SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Muhtelif Müşterilere Satılan Tekel Ürünlerinde Bs Bildirim Formu

Muhtelif Müşterilere Satılan Tekel Ürünlerinde Bs Bildirim Formu

 Soru: Muhtelif Müşterilere Satılan Tekel Ürünlerinde Bs Bildirim Formu Doldurulacak Mıdır?

Cevap: Muhtelif Müşterilere Satılan Tekel Ürünlerinde Bs Bildirimi

Tekel ürünleri satan işletmelerde muhtelif müşterilere yapılan satışların Bs bildirim formlarında beyan eidlip edilmeyeceği veya beyan edilecekse ne şekilde beyan edileceği önemli bir sorundur.

350 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile  bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını ''Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmiş ve bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2010 ve müteakip yıllara ilişkin mal ve/veya hizmet alımları ile mal ve/veya hizmet satışlarının bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri 04.02.2010 tarih ve 27483 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile yeniden belirlenmiştir.

Tebliğin; 1.2.1.  bölümünde;  "Bildirim  mecburiyeti  bulunan  mükelleflerce,  belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti  gibi)  bakılmaksızın  Ba-Bs  bildirim formlarına dahil  edilecektir" ve 1.2.2.  bölümünde "Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları  ile  mal  ve/veya  hizmet  satışlarına  uygulanacak  had  5.000  TL  olarak  yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dâhil tutarlar dikkate alınacaktır" ve 2.2.1. bölümünde "Mükellefler söz konusu bildirim formlarını, aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00'e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermekle yükümlüdürler" açıklamalarına yer verilmiştir.

Ayrıca, Maliye Bakanlığı tarafından yukarıdaki bölümlerde de izajh ettiğimiz gibi Ba-Bs formlarının alınmasının temel amacı; piyasadaki mal ve hizmet hareketinin takip ve analiz edilmesi, kayıt dışı mükellefiyetlerin belirlenmesi ve beyan dışı bırakılmış bir kısım gelirlerin kavranması piyasada haksız rekabeti önleyerek dürüst mükellefler ve meslek mensuplarının daha rahat ve güvenli bir piyasa ortamında faaliyette bulunma amaçlarına hizmet ettiği de tabiidir. Bu nedenle, Ba-Bs formları belgelerin düzenlenme tarihleri dikkate alınarak bildirilmek zorundadır. Aksi takdirde sağlıklı bir analiz ve denetim çalışması yapılması mümkün değildir.[1]

Dolayısıyla, "muhtelif müşteriler" adına düzenlenen fatura toplamı katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerinde olması halinde, düzenlenen fatura 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde açıklanan usul ve esaslara göre Bs bildirim formu ile bildirilmesi gerekmektedir.

 


[1]Samsun Vergi Dairesi Başkanlığının 28.06.2013 tarih ve 97338759-105[2013-03]-49 sayılı özelgesi

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(14.02.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM