SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kamuya Yararlı Bir Derneğin KDV Karşısındaki Durumu

Kamuya Yararlı Bir Derneğin KDV Karşısındaki Durumu

 Soru: Kamuya yararlı derneğin KDV karşısındaki durumu nasıldır

Cevap: Katma Değer Vergisi Kanununun 1 inci maddesi uyarınca Türkiye'de ticari, sınai, zırai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler ile her türlü mal ve hizmet ithalatı katma değer vergisine tabidir.

Katma Değer Vergisi Kanunun 17/ 1 inci maddesinde sayılan ve aralarında kamu menfaatine yararlı derneklerin de bulunduğu, kurum ve kuruluşların; ilim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetler ile tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları ile spor tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Yine, Kanunun sosyal amaçlı istisnaları düzenleyen 17/2-a maddesine göre, kamu menfaatine yararlı demeklerin hastane, nekahethane, klinik, dispanser işletmek suretiyle ifa ettikleri kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden istisnadır.

Ayrıca, Katma Değer Vergisi Kanununun 17/2-b maddesinde ise Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının, katma değer vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre; kapsamına kamu menfaatine yararlı derneklerin de dahil olduğu KDV Kanununun 17/1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlardan olan bir derneğin, Kanunun 17/1 ve 17/2-a maddesi kapsamında yapacağı teslim ve hizmetler ile derneğe yönelik olarak 17/2-b maddesi kapsamında bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları katma değer vergisinden istisnadır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(06.11.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM