YAZARLARIMIZ
Yusuf Özer
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Vergi Hukuku Bilim Uzmanı
yusuf@ozerymm.comVarlık Barışı İle İmalat Sanayine İmalat Sanayiine Yönelik YTB Kapsamındaki İnşaat İşlerinde KDV İadesi ve İndirimli Oran KV Uygulama Süresinin Uzaması Hakkında

Konu ve Kapsam:

30.12.2019 tarih ve 30994 sayılı Resmi Gazet’de yayımlanan 1949 ve 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları uyarınca halihazırda uygulanmakta olan,

 • Varlık barışından yararlanma süresi ile
 • İmalat sanayine imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işlerinde katma değer vergisi iadesi ve indirimli oran kurumlar vergisi uygulama süresi

uzatılmıştır.

Bu yazımızda söz konusu uygulamalara yönelik hatırlatıcı bilgilere ve uzayan sürelere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

A. Varlık Barışında Süre 6 Ay Daha Uzatılmıştır

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 90. Madde hükmünde yer alan ve halihazırda devam eden ve başvuru süresi 31.12.2019 tarihinde son bulacak olan varlık barışından yararlanma süresi 1949 sayılı CB Kararı ile 6 ay daha uzamıştır. Buna göre;

 • Gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, GVK Geçici Mad.90 hükümler çerçevesinde, 30.06.2020 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler.

Bildirime konu edilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.

 • Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30.06.2020 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilir.

Beyan edilen söz konusu varlıklar, 30.06.2020 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilir. (taşınmazlar ayni sermaye olarak kayıtlara alınabilir.)

Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir.

 • Banka ve aracı kurumlara bildirilen yurtdışında mevcut varlıklar üzerinden banka ve aracı kurumlar tarafından veya vergi dairelerine beyan edilen yurt içinde mevcut varlıkların değerleri üzerinden vergi dairelerince %1 oranında vergi tarh edilecektir.
 • Bu madde kapsamında ödenen vergi, hiçbir suretle gider yazılamaz ve başka bir vergiden mahsup edilemez. Türkiye'ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmez.
 • Bu madde kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz. Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen veya beyan edilen tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi ve birinci fıkra uyarınca bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.

B. İmalat Sanayinde Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki inşaat işlerinde Kdv İadesi ve İndirimli Oran Kurumlar Vergisi Uygulama Süresi Uzatılmıştır

Bilindiği üzere ilk defa 6770 sayılı Torba Kanun[1] ‘un 10. Maddesi ile

 • 3065 sayılı KDV Kanunu’na eklenen Geçici 37. Maddede, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamalarında 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iadesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş,
 • 5520 sayılı KV Kanunu’na eklenen Geçici 9. Maddede ise “Mükelleflerin 2017 takvim yılında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, bu Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde “%55”, “%65” ve “%90” şeklinde yer alan kanuni oranlar sırasıyla “%70”, “%80” ve “%100” şeklinde ve (c) bendinde “%50” şeklinde yer alan kanuni oran ise “%100” şeklinde uygulanır” hükmüne yer verilmiştir.

Daha sonra, anılan madde düzenlemelerinde 7061 sayılı Kanunu ile değişiklik yapılarak imalat sanayinde yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işlerinde kdv iadesi ve indirimli oran kurumlar vergisi uygulamasının 2018 ve 2019 yıllarında da devam etmesi sağlanmıştır.

            Bu defa RG’de yayımlanan 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca;

 • İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamalarında 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV de iade işlemine konu edilebilecek,
 • İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgesi kapsamında, 01.01.2020-31.12.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için bu Kanunun 32/A Maddesinde düzenlenen indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanabilinecektir.

[1] 27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

31.12.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM