BASINDAN YAZILAR
Emekli Zammı Anayasanın Eşitlik İlkesine Aykırı Mı? / Vedat İlki - MuhasebeTR

Emekli Zammı Anayasanın Eşitlik İlkesine Aykırı Mı? / Vedat İlki

 SSK ve Bağ-Kur statüsünde emekli olan ;

-  Sigortalı ,

-  Hak sahipleri Temmuz 2015 zammından yararlanacaktır.

MAAŞ ARTIŞ ŞARTLARI

a) 2015 yılından önce bağlanmış bağlanan gelir ve aylıklar, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirlenir.

5510/ 55 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre artırılmış gelir ve aylık tutarları, 2015 yılı Temmuz ödeme döneminden itibaren 5510/55 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre artırılır. Artırılan gelir ve aylık tutarları dosya bazında ödenmesi gereken miktar esas alınmak kaydıyla;

2015 yılı Temmuz ödeme döneminde;

1.000 TL (dâhil) ve altında olanlar 100 TL tutarında,

1.000 TL’nin üstünde olanlar da 1.100 TL’yi geçmeyecek tutarda ayrıca artırılır.

 

b) 2015 yılında bağlanacak malullük, yaşlılık veya ölüm aylıklarının yukarıdaki esaslara göre artar.

c) İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren;

1) Son takvim ayı 2015 yılının birinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler 2015 yılı Ocak ve Temmuz ödeme dönemlerinde Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasına ve birinci fıkranın (a) bendinin ikinci cümlesine göre,

2) Son takvim ayı 2015 yılının ikinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler ise 2015 yılı temmuz ödeme döneminde 55 inci maddenin ikinci fıkrasına ve birinci fıkranın (a) bendinin ikinci cümlesine göre,

artırılarak ödenir.

 

DİĞER UYGULAMALAR

 

d) Birinci fıkranın (a) bendinin ikinci cümlesine göre yapılacak artış tutarı;

1) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında,

2) Ölüm dosyalarında hak sahiplerinin hisseleri oranında,

3) Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranına göre,

uygulanır.

 

Emekli bir avukat tarafından Anayasa Mahkemesi’ne verilen dilekçede, “Kanun koyucu, sosyal güvenliği sağlama görevini yerine getirirken, emekli maaşı ile ilgili keyfi ya da bu haktan yararlananlar arasında eşitsizliğe neden olacak düzenlemeler yapamaz” denildi.

***Eşitlik ilkesi.
Bu kanunun eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirten emekli Avukat’ın  Anayasa Mahkemesi’ne verdiği dilekçede şunlar kaydedildi:
“Emeklinin bu koşullara bağlı farklı emekli maaşı almaları, onların yapılan zamdan farklı olarak faydalanmalına neden olamaz; çünkü anayasal hukuksal eşitlik zamdan farklı yararlanmalara olanak vermez. Devletin desteğine bağlı olan sosyal hakların en önemlisi sosyal güvenlik hakkıdır. Emekli maaşı, emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almaya hak kazanan kamu çalışanlarına çalışma hayatında istikrar ve devamlılığı sağlamak amacıyla ve sosyal devlet ilkesi gereğince yapılan bir ödeme türü olup anayasanın 60. maddesinde öngörülen sosyal güvenlik hakkının kapsamı içerisindedir.”

***Telafisi imkânsız

 “Kanun koyucunun, emekli maaşının miktarını ve ödenme koşullarını belirleme konusunda, anayasal ilkelere aykırı olmamak, hakkaniyet ve kamu yararı ölçütlerini gözetmek koşuluyla düzenleme yapma yetkisi bulunmaktadır. Ancak kanun koyucu, anayasanın 60. maddesi uyarınca sosyal güvenliği sağlama görevini yerine getirirken, anılan yetkiye dayanarak emekli maaşı ile ilgili keyfi ya da bu haktan yararlananlar arasında eşitsizliğe neden olacak düzenlemeler yapamaz. Hukuka aykırı ve telafisi imkansız zararlara neden olunmaması için de ivedilikle uygulamanın durdurulmasına karar verilmesini talep etmekteyim.”

MEMUR EMEKLİSİ TOPLU SÖZLEŞME İLE EMEKLİ AYLIĞI ARTAR,SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN SENDİKAL YAPILANMA OLMADIĞINDAN NE VERİLİRSE ONU KABULLENMEYE ZORLANIR!

 

Umarız emekli avukat’ın başvurusu sonucu , haksız uygulamayı yargı yolu ile kazanır,tüm emekliler için gerekli seyyanen zammın uygulanması için yasal düzenleme yapılmasını sağlanır.

(Kaynak: alitezel.com | 21.05.2015)

GÜNDEM