YAZARLARIMIZ
Zeyneddin Çetin
Vergi Müfettişi
cetinzeyni@gmail.com7326 Sayılı Kanuna Göre Matrah ve Vergi Artırımı-11 (Kıst Dönemde Faaliyette Bulunan Mükelleflerin Artırım Bildirimi)

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 09.06.2021 tarihinde, 1 Seri No.lu Genel Tebliği 14.06.2021 tarihinde ve 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı da 27.08.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu yazımızda; 7326 sayılı Kanun’un 5’inci maddesi kapsamında yapılacak matrah veya vergi artırımı ile ilgili olarak kıst dönemde faaliyette bulunan mükelleflerin artırım bildirimine ilişkin özellikli hususa yer verilecektir.

1. Kıst Dönemde Faaliyette Bulunan Mükelleflerde Asgari Matrah Beyanı

7326 sayılı Kanun’dan yararlanmak için bazı istisnai durumlar ve kişiler hariç mükellef olsun olmasın herkesin, başvuruda bulunabilmesine imkân verilmiştir. Artırım hükümlerinden yararlanabilmek için 30.09.2021 tarihine(bu tarih dâhil) kadar bildirimde bulunulması ve artırım sonucunda tahakkuk eden vergilerin, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartı getirilmiştir. Aksi halde artırım hükümlerinden yararlanılamayacaktır. (Mezkûr Kanuna göre son başvuru süresi 31.08.2021 tarihi iken 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre 30.09.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.)

Gelir ve kurumlar vergisi yönünden matrah artırımı ile ilgili olarak 7326 sayılı Kanunun 5’inci maddenin (1) fıkrasının (i) bendi aşağıdaki gibidir:

i) İşe başlama ve işi bırakma gibi nedenlerle kıst dönemde faaliyette bulunmuş mükellefler hakkında ilgili yıllar için belirlenen asgari matrahlar, faaliyette bulunulan ay sayısı (ay kesirleri tam ay olarak) dikkate alınarak hesaplanır.

Katma değer vergisi yönünden vergi artırımı ile ilgili olarak 7326 sayılı Kanunun 5’inci maddenin (3) fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki gibidir:

ç) Katma değer vergisi mükelleflerinin, artırıma esas alınan ilgili yılın vergilendirme dönemlerinin tamamı için artırımda bulunmaları zorunludur. Şu kadar ki, mükelleflerin artırımda bulunmak istedikleri yıl içinde işe başlamaları ya da işi bırakmaları hâlinde, faaliyette bulunulan vergilendirme dönemleri için bu fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde artırımda bulunulur.

Edinilen bilgiye göre sistem, KDV yönünden artırımda asgari matrahın tamamını esas almaktadır. Ancak 7326 sayılı Kanunun lafzı net olmamakla birlikte, ilgili maddenin konuluş amacı ve ruhu itibariyle söz konusu hesaplamada, kıst döneme göre hesaplanan asgari matrahın esas alınmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir. Kıst döneme göre asgari matrahlar, gelir/kurumlar vergisi yönünden esas alınabiliyorsa, KDV yönünden de esas alınması niye mümkün olmasın?

Örnek: 2016/Nisan ayında işe başlayan ve bilanço esasına göre defter tutan A mükellefinin; beyan ettiği gelir vergisi matrahı 50.000-TL, Nisan ayında Hesaplanan KDV si bulunmamakta ancak diğer aylardaki hesaplanan KDV toplamı 100.000-TL dir.

Bu durumda mükellefinin KDV yönünden artırımda bulunabilmek için gelir vergisi yönünden de artırımda bulunulması zorunludur ve karşılaştırma yapılması gerekmektedir. KDV yönünden hesaplamada kıst döneme göre çıkan matrah esas alınmamaktadır, asgari matrah esas alınmaktadır.

 2. Sonuç

7326 sayılı Kanuna göre mükelleflerin, işe başlama ve işi bırakma gibi nedenlerle kıst dönemde faaliyette bulunmuş olmaları hâlinde gelir ve kurumlar vergisi yönünden ilgili yıllar için esas alınacak asgari matrahlar, faaliyette bulunulan ay sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Ancak KDV yönünden yapılacak artırımda; gelir/kurumlar vergisi artırımı için kıst döneme göre hesaplanan asgari matrahlar dikkate alınmamakta, Kanunda belirlenen asgari matrahlar esas alınmaktadır. Mükellefin aleyhine oluşan bu durumun gözden geçirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Kaynakça:

-7326 sayılı Kanun

-7326 sayılı Kanun 1 seri No.lu Genel Tebliği

27.09.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM