacak komisyon tarafından sonuçlandırılacaktır.

İşverenlerin hatalı işlemi olarak değerlendirilmeyecek hususlar

İşverenlerin yaptığı hatalı işlemden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler terkin edilecektir. Ancak, aşağıda belirtilen durumlar işverenlerin yaptığı hatalı işlem olarak kabul edilmemekte ve bu kapsamdaki fazla ödemelerin tahsil ve takip işlemleri başlatılmaktadır.

a) Denetim raporlarına (kısa çalışma talebinin uygun bulunmadığına ilişkin denetim raporları hariç) istinaden oluşan fazla ve yersiz ödemeler,

b) Kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanun’un 25/(II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkartılmasından kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler.

İŞKUR’un 2020/5 sayılı Genelgesi Cumhurbaşkanı’na verilen yetki gereğince 30.06.2020 tarihine kadar uzatılması olası olan “fesih yasağı”na aykırılık halinde kısa çalışma ödemelerine dair Ekim 2020 öncesine ait olanlar da dahil olmak üzere fazla ve yersiz ödemeler işverenlerden talep edilebilecektir. Keza, fiilen çalışan kişilerin kısa çalışma kapsamında SGK’ya eksik günle bildirilmiş olması halinin tespiti de dahil olmak üzere SGK, İŞKUR veya iş müfettişlerince yapılacak denetimlerde kısa çalışma ödeneğinin fazla ve yersiz ödendiği tespit edilir ise bu ödemeler 2020 Ekim ayı öncesine ait olanlar da dahil olmak üzere işverenden tahsil ve takip edilebilecektir.

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 18.12.2020)

GÜNDEM