BASINDAN YAZILAR
Mali Tatil Başlamadan Merak Edilenler! / M.Fatih Köprü - MuhasebeTR

Mali Tatil Başlamadan Merak Edilenler! / M.Fatih Köprü

 Mali tatil kapsamında hangi bildirim ve beyannamelerin süreleri uzuyor, hangileri kapsama girmiyor... İşte merak edilenler...

Meslek mensuplarının (muhasebeciler, mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler) yoğun iş stresinden uzaklaştırılmasını, daha verimli ve sağlıklı çalışmalarını sağlamak amacıyla getirilen "Mali tatil" düzenlemesi, 2007 yılından bu yana uygulanıyor. Her yılın temmuz ayının birinden yirmisine kadar geçerli. Buna göre bu yıl da 1 Temmuz Çarşamba günü başlayan mali tatil, 20 Temmuz Pazartesi akşamı sona erecek.

Mali tatil meslek mensuplarının yanında Maliye idaresinde çalışanları da ilgilendiriyor. Ancak bu uygulama, Maliye çalışanları ya da meslek mensuplarının hepsinin mali tatilde izinli sayılması anlamına gelmiyor, işleri aksatmadan, yıllık izinler genellikle bu dönemde kullanılıyor.

Ekonomist dergiside mali tatil uygulaması nedeniyle uzayan beyan ve ödeme süreleri ile mali tatilin vergi incelemeleri ve dava açma süreleri üzerindeki etkilerine değindi.

MUHTASAR VE KDV

Mükellefler tarafından her ay düzenli olarak verilen KDV, muhtasar ve damga vergisi beyannamelerinin verilme süreleri aslında mali tatil içerisinde değil. Kural olarak mali tatil 20 Temmuz'da bitiyor ama KDV'nin 24'üne, muhtasar ve damga vergisi beyannamesinin ise 23'üne kadar verilmesi gerekiyor.

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari süreler de, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılıyor. Bu düzenleme kapsamında Haziran dönemine ilişkin olup Temmuz ayında verilmesi gereken KDV, damga vergisi ve muhtasar beyannamelerinin verilme süresi 27 Temmuz Pazartesi akşamına uzuyor.

ÖTV, BSMV VE ŞANS OYUNLARI

Mali tatil süresinde verilmesi gereken bazı beyannameler de var. Özel tüketim vergisi (ÖTV), banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV), özel iletişim vergisi ile şans oyunları vergisi beyannameleri gibi. 2011 yılındaki Danıştay kararı çerçevesinde bu vergilere ilişkin beyannameler ve ödeme süreleri de mali tatil kapsamında değerlendiriliyor.

Buna göre Temmuz ayı içerisinde verilmesi gereken 16-30 Haziran dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi beyannameleri ile Haziran dönemine ait diğer ÖTV beyannameleri, BSMV, özel iletişim vergisi ve şans oyunları vergilerine ilişkin beyannameler de 27 Temmuz Pazartesi akşamına kadar verilebilecek.

Diğer taraftan kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) beyan ve ödeme tarihleri ile belediyelere ödenen vergiler mali tatil kapsamına girmiyor.

ÖDEME SÜRESİ

Mali tatil nedeniyle verilme süresi uzayan beyannamelerdeki vergilerin ödeme süresi de uzuyor. Aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla, uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar vergilerin ödenmesi mümkün. Buna göre verilme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan beyannamelerdeki (KDV, muhtasar ve damga vergisi, ÖTV, BSMV, özel iletişim ve şans oyunları vergisi gibi) vergiler 30 Temmuz Perşembe akşamına kadar ödenebilecek.

SGK PRİM BİLDİRGELERİ

Haziran dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin normal olarak 23 Temmuz'a kadar verilmesi gerekiyor. Bizce bu belgelerin de mali tatil kapsamına girdiği açık. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu bu konuya ilişkin genel bir açıklama yapmak yerine, her yıl yayınladığı duyumlarla konuya açıklık getirmeye çalışıyor.

Duyuruda bu belgelerin mali tatil uygulaması kapsamında Temmuz'un 27'sine kadar verilmesi durumunda yasal süresi içerisinde verilmiş sayılacağını ifade ediyor. En son 2014 yılı ile ilgili duyuruyu 23 Temmuz 2014'te yayınladı ama 2015 yılı için henüz bir duyum yok. Ama önceki yıllarda olduğu gibi ilerleyen günlerde bu belgelerin de 27 Temmuz'a kadar verilebileceği konusuna ilişkin bir duyuru yayınlamasını bekliyoruz.

Mali tatil, ödeme süresinde ise bir değişikliğe neden olmuyor. Primlerin Temmuz sonuna kadar ödenmesi gerekiyor.

GELİR VERGİSİ VE MTV

2013 yılında elde edilen gelirler için Mart ayında beyanname verildi. Beyanname üzerinde gösterilen verginin ikinci taksitinin 31 Temmuz Cuma akşamına kadar ödenmesi gerekiyor. Aynı şekilde motorlu taşıt vergilerinin (taşıt pulu) ikinci taksiti de Temmuz sonuna kadar ödenecek. Mali tatilin bu ödeme sürelerine herhangi bir etkisi olmuyor.

BA, BS FORMLARI

Haziran dönemine ilişkin formların verilme süresinin sonu 31 Temmuz. Mali tatil nedeniyle Ba, Bs formlarının verilme süresinde herhangi bir değişiklik olmuyor. Yani Haziran ayına ait formların en geç 31 Temmuz Cuma gece yarısına kadar elektronik olarak gönderilmesi gerekiyor.

VERGİ İNCELEMELERİ

Mali tatilin etkileyeceği bir diğer durum da, vergi incelemeleridir. Mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı istenemediği gibi mükellefin işyerinde incelemeye de başlanamıyor. Ancak bu kuralın bir istisnası var. O da mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler.

Mali tatilden önce ibraz edilmiş olan defter ve belgeler üzerinde ise incelemeye devam edilebiliyor. Ancak inceleme tamamlandığında mükellefin inceleme tutanağını imzalamaya davet edilebilmesi için mali tatilin bitmesinin beklenmesi gerekiyor.

UZLAŞMA

Mali tatilden önce vergi incelemesi tamamlandı. Vergi müfettişi raporunu yazdı. Bu rapora istinaden vergi dairesi tarafından mükellefe "vergi ve ceza ihbarnamesi" tebliğ edildi. İhbarnamede yer alan vergi ve cezalarla ilgili olarak mükellefin idare ile anlaşma olanağı bulunuyor. Buna "uzlaşma" diyoruz.

Sadece ceza (vergi ziyaı veya usulsüzlük) kesilmişse buna ilişkin olarak cezalarda indirim imkanından da yararlanılabiliyor. Bu durumda cezaların yarısı veya üçte biri siliniyor.
Her iki hakkın kullanılmasıyla ilgili olarak 30 günlük başvuru süresi söz konusu. Bu başvuru süreleri de mali tatil uygulamasından etkileniyor. Yani sonu mali tatile rastlayan bu süreler de 27 Temmuz Pazartesi gününe kadar uzuyor.

DAVA AÇMA SÜRESİ

Yukarıdaki yöntemler yerine dava açma yoluna da gidilebilir. Bu durumda da ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün (ödeme emrine karşı açılan davalarda yedi gün) içerisinde dava açılması gerekiyor.

Dava açma süresinin mali tatile rastlaması halinde, süre, mali tatil devam ettiği müddetçe işlemiyor. Mali tatil nedeniyle uzayan dava açma süresinin son gününün vergi mahkemelerinin çalışmaya ara verme süresine rastlaması durumunda ise dava açma süresi, çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü izleyen günden itibaren yedi gün uzuyor. Bölge idare mahkemeleri ile vergi mahkemelerinde çalışmaya ara verme süresi 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustosta bitiyor. Mahkemeler 1 Eylül Salı günü çalışmaya başlayacaklar.

Örneğin vergi/ceza ihbarnamesi 9 Haziran Salı günü mükellefe tebliğ edildiğinde, 30 günlük dava açma süresi normalde 9 Temmuz'da sona eriyor. Ancak sürenin mali tatile rastlayan dokuz günlük (1-9 Temmuz) kısmının işlemediği kabul ediliyor ve mali tatilin sona erdiği tarihe dokuz gün eklenmek suretiyle 29 Temmuz'a ulaşılıyor.

Bu tarih de vergi mahkemelerinin çalışmaya ara verme süresi içerisinde olduğundan, dava açma süresinin, çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü izleyen günden itibaren yedi gün uzadığı kabul ediliyor. Buna göre mükellef söz konusu ihbarnameye karşı 7 Eylül Pazartesi gününe kadar dava açabilecektir. 

(Kaynak: Ekonomist Dergisi | 30.06.2015)

GÜNDEM