BASINDAN YAZILAR
Sosyal Güvenlik Şeflerinin Görev ve Sorumlulukları Ağır, Özlük Hakları Hafif Kalmıştır / Vedat İlki - MuhasebeTR

Sosyal Güvenlik Şeflerinin Görev ve Sorumlulukları Ağır, Özlük Hakları Hafif Kalmıştır / Vedat İlki

 6111  ve 6552 sayılı Kanun ile 3 yıl ara ile prim yapılandırılmasına gidilmiştir.

100 milyarı aşan ödenmeyen , ödemesi gecikmiş primlerin tahsil edilmesi adına SGK tüm birimler de seferberlik ilan edilmiş ,bu ayda bu seferberlik GSS birimlerinde son hızla sürmektedir.

Bundan sonra da devam edilecektir.

Borçların tahsil edilmesi yönündeki süreçlerde.

SOSYAL GÜVENLİĞİN ATARDAMARI OLAN ŞEFLERE BU ALANDA ÖNEMLİ SORUMLULUKLAR YÜKLENMİŞTİR.

SGK kariyer anlamında yükselmenin ilk basamağı memurluk ile başlanır , GYS sonuçlarına göre şef olunur daha sonra Şube Müdürü, SGK Merkez Müdürlüğü ve yardımcılığı ,İl Müdürlüğü ve Yardımcılıkları gibi görevlerde sizleri bekler.

SGK en önemli köprü vazifesini şeflerin görmesi ile birlikte kurumda vizyon adına önemli bir işlev içerir.

Bilinmeyenleri Bilen ,Öğreten ve Paylaşan İşveren ve Sigortalıların Çözüm ortağı Şeflerin Sorumluluklarını Bakalım Neler Oluşturuyor.

Şefler GİH bağlı olup, Şube Müdürü, İl Müdür Yrd, Merkez Müdürü ve Merkez Müdür Yrd bağlı çalışır.

İşin mutfağında olup ünite de kendisine bağlı memur arkadaşlarla birlikte hareket eder.

İşverenler ve sigortalılar ünitelere müracaat ettiklerinde memur, sorunu çözemezse o ünitenin sorumlu şefi ile görüştürülerek sorunun üst makamlara aktarılmadan önce kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve iç emir(e-talimat) ile çözüm yolu aranır.

Üzerlerinde Yoğun Bir İş Yükü Vardır;

Ø  Servis işlerini kanun, tüzük, yönetmelik, Yönetim Kurulu Kararı, iç emir, genelge gibi mevzuat doğrultusunda, yıllık iş planı çerçevesinde, zamanında ve beklenen kalitede yerine getirmek.

Ø  Görevli olduğu servisin işlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini teminen servisin faaliyetlerini düzenlemek.

Ø   Servise gelen işi adil ve personelin kendini geliştirmesine olanak verecek şekilde dağıtmak.

Ø  Birim içindeki diğer servislerle iş ilişkileri kurmak, koordinasyon ve işbirliği olanaklarını gözetmek ve değerlendirmek.

Ø   Servisin performansını yükseltmek üzere iş basitleştirici ve verimliliği artırıcı önlemleri araştırmak ve uygulamaya alınmak üzere bir üst amirine iletmek.

Ø   Sorumlu olduğu servisin görev alanına giren konularla ilgili mevzuat hazırlama ve geliştirme çalışmalarına katılmak ve mevzuatı güncel olarak takip etmek.

Ø  Personelinin yetkinliğini ve performansını artırmak üzere eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, eğitim planına dahil edilmek üzere bir üst amirine iletmek, iş başında verilecek eğitimlerde personeli eğitmek ve yönlendirmek.

Ø  Maiyetinde çalışanlar için en uygun iş ortamının düzenlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınması için bir üst amirine önerilerde bulunmak.

Ø  Mevzuatla belirlenen görevlerden yetki devri ile yönetimine verilen işlemleri, zamanında ve beklenen kalitede yerine getirmek.

Ø  Görev alanına giren konularda teknolojik ve güncel gelişmeleri takip etmek, uygulamalara yansıması gereken gelişmeleri değerlendirmek ve uygulamaya yönelik nihai kararı almak üzere amirine iletmek.

Ø  Görev alanına giren konularda Kurumun denetim elemanları ve kontrolle görevli personeli ile diğer kurum denetim elemanlarından alınan raporlar ve mahkeme kararlarına istinaden gerekli işlemleri yapmak.

Ø  İş süreçlerine ilişkin uygulamaları performans göstergelerine göre takip etmek, gözlemlenen sorunları çözüme kavuşturmak, gerekli görülen hallerde bu sorunları çözüm önerileriyle birlikte amirine sunmak.

Ø  Görevleri ile ilgili mevzuatın uygulamasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek.

Ø   Amirleri tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

 

Bu kadar ağır sorumluluklar yüklenmiş Yapılandırma da sabah en erken gelmiş ,akşamları ise en geç çıkmış , çalışma arkadaşlarını motive etmek için uğraşmışlar fazla mesailerin tahakkuku yönünden tahsil edilme aşamasında sıkıntı yaşıyorlar.

GSS servislerinde çalışan şefler de bu sıkıntıyı dile getiriyorlar.

Şefler de aranan yönetsel etkinlikler;

Ø  Detaylara Önem Verme si isteniyor,

Ø  Mevzuata Uygula  denilerek derinlemesine bilgi isteniyor,

Ø   Problem Çözme konusuna gelince kuruma yansıtmadan işleri çöz deniliyor,

Ø   Vatandaş Odaklılık düşün deniliyor ,çatışma yaratmadan insiyatif kullanırsa zimmet var,

Ø   İşlem Gerçekleştirme ve Kontrol memurlarını kontrol et deniliyor,

Ø  Mevzuat Bilgisi ve Uygulama hakim ol deniliyor,

Ø  Sistemli Çalışma denildiği zaman yönetme becerisi aranıyor.

Ø  Sosyal Sigortalar Mevzuatı Bilgisi Kanun ,ikincil mevzuata ve servisini ilgilendiren konuları yutmuş olacak,

Ø   Veri Yönetimi bilgisi,

Ø   Çalışanları Yönlendirme ve Motive Etme bu konuda şeflerimiz zaten elinden geleni yapıyor ,memurun adeta sır ve dert küpüdür.

Ø   Güncel Gelişmeleri Takip Etme görevi de var.

BÜTÜN BU GÖREVLERİ  ŞEFLERE UYGULA  DENİLİYORSA ÖZLÜK HAKLARIN DA NEDEN CİMRİ DAVRANILIYOR?

SGK Milyarları bulan alacaklarının gerek yapılandırma ile gerekse borç alacak izleme servislerince tahsil edilmesi yönünde büyük sorumluluklar yüklenen şeflerin özlük hakları iyileşmediği  gibi her geçen gün azalmıştır.

Memur ile arasında maaş yönünden fark kalmamış ,Müdür ile arasında alacağı maaşın makası açılmıştır.

Şef unvanı  ile görev yapan çalışanlar, Memurlar, vatandaşlar ve üst düzey yöneticiler arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Böylesi  önemli bir görevi yerine getiren  şeflere  yapılan haksızlıkların  düzeltilmesi gereklidir.

Şeflerden , verimli iş isteniyorsa ekonomik yönden iyileştirmelere de ihtiyaç vardır.

İmza ,şifre yetkisi olan,yukarıda saydığımız görevleri noksansız yerine getirmesi ve karar verici mekanizma olarak mevzuat donanımına sahip olunması istenilen bu kişilere maaş yönünden adaletsiz davranılmamalıdır.

Yaptıkları iş riskli olup ,sıklıkla teftişle yüz yüze kalırlar.

666 sayılı KHK ile şef kadrosunda çalışanlar haksızlığa uğramış, şeflerin ek ödemeleri düşürülmüş, özel hizmet tazminatları ise artırılmamıştır. Bu adaletsiz uygulamalar sonucunda , şef kadrosunda çalışan memurlar ciddi anlamda mağdur bırakılmıştır.

Ø  666 sayılı KHK ile Kamu’da hiyerarşik kademeler arasındaki ücret dengesi bozulmuş, Şef ile  Memur arasında 40,00 TL, Müdür ile arasında yaklaşık 1.200,00 TL, A düzeyi Uzman kadrolarıyla ise 2.300,00 TL’lik fark oluşmuştur.

Ø  666 sayılı KHK, eşit işe eşit ücretten kayıplar yaşanmıştır.

Ø  Şeflerin bir çoğu GYS ile donanımlı olmalarına rağmen Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Yardımcısı kadrolarına geçemezler.

Ø  Özel Hizmet Tazminatında Şefler için 1-4 inci derece tarifi yapılmasına rağmen, şeflerin kadro dereceleri 3 üncü derecenin altına ilerleyememektedir.

Ø  2200 olan ek gösterge rakamları en azından 3000 ek gösterge rakamına emeklilikte yükseltilmesi gerekir.

Ø  İkramiyeleri yok.

Ø  Mesailer için düzenleme yapılmamıştır.

Ø  İş riski ve görev tazminatları ise yeterli değildir.

 

Şeflerin hakları verilmediği müddetçe bizler de onların bu mağduriyetlerini dile getirmek için elimizden geldiğince hem yazılı medya dan hem görsel medyadan dile getireceğiz.

SGK’da çalışan şeflerimiz siz büyük bir ailenin mensubu olduğunuz için derneğinize sahip çıkın ,üye olun demokratik haklarınızı kullanarak özlük haklarınızın elde edilmesinde mücadele eden arkadaşlarınızı destekleyin.

Güçlü çıkan hak arayış sesleriniz cılız kalmazsa haklarınızı alır ,güzel yarınlara kavuşursunuz.

Tüm bu haklarınızı aldığınız gün meydanlarda bende sizlerle halay çekeceğim.

 

NOT:İlerleyen günlerde tüm SGK çalışanlarının sesi olmaya devam edeceğiz.

(Kaynak: alitezel.com | 18.03.2015)

GÜNDEM