BASINDAN YAZILAR
Torba Kanun'la Kat Mülkiyeti Kanunu'nda Neler Değiştirildi / Resul Kurt - MuhasebeTR

Torba Kanun'la Kat Mülkiyeti Kanunu'nda Neler Değiştirildi / Resul Kurt

 6645 sayılı Yasa'yla birlikte, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 35. maddesinde düzenlenen genel yönetim işlerinin görülmesi hakkında değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişikliklere göre;
Ana gayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburi olmaktadır. Ancak sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü olmasına rağmen yönetici ataması yapılmayan ana gayrimenkulde aşağıda belirtilen düzenlenen genel yönetim işlerinin görülmesinden kat malikleri müştereken sorumlu olacaklardır.
Bu kapsamda sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü olmasına rağmen yönetici ataması yapılmaması halinde kat maliklerin müşterek olarak sorumlu olacakları görevler;
- Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi,
- Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması,
- Ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi,
- Ana gayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması,
- Ana gayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması,
- Ana gayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü,
- Ana gayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması,
- Ana gayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması,
- Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi,
- Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat ana gayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması,
- Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılmasıdır.
Ayrıca yukarıda belirtilen genel yönetim işlerinin görülmesine;
- Ana gayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi eklenmiştir.

Dolasıyla 6645 sayılı Kanun'da yapılan değişikliklerle birlikte, sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü olmasına rağmen yönetici ataması yapılmaması halinde kat maliklerin genel yönetim işlerinden müşterek olarak sorumlu olacakları belirtilmiştir. Ayrıca genel yönetim işlerine asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi eklenmiştir.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 01.05.2015)

GÜNDEM