SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kısmi Bölünme Neticesinde Kurulacak Şirketin Sermayesinde Yer Alan Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları

Kısmi Bölünme Neticesinde Kurulacak Şirketin Sermayesinde Yer Alan Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları

 Soru: Kısmi bölünme neticesinde kurulacak şirketin sermayesinde yer alan enflasyon düzeltmesi olumlu farkları mümkün müdür?

Cevap: 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun geçici 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin ikinci paragrafı ile mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (5) numaralı bendinin 5 inci paragrafında; " Pasif kalemlere  ait enflasyon fark hesapları, herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tabi tutulur. Ancak öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farkları düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilebilir; bu işlemler kâr dağıtımı  sayılmaz."  hükmü yer almaktadır.

            Diğer taraftan; 12 sıra no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde "502-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabına ilişkin olarak, "Bu hesap ödenmiş sermaye tutarının düzeltilmesi sonucu ortaya çıkan olumlu farkların izlendiği hesaptır."  açıklamasına yer verildikten sonra, bu farkların sermayeye eklenmesi durumunda  "500-Sermaye Hesabı" nın alacağına karşılık bu hesap borçlandırılır açıklamasına yer verilmiştir.

           1 sıra no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde ise 500-Sermaye Hesabına ilişkin olarak "İşletmeye tahsis edilen veya işletmelerin ana sözleşmelerinde yer alan ve Ticaret Siciline tescil edilmiş bulunan sermaye tutarı bu hesapta yer alır. Kayıtlı sermaye sistemine alınan ortaklıklarda çıkarılmış sermaye gösterilir. Kayıtlı sermaye tavanı ayrıca dipnotlarda belirtilir."  denilmiştir.

           Buna göre; sermaye tutarının bir kısmının kısmi bölünmeye bağlı olarak yeni şirkete devredilmesi durumunda  sermaye olarak tescil edilmiş olan sermaye düzeltmesi olumlu farklarının,   yeni şirketin sermayesinin bir unsuru olarak alt hesaplarda gösterilmesi gerekmektedir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(05.03.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM