BASINDAN YAZILAR
Evde Çocuk Bakım Parasında Bunlara Dikkat! / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Evde Çocuk Bakım Parasında Bunlara Dikkat! / Şevket Tezel

 2015 yılında İzmir, Bursa ve Antalya’da başlayan AB kapsamında evde çocuk bakım projesi Aralık 2016’dan itibaren Ankara ve İstanbul’da da başlıyor. Dünkü yazımızda konuya ilişkin ana detayları işlemiştik. 

Bugün de konuya başka önemli yönleriyle devam ediyoruz.

Proje kapsamında maddi destekten faydalanacak annelerin ücret ve prim ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekiyor. Proje ekibi tarafından ev ziyaretleri ve anket çalışması ziyaretleri gerçekleştirilecek. Proje Yerel Destek Ekibi tarafından önceden haber verilmeksizin annelerin proje kayıtlarında belirttikleri adreslere yapılacak ev ziyaretlerinde  çocuk bakıcısının ve çocuğun 3 (üç) kez mazeretsiz olarak evde bulunamaması ya da her hangi herhangi bir usulsüzlük tespiti halinde desteğin iptali söz konusu olacak.

İlk Ödeme 15 Şubat’ta

Tüm kriterler yerine getirilmişse 2016 Aralık ayı için 15 Şubat 2017’de yapılacak.

Listeler İlan Edilecek

Kesin kayıt aşamasının ardından, ilk başvuru sırasına göre oluşturulan ve il kotaları bazında belirlenecek ana ve yedek listeler SGK web sayfasında ilan edilecek.

Ana listeden çıkan anne olması durumunda yedek listede yer alanlar sırasıyla mali destekten yararlanabilecekler.

Özel Banka Sandıklarına Tabi Çalışanlar Kapsam Dışı

Bir hizmet akdine dayalı olarak çalışanlardan özel banka sandıklarına tabi sigortalılar evde çocuk bakım projesinden faydalanamayacak.

Bunlara Dikkat!

Proje kapsamında maddi destekten yararlanan annelerin;

  • Yıllık izin ve istirahatlı süreler hariç olmak üzere takvim ayları itibariyle aylık 30 gün bir işverenin yanında çalışmaları,
  • Yanlarında çalıştırdıkları çocuk bakıcısının ücretini zamanında ödemeleri (Gecikmeli ödeme hallerinde, ödemeye ilişkin dekontun il müdürlüğüne ibrazı halinde o aya ilişkin ödeme alınabilecek, ancak, bu durumun üç defa yinelenmesi durumunda destek kesilecek),
  • Takvim ayları itibariyle bakıcı adına 30 gün sosyal güvenlik primlerini düzenli olarak yatırmaları (30 günden az bildirilen prim günleri için -işten çıkma/ çıkarma dahil- ödeme yapılmayacak),
  • Çocuk bakıcısının iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına yakalanması halinde süresi içinde durumu SGK’ya bildirmeleri,
  • Evde sigortalı çocuk bakıcısı çalıştırdıkları için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmeleri,
  • Bakıcının, çocuğun ya da kendisinin durumlarında projeyi etkileyecek değişiklikleri (Evlenme, boşanma, işten çıkma, vefat vb.) ilgili il müdürlüğüne 15 gün içerisinde bildirmeleri,

Gerekiyor.

 

İşten çıkma hali

Annenin işini kaybetmesi ya da çocuk bakıcısı istihdamının sona ermesi hallerinde, anneye iş ve/veya çocuk bakıcısı bulması için bir aylık süre tanınacak.

Bu süre içerisinde İş-Kur üzerinden arama yapılması ve bu durumun ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bildirilmesi kaydıyla, yararlanıcı anneler listeden çıkartılmayacak. Bu sürede işini kaybeden annenin İş-Kur aracılığıyla iş araması ve bakıcı çalıştırmaya devam etmesi halinde destek ödemesi kesilmeyecek.

Annenin işinin olması fakat bakıcının işten çıkması/çıkartılması halinde ise ödeme kesilecek ancak 1 ay bakıcı bulma süresi tanınacak, bir aylık süre sonunda iş ve/veya bakıcı bulunamazsa destek kesilecek ve kişi yararlanıcı listesinden çıkartılacak.

 

Destek Ne Zaman Sona Erecek?

Çocuk Üç Yaşını Doldurunca Sona Erecek

Evde çocuk bakımı mali desteği, tek bir çocuk için 36 ncı ayını doldurana kadar verilebileceğinden çocuk 36 ıncı ayını doldurunca mali destek sona erecek.

Proje Kapsamında Bakım Ağustos 2017’yi Ödeme Ekim 2017’yi Geçmeyecek

Destek ödemesi için ilgili hak ediş ayı, proje son hak ediş ayı olan Ekim 2017’yi geçemeyeceğinden bu tarihten sonrası için ödeme yapılmayacak. Her hâlükârda proje son ödeme ayı olan Ekim 2017’den sonra yükümlülükler geriye doğru yerine getirilse dahi daha önceki aylar için ödeme yapılmayacak. Keza destek ödemesi için ilgili hak ediş ayı (bakıcı çalıştırma ayı), proje son hak ediş ayı olan Ağustos 2017’yi geçemeyeceğinden bu tarihten sonrası için ödeme yapılamayacak.

Evde Bulunmama ya da Bakıcıya Ödeme Yapmama Halinde Sona Erecek

Mazeretsiz olarak, çocuk bakıcısının üç kez ev ziyaretinde evde bulunamaması ya da üç kez annenin çocuk bakıcısına ilişkin ücreti veya sigorta primlerini ödememesi halinde destek kesilecek.

Usûlsüzlüğe ceza

SGK tarafından yapılan denetimler, ev ziyaretleri veya şikâyetler sonrası, mali destekten yararlanmak için gerekli olan şartlarda hususunda beyan edilen bilgilerle ilgili herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi durumunda, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılacaktır. Ayrıca proje kapsamında sağlanan mali destek kesilecek, projeye bir daha başvuru yapılamayacak ve yararlanıcıya o güne kadar proje kapsamında yapılmış olan tüm ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınacak.

(Kaynak: Ali Tezel | 23.12.2016)

GÜNDEM