SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Amme Borcu Tabii Afetler Nedeniyle Terkin Olur Mu?

Amme Borcu Tabii Afetler Nedeniyle Terkin Olur Mu?

Cevap: Yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su basması, kuraklık, don, zararlı hayvan ve haşarat istilası ve bunlara benziyen afetler yüzünden zarara maruz kalan varlıklarının ve mahsullerinin en az üçte birini kaybedenler adına tahakkuk ettirilmiş ve afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili amme alacakları Cumhurbaşkanı karariyle kısmen veya tamamen terkin olunur.

Bu madde hükmünden faydalanmak için afetin vukuu tarihinden itibaren 6 ay içinde ilgili amme idaresine yazı ile müracaat edilmesi şarttır.

Bu madde şümulüne giren bir zararın mevcut olup olmadığı mahalli il veya ilçe idare kurullarınca, zararın derecesi, Maliye Vekaletince genel olarak belirtilecek esaslar dahilinde ilgili amme idarelerince tesbit olunur.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(17.01.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM