SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İş Hanında Çalışan Kapıcının Gelir Vergisi Var Mıdır

İş Hanında Çalışan Kapıcının Gelir Vergisi Var Mıdır

 Soru: İşhanı kapıcısının gelir vergisi olur mu ?

Cevap:  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde, "Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

            Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Malisorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması  veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayinedilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez." denilmiş olup, aynı maddenin 4 üncü bendinde, "Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler"in de ücret olarak vergilendirileceği belirtilmiştir.

            Mezkur kanunun, 23/6 ncı maddesinde ise; Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir.) gelir vergisinden istisna edilmiştir.

            Yine, aynı Kanunun 94 üncü maddesinde, vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar ile vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratlar sayılmış, ve (1) numaralı bendinde, "Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben 103 ve 104 üncü maddelere göre tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır.

            Bu nedenlerle,  işhanında çalıştırılan kapıcıya ödenen ücretin istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu kişiye yapılan ücret ödemelerinden Gelir Vergisi Kanununun 61,94,103 ve 104 üncü maddelerine göre vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(09.10.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM