SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Serbest Bölgede Verilen Fason İşçilik Hizmetinde İstisna

Serbest Bölgede Verilen Fason İşçilik Hizmetinde İstisna

Soru: Serbest bölgede verilen fason işçilik hizmetinde istisna var mıdır ?

Cevap: Bazı şirketler serbest bölgede faaliyet gösteren şirketlere fason hizmet kapsamında işgücü hizmeti gibi hizmet tesliminde bulunabilmektedirler.

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 5810 sayılı Kanunla değişik geçici 3 üncü maddesinde;

             "... Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar;

            a) Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddeleri uyarınca yapılacak tevkifata etkisi yoktur.

 

            b) Bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az  % 85'ini yurtdışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesnadır. Bu oranı % 50'ye kadar indirmeye ve kanuni seviyesine kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilir.

             ..." hükümlerine yer verilmiştir.

             Serbest bölgelerde faaliyet gösteren "Kullanıcılar", Aynı Kanunun 3 üncü maddesinde; "Faaliyet ruhsatı alan ve bölgede belli bir işyeri bulunan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder" şeklinde tanımlanmıştır.

             Serbest bölgelerde istihdam edilen personelin ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesiyle ilgili açıklamaların yer aldığı 1 Seri Nolu Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde"4.İstisna Uygulamasında Özellik Gösteren Hususlar" başlıklı bölümünde;

              "... Yurt içinden serbest bölgeye fason imalat kapsamında getirilen veya dahilde işleme rejimi kapsamında yurt dışından bölgeye getirilen maddelerin bölge içinde çeşitli işlemlere tabi tutulduktan sonra ülke içine geri gönderilen veya bu ürünlerden yurt dışına ihraç edilen ürün bedelleri, %85 ihracat tutarının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Bölgedeki işletmelerin fason imalat yanında ayrıca bölge içinde üretim ve ihracat yapmaları durumunda ise, Kanunda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarının tespitinde fason imalat dışında üretim yapılan ve ihraç edilen ürün bedelleri dikkate alınacaktır." denilmiştir.

             İlgili Tebliğin "6. Ücret İstisnasının Uygulanmayacağı Haller" başlıklı bölümünde ise; "Serbest bölgedeki ücret istisnası, bu bölgelerde üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin en az %85'inin yurt dışına ihraç edilmesi halinde mümkün olup, aşağıda belirtilen hallerde ücret istisnasından yararlanılamayacaktır.

             - Serbest bölgede üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin %85'inden az bir kısmın yurt dışına ihraç edilmesi halinde çalışanlara ödenen ücretler,

             - Serbest bölgede çalışan personelin çeşitli nedenlerle serbest bölge dışında çalıştığı sürelere ilişkin ödenen ücretler,

             - Serbest bölgede üretim faaliyeti dışında hizmet veya mal satışı faaliyetlerinde bulunan mükellefler nezdinde çalışanlara ödenen ücretler,

             - Tebliğ ekinde yer alan belgeleri belirtilen süreler içinde ilgili vergi dairesine vermeyen mükelleflerin istihdam ettikleri çalışanlara ödenen ücretler.

             ..."  hükümlerine yer verilmiştir.

             Yukarıdaki açıklamalara göre; gelir vergisi istisnası serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları için, ücret istisnası ise serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az  % 85'ini yurtdışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler için geçerli olmaktadır.

       Buna göre, serbest bölgede faaliyet gösteren şirkete verilen fason işçilik hizmetinden dolayı gelir vergisi ve ücret istisnalarından yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(02.10.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM