SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Bir ürüne ait markanın yurt dışı satışı KDV’ye tabi midir?

Bir ürüne ait markanın yurt dışı satışı KDV’ye tabi midir?

Soru: Yurt dışı marka satışında KDV uygulaması


Cevap: Katma Değer Vergisi Kanununun;

            -1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            -4 üncü maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin, bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

            -6/b maddesinde, işlemlerin Türkiye'de yapılmasının; hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade edeceği,

            -11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

            -12/2 nci maddesinde; yurt dışındaki müşteri tabirinin, ikametgâhı, işyeri, kanunî ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade ettiği, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için de hizmetlerin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği,

             hüküm altına alınmıştır.

            Yine, 26, 30 ve 113 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde hizmet ihracı konusunda yapılan açıklamalar mevcuttur. Bu açıklamalara göre, hizmet ihracının "hizmetten yurtdışında faydalanılması" şartının gerçekleşebilmesi için, verilen hizmetin yurt dışındaki müşterinin Türkiye'deki faaliyeti ile ilgisinin bulunmaması gerekmektedir.

            Buna göre, yurt dışında mukim bir firmaya satış sonrasında Türkiye'de de kullanılmak üzere  bir markanın satış işlemi, hizmet ihracı istisnası kapsamında değerlendirilmeyeceğinden, Kanunun genel hükümleri çerçevesinde katma değer vergisine tabi tutulacaktır.


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(11.04.2012)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM