BASINDAN YAZILAR
İş­siz­lik Si­gor­ta­sı Fo­nu İşsizlere Değil Devlete Çalışıyor / Yelda Ataç - MuhasebeTR

İş­siz­lik Si­gor­ta­sı Fo­nu İşsizlere Değil Devlete Çalışıyor / Yelda Ataç

Mart 2002'den bu yana, İşsizlik Sigortası Fonu’na başvuran 1,7 milyon işsiz, bu imkandan yararlanamadı. Toplam fon büyüklüğü ise faiz gelirleriyle birlikte 86,3 milyar liraya ulaştı.

 

İş­siz­lik Si­gor­ta­sı Fo­nu'ndan ya­rar­lan­ma­nın ağır ko­şul­la­rı, iş­siz ka­lan in­san­la­rın bu im­ka­nı kul­lan­ma­sı­nı en­gel­ler­ken, dev­le­te önem­li bir fa­iz ge­li­ri ka­zan­dı­rı­yor. Bu du­ru­mu ve­ri­ler­den gör­mek müm­kün.

Öde­me 9,8 mil­yar li­ra

İş­siz­lik Si­gor­ta­sı Fo­nu'na, Mart 2002’den bu ya­na, baş­vu­ran 1 mil­yon 707 bin 371 iş­siz, şart­la­rı ye­ter­li ol­ma­dı­ğı için pa­ra ala­ma­dı. Oy­sa ya­tı­rım araç­la­rın­da de­ğer­len­di­ri­len fo­nun top­lam bü­yük­lü­ğü 86,3 mil­yar li­ra­ya ulaş­tı. Bu fon­dan iş­siz­le­re kul­lan­dı­rı­lan mik­tar ise Mart 2002’den bu ya­na an­cak 9,3 mil­yar li­ra ol­du.

Yüz­de 89,4'ü tah­vil­de

Tür­ki­ye İş Ku­ru­mu İş­siz­lik Si­gor­ta­sı Fo­nu is­ta­tis­tik­le­ri­ne gö­re fon­da bi­ri­ken 86,3 mil­yar li­ra­nın, ma­yıs so­nu iti­ba­riy­le yüz­de 89,4’ü­nün ku­pon­lu tah­vil, yüz­de 8,2’si­nin mev­du­at, yüz­de 2,4’ü­nün ku­pon­suz tah­vil­de de­ğer­len­di­ri­li­yor.

Sadece 5 aylık faiz geliri 2,8 milyar lira

Yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre işsizlik ödeneği için başvuran kişi sayısı 293 bin kişi artarak 1 milyon 565 bin 367 işsize ulaştı. Ödenen işsizlik ödeneği de 239 milyon lira artarak 884 milyon lira oldu.

İşçi ve işveren prim ödemesi, devlet katkısı ile oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonu’nun ilk 5 aylık geliri 7,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bunun 2,8 milyar lirası faiz geliri. Toplam giderler çıkarılınca fon, beş ayda 4,9 milyar lira artıya geçti.

Mayısta kısa çalışma ödeneği kullanılmadı

Bu yılın mayıs ayında 70 bin 900 işsiz, işsizlik ödeneğinden yararlanmak için başvurdu. Mayısta, mevcutlarla birlikte başvurusu kabul edilenlerden oluşan 294 bin 901 işsize 168 milyon lira ödeme yapıldı.

Ayrıca ekonomik sorun nedeniyle çalışma süresi düşürülen veya faaliyeti duran işyerleri için uygulanan kısa çalışma ödeneği kapsamında mayıs ayında ödeme yapılmadı. İşverenin iflası halinde ödenen Ücret Garanti Fonu ödemeleri ise mayısta 666 kişiye 1,7 milyon lira oldu.

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 10.06.2015)

GÜNDEM