BASINDAN YAZILAR
Kimlere Doğum Yardımı Yapılacak? / İbrahim Işıklı - MuhasebeTR

Kimlere Doğum Yardımı Yapılacak? / İbrahim Işıklı

Yapılan yeni düzenlemeye göre, 15.05.2015 tarihinden sonra canlı doğan çocuklar için çocuk sayısı esasına göre miktarı belirlenen doğum yardımı devlet katkısı verilecektir.

23.05.2015 tarih ve 29364 sayılı Resmi Gazete’de Doğum Yardımı Yönetmeliği yayınlanmış olup doğum yardımının usul ve esasları açıklığa kavuşturulmuştur.

Doğum yardımı 15/ 05/ 2015 tarihinden itibaren çocukları canlı doğan Türk vatandaşları ile 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28'inci maddesi kapsamına girenleri -çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişileri- (mavi kart sahiplerini) kapsamaktadır.

Doğum yardımından yaralanmak için anne veya babanın yada her ikisinin Türk vatandaşı olması yeterlidir.

Doğum yardımı genel esasları
•Doğum yardımı yapılması, başvuru yerlerine usulüne uygun başvuru yapılması şartına bağlı olacaktır. Doğum yardımına ilişkin iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından oluşturulan Doğum Yardımı Sistemi (DYS) kullanılacaktır. DYS üzerinden yapılan işlemlere ilişkin ayrıca yazışma yapılmaması esastır.
•Doğum yardımı ödemesinde Kimlik Paylaşım Sistemi'nde (KPS) bulunan bilgiler ile vatandaş beyanından elde edilen veriler esas alınacaktır.
•Doğum yardımı, annenin ya da babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı olması halinde yapılacaktır.
•5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28'inci maddesi kapsamına girenler -çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler- (mavi kart sahiplerini) de doğum yardımından yararlanacaklardır.
•Evlat edinilen çocuklar için ayrıca ödeme yapılmayacak; ancak bu çocuklar ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde dikkate alınacaktır.
•Doğum yardımı, 15/ 05/ 2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir; ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, 15/ 05/ 2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da dikkate alınır.
•Doğum yardımı miktarları bir defaya mahsus olmak üzere tabloda belirtilen miktarlarda yapılacaktır.

g4r5r.png

•Kamu işçilerinden, kapsamında bulundukları bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçinin kendisi veya eşinin doğum yapması nedeniyle işçiye bir ödeme yapılması kararlaştırılmış olanlara, kararlaştırılan tutarın doğum devlet katkısı kapsamında yapılacak ödeme tutarından daha az olması halinde sadece aradaki fark ödenir. Kararlaştırılan tutarın doğum yardımı devlet katkısı kapsamında yapılacak ödeme tutarından daha fazla olması halinde ise doğum yardımı devlet katkısı ödenmez.
•Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve haczedilemez.

Doğum yardımı için başvurular

Doğum yardımı için başvuru merkezleri:
1) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezi
2) Doğum Yardımından Yararlanmak İsteyen Kamu Personelinin Çalıştığı Kurum olacaktır.
3) Büyükelçilik ve konsolosluklar.
Doğum yardımı başvurusu, doğum yardımı kapsamına girenler tarafından, çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS)’ne kayıt işleminin tamamlanmasını müteakip, başvuru yerlerine şahsen ya da iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılacaktır.

Kamu işçileri tarafından, işçinin kendisi veya eşinin doğum yapması nedeniyle işçiye yapılan ödeme tutarına ilişkin başvuru dilekçesinde yer alan bilgi, ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından doğrulanır.
Her ne statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel, başvuru dilekçesini çalıştığı kuruma teslim eder.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 10.06.2015)

GÜNDEM