YAZARLARIMIZ
Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.comVergi Davalarından Vazgeçilmesi Halinde Vergi ve Cezaların Ne Kadarlık Kısmı Silinir

517 Seri Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 379.Maddesi uyarınca vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda mükelleflerin, istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde kanun yolundan vazgeçmeleri hâlinde, İdarece ihtilafların sürdürülmeyeceğine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

A-Kanun Yolundan Vazgeçme Kapsamındaki Kararlar:

Bir yargı kararının kanun yolundan vazgeçme kapsamında olması için;

1. Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan dava sonucu verilen karar olması,

2. Vergi mahkemesince verilen karara karşı istinaf veya bölge idare mahkemesince verilen karara karşı temyiz yolunun açık olması,

3. Kararın Danıştayın bozma kararı üzerine verilmemiş olması şartlarını birlikte taşıması gerekmektedir.

B-Kanun Yolundan Vazgeçme Kapsamında Olmayan Kararlar:

1- Vergi mahkemesince verilip istinaf yolu açık olmayan kesin nitelikli,

2- Bölge idare mahkemesince verilip temyiz yolu açık olmayan kesin nitelikli,

3- Danıştayın bozma kararı üzerine verilen,

4- Vergi/ceza ihbarnamesine karşı açılmamış olan davalarda verilen,

5- Beyanname verilmesi üzerine tahakkuk fişi esasına göre yapılan tarhiyatlara açılan davalarda verilen,

6- 213 sayılı Kanun kapsamında yapılan şikâyet yoluyla müracaatın reddi üzerine açılan davalarda verilen,

7- Ödeme emrinin tebliği, haciz gibi takip ve tahsilat işlemlerine karşı açılan davalarda verilen

C-Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesinden Yararlanma Koşulları:

Kanun yolundan vazgeçme müessesesinden yararlanabilmek için;

1-Bu müessese kapsamında olan yargı kararının mahkemece mükellefe tebliği üzerine, mükellef için geçerli olan istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde, kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin dava konusu edilen vergi/ceza ihbarnamesini düzenleyen vergi dairesine verilmesi,

2-Kanun yolunun kullanılmasından vazgeçilen kararın mükellefe tebliğ edildiği tarihi gösteren belge (mahkemeden alınan belge, tebliğ tarihini gösteren tebligata ilişkin belge vs.) ile birlikte verilen karar örneğinin bu dilekçeye eklenmesi,

3-Verilen dilekçede dava konusu vergi ve/veya vergi cezalarının tümü için kanun yolundan vazgeçildiğinin beyan edilmesi,

  4-Kanun yolundan vazgeçilen her bir karar için ayrı ayrı dilekçe verilmesi,Gerekir.

D-Kanun Yolundan Vazgeçme Durumunda Silinecek Vergi ve/veya Cezalar

  Vergi Aslı Vergi Aslı Ceza Ceza
Vergi Mahkemesi Kararı Ödenecek (%) Silinecek  (%) Ödenecek (%) Silinecek  (%)
1-Vergi ve Cezanın Kaldırılması 60 40 25 75
2-Verginin Tasdik Edilmesi 100 0 75 25
3-Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılması     25 75
4-Vergi Ziyaı Cezasının Tasdik Edilmesi     75 25
5 Usulsüzlük+Özel Usulsüzlük Cezasının Kaldırılması     25 75
6 Usulsüzlük+Özel Usulsüzlük Cezasının Tasdik Edilmesi     75 25

E-Vergi Mahkemesinde Kaybedilen Vergi ve Cezaların Tahakkuk Eden Tutarların Ne Kadarlık Kısmı Ödenirse İndirim Yapılır?

1-Tahakkuk eden tutarlar tahakkuk tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenir.

2-Bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezalarının %80”inin, hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte bu sürede tamamen ödenmesi şartıyla, vergi ve ceza tutarından %20 oranında indirim yapılır.

3-Şu kadar ki, tasdik edilerek tahakkuk eden vergi tutarında indirim yapılmaz.

4-İndirim hükmünden yararlanılabilmesi için dava konusu yapılan ve bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezaları ile gecikme faizlerinin birlikte ödenmesi şarttır.

Koşullar Ödeme Oranı (%) İndirim Oranı (%)
Vergi+Vergi Ziyaı Cezası+Gecikme Faizinin Ödenmesi 80 20

Örnek: 

Beyoğlu Vergi dairesi Mükellefi olan (A) Halı A.Ş. hakkında yapılan vergi incelemesi ile ilgili bazı işlemler şöyledir:

Vergi İncelemesi İşlemleri

Açıklama

Vergi İncelemesi Dönemi

2018

Tarhedilmesi İstenilen Kurumlar Vergisi

1.000.000.-TL

Kesilemsi İstenilen Vergi Ziyaı Cezası

1.000.000.-TL

Vergi/Ceza İhbarnamesi Tebliğ Tarihi

30.06.2019

Vergi Mahkemesine Dava Açma Tarihi

15.07.2019

Vergi Mahkemesi Kararı

Terkin (Kaldırma)

Vergi Mahkemesi Kararı Tebliğ Tarihi

20.10.2019

379.Madde İçin SonBbaşvuru Tarihi

19.11.2019

Beyoğlu Vergi Dairesine Başvuru Tarihi

15.11.2019

Tüm Ödemeler

! Ay İçinde Yapılmıştır

 

Buna göre, mükellefçe 379.Madde uyarınca Kanun Yolundan vazgeçilmesi nedeniyle ödenmesi gereken vergi ve cezalar şöyledir:

Vergi Mahkemesi Kararı Tahakkuk Terkin  İndirim  (%20) Ödenecek
Kurumlar Vergisi 6.000.000 4.000.000 1.200.000 4.800.000
Vergi Ziyaı Cezası 2.500.000 7.500.000 500.000 2.000.000

Gecikme Faizi, 4.800.000.-TL üzerinden hesaplanır.

Kaynakça:

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası Yasal Dayanak
20.02.2020-31045 517 Sayılı Vergi Usul Kanununu Genel Tebliği

25.02.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM