SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Hem Fabrikada İşçi Hem De Basit Usul Mükellef Olunur Mu ?

Hem Fabrikada İşçi Hem De Basit Usul Mükellef Olunur Mu ?

Soru: Fabrikada işçi iken aynı anda basit usul mükellef olunur mu ?

Cevap: Hem fabrikada işçi hem de basit usul mukellef olunabileceğiyle ilgili yakın bir zamanda Bolu Valiliğinin/tarih 68509125-120.05[GV/2015/03]—8 sayılı özelgesi mevcuttur. Özelgenin tam metni aşağıdaki gibidir.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzla, çalışmakta olduğunuz fabrikaya gelir ve gideri şahsınıza ait olmak üzere sabit vaziyette, madeni para ile çalışan otomatik yiyecek, içecek makinesi koymak istediğinizi, bu işi saat başı dinlenme molalarında fişini keserek bizzat kendiniz (diğer işçilerle molaya çıkıp) yapacağınızdan, söz konusu faaliyetiniz nedeniyle basit usulde vergilendirilip vergilendirilemeyeceğiniz hususunda Defterdarlığımızın görüşünün bildirilmesi istenilmiştir. 


193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilerek, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.


Diğer taraftan, aynı Kanunun 46 ncı maddesinde, 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı belirtilmiş, anılan maddelerde ise basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır. Kanunun  51 inci maddesinde de  basit usulden faydalanamayacak olanlar bentler halinde sayılmıştır.


Buna göre, çalışmakta olduğunuz fabrikada, gelir ve gideri şahsınıza ait olmak üzere sabit vaziyette, madeni para ile çalışan otomatik yiyecek, içecek makinesiyle bizzat (diğer işçilerle molaya çıkıp) yapacağınız yiyecek ve içecek satışı işinden dolayı, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 inci maddelerinde yazılı şartları topluca taşımanız ve işvereninize kardan pay verilmemesi kaydıyla, basit usulde vergilendirilmeniz mümkün bulunmaktadır.

 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(06.10.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM