BASINDAN YAZILAR
Gelir Vergisi Beyanları (2) / Engin Malay - MuhasebeTR

Gelir Vergisi Beyanları (2) / Engin Malay

 Dün birinci bölümünü yayınladığımız “Kira gelirinin beyanı” yazımıza bugün ikinci bölümüyle devam ediyoruz.

Kimler kira gelirlerini beyan edecekler?

-2014 yılı içerisinde elde ettiği konut kira geliri istisna tutarı olan 3.300 Türk Lirası’nı aşanlar,

-Sahip olduğu gayrimenkulü işyeri olarak kiraya vermiş olanlardan elde ettiği kira gelirinin brüt toplamı (stopaj öncesi) 27.000 TL’yi aşanlar, (Bu kişilerin aynı zaman da konut kira gelirleri de varsa bu tutarın karşılaştırmasında; toplam kira geliri dikkate alınır)

-Tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan ve toplamı 1.400 TL’yi aşan gayrimenkul sermaye iradı elde edenler, bu gelirleri için yıllık beyanname vermeleri gerekiyor.
3.000 TL’lik istisnanın uygulanması:

-Bu istisna sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkuller için uygulanabilir.

-Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde her ortak istisnadan ayrı ayrı yararlanır.

-Mirasın paylaşılmamış olması halinde de her bir mirasçı istisnadan ayrı ayrı yararlanır.

-Birden fazla konuttan kira geliri elde edilmiş olsa bile istisna bir kere uygulanabilir.

Kira hâsılatından indirilecek giderler:

Kira geliri elde eden mükellefler “Gerçek gider yöntemi” ya da “Götürü gider yöntemi” nden birisini seçmek zorundadır. Götürü gider yönteminde istisna tutar (3.300 TL) düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 25’i oranındaki götürü gider olarak dikkate alınır. Bu yöntem seçildiğinde iki yıl geçmedikçe bu yöntemden vazgeçmek mümkün değildir.

Gerçek gider yöntemi:

Bu yöntemde aşağıdaki giderler kira gelirinden indirilebilir:

1-Kiraya veren tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için ödenen; aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,

2-Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile mütenasip olan idare giderleri,

3-Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,

4-Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin yüzde 5’i (iktisap bedelinin yüzde 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hâsılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2008 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.)

5-Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen, emlak vergisi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,

6-Amortismanlar,

7-Kiraya veren tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,

8-Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,

9-Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kirayla oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli [Dar mükelleflerin (yurt dışında isçi olarak çalışan Türk vatandaşlarımız da, dar mükellef kapsamındadır) yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri hariç],

10-Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar, brüt kira tutarından indirilir.

Ancak, bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden kısmı indirilemez. Vergiye tabi hâsılata isabet eden yani indirilebilecek gider kısmı aşağıdaki formül kullanılarak bulunacaktır.

Vergiye Tabi Hâsılat x Toplam Gider/Toplam Hasılat

Gerçek gider yöntemini seçen mükelleflerin, yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri 5 yıl süresince saklamaları ve vergi dairesince istendiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

(Kaynak: Gazete Yenigun | 05.03.2015)

GÜNDEM