YAZARLARIMIZ
Yusuf Özer
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Vergi Hukuku Bilim Uzmanı
yusuf@ozerymm.comYıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Tevkifat Oranını Artırılmasına ve Finansman Giderleri Kısıtlamasında Oranın Belirlenmesine İlişkin 3490 Sayılı CBK Yayımlanmıştır

Konu ve Kapsam

04.02.2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 03.02.2021 tarihli ve 3490 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile yıllara sari inşaat işlerinde hakediş bedelleri üzerinden yapılmakta olan stopaj oranı artırılmış ayrıca ilke defa 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Finansman Giderlerine Yönelik Getirilen Kısıtlayıcı Düzenlemede” değişiklik yapılmıştır.

Bu Sirkülerimizde söz konusu değişiklikler anlatım konusu yapılmıştır.

A. Yıllara Sari İnşaat İşleri Yapanlara Ödenen Hakediş Bedelleri Üzerinden Yapılmakta Olan %3 Stopaj Kesintisi Oranı %5’ Çıkarılmıştır

Bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile yıllara sari inşaat işleri yapanlara ödenen hakediş bedellerinden devam eden %3 stopaj kesintisi uygulamasında oran %5’e çıkarılmıştır.

Söz konusu düzenlemeye ilişkin olarak,

  • 193 sayılı GVK’nun 94’üncü mad. 3’üncü bendinde “3. 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden %5,” ile
  • 5520 sayılı KVK mad. 15/1-(a) ve 30/1-(a) bentlerinde “Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden %5” şeklinde oran değişikliklerine yer verilmiştir.

Anılan karar yayımı izleyen ayın (Şubat) başından itibaren yapılan ödemelere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

B. 2021 Yılı Dönem Matrahlarına Uygulanmak Üzere Finansman Giderleri Kısıtlaması Oranı Belirlenmiştir

İlk defa, 15.06.2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6322 No.lu Kanun'un;

  • 6’ncı maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun mad. 41/1-(9) numaralı bendinde,
  • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ise mad. 11/1-(i) bendinde

yapılan düzenlemeye göre, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’ununu aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmının, kazancın tespitinden gider olarak indirilemeyeceği belirlenmiş ve belirlenecek oranı sektörler itibariyle farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı (Kanunun ilk şeklinde Bakanlar Kurulu), bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ise Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştı.

Finansal gider kısıtlamasına ilişkin yasal düzenleme, her ne kadar 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girse de mevcut düzenleme kapsamında oran belirlenmediği için uygulamaya başlanılamamıştı. Ancak bugün yayımlanan 03.02.2021 tarihli ve 3490 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile finansal gider kısıtlamasında 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere %10 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 2021 hesap dönemi gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacak ve kurum kazancının tespitinde indirimi kabul edilmeyecektir.

Bu noktada, finansman gider kısıtlaması uygulaması sonucu kabul edilmeyen finansman giderine ait yüklenilen KDV durumu, özkaynak ve yabancı kaynak tutarının tespitinde hangi tarihteki yabancı kaynak tutarının esas alınacağı ve finansman gelirleri olması durumda finansman giderleri ile netleştirmenin yapılıp yapılmayacağı vb. sorunların, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılacak Tebliğde açıklama konusu yapılması beklenmektedir.

08.02.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM