BASINDAN YAZILAR
2019 Yılı Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Tebliğ Yayımlandı - MuhasebeTR

2019 Yılı Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Sirküler No: 2988

17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12’inci maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na geçici 13’üncü madde eklenmiştir.

17.05.2020 tarih ve 31130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici 13’üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.

Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımında uygulanmaz.

-Genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez. Kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmiş ise avans ödemeleri 30.09.2020 günü sonuna kadar ertelenir.

Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler 30.09.2020 günü sonuna kadar ertelenir.

Kâr payı avansı dağıtımına ilişkin istisnalar; 

İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca koronavirüs kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden ve/veya ücretsiz izne ayrılanlardan, nakdi ücret desteğinden yararlandırılanları istihdam edenler ile Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç, 120.000.-TL ve altında kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler,

-Pay sahiplerince dağıtımına karar verilen kâr payının yarısından fazlasının, Kanun hükümleri çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden veya defaten ifasında kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler,

-Pay sahiplerince dağıtımına karar verilen kâr payının imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 30.09.2020 günü sonuna kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler,

Kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketlerde, pay sahiplerinin ifa yükümlülüklerini aşan tutara ilişkin ödemeler 30.09.2020 günü sonuna kadar ertelenir.

Bakanlıktan uygun görüş alınması;

İstisna kapsamındaki kâr payı dağıtımlarının genel kurulda görüşülebilmesi için Bakanlıktan uygun görüş alınması zorunludur. Başvurularda genel kurul yapılmasına ilişkin yönetim organı kararının noter onaylı örneği, hesap dönemine ilişkin finansal durum tablosu ile kâr zarar tablosuna ek olarak

-Desteklerden yararlanılmadığına ilişkin ilgili kurumlardan alınacak tevsik edici belge.

-Dağıtılacak kâr payının yarısından fazlasını alma hakkı olanların başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt yükümlülüğünü tevsik edici belge.

-Kredi sözleşmeleri ve proje finansman sözleşmeleri kapsamında ifa yükümlülüklerini tevsik edici belge ile birlikte Genel Müdürlüğe sunulması gerekecektir.

Kâr payının hesaplanmasında, finansal tablolarını KGK tarafından belirlenen standartlara uygun hazırlamak zorunda olanlar tarafından hazırlanan, bunlar dışında kalanlar için V.U.K. göre hazırlanan finansal tablolar esas alınır.

Dağıtılması öngörülen kâr payı tutarı V.U.K. göre tutulan kayıtlarda kâr dağıtımına konu kaynakların toplam tutarını aşamaz.

Yürürlülük tarihi: 17.05.2020 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

(Kaynak: Saymmas | 20.05.2020)

GÜNDEM