YAZARLARIMIZ
Yusuf Özer
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Vergi Hukuku Bilim Uzmanı
yusuf@ozerymm.comİhracat Bedellerinin Yurda Getirilme Zorunluluğu Hakkında İhracat Genelgesinde Yapılan Değişiklik

I. KONU VE KAPSAM

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 25.03.2019 tarih ve 6675 sayılı yazısı ile Merkez Bankası Genelgesinde değişiklik yapılarak, ihracatçının serbest kullanımına bırakılan dövizler başlıklı 22. maddesinin birinci fıkrasına "5.000,- ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemleri" eklenmek suretiyle söz konusu ihracat bedellerinin tamamının tasarrufu serbest bırakılmıştır.

2018-32/48 sayılı Tebliğ’e ilişkin olarak, ihracat bedellerin yurda getirilmesi, tahsil şekilleri, özelliği olan ihracatlar, indirim ve mahsup işlemlerine değinilen Genelge’de, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 25.03.2019 tarih ve 6675 sayılı yazısı ile yapılan ekleme hakkındaki açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır. 

II. AÇIKLAMA 

Bir süredir, belirtilen tutarın altında olup serbest bölgeye mal tesliminde bulunan mükelleflerin, aşağıda belirtilen gerekçelerle tamamı ihracat işlemi statüsünde değerlendirilen söz konusu işlemlerinden doğan döviz bedellerinin, “Serbest Bölge İşlem Formu” ibraz olunduğu halde Döviz Alım Belgesine (DAB) bağlanamaması ve gerekçe olarak da Gümrük Çıkış Beyannamesinin ibraz edilmediği hususu münhasıran, 04.09.2018 tarihinde yayımlanan 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) ile başlayan, ihracat bedellerinin 180 gün içerisinde yurda getirilmesi zorunluluğu karşısında, serbest bölgeye mal ihraç eden söz konusu mükellefleri zor durumda bırakmaktaydı.

Bilindiği üzere;

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 8. maddesi aşağıdaki gibidir:

Madde 8: Bölgedeki mallar

Serbest bölge ile Türkiye'nin diğer yerleri arasında yapılacak ticaret, dış ticaret rejimine tabidir. Serbest bölge ile diğer ülkeler ve serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi uygulanmaz.

(25.11.2008 tarih ve 27065 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5810 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle değişen şekli.) Bedeli 5000 ABD doları veya karşılığı Türk Lirasını geçmeyen Türkiye mahreçli mallar, isteğe bağlı olarak ihracat işlemine tabi tutulmayabilir.”

Diğer taraftan Genelgenin 4. Maddesinin 7. Fıkrasında “Serbest bölgelere yapılan ihracat işlemleri 2018-32/48 sayılı Tebliğ hükümleri kapsamındadır.” denilmiştir.

Gümrük Kanunu’nun (152/b) ve (158/1) maddeleri uyarınca, ihracına bağlı olanaklardan yararlanan eşyaların serbest bölgelerde tüketilmesi veya kullanılmasının ya da gönderilme aşamasında bu bölgelerde kullanılmasının veya tüketilmesinin açık olması durumunda söz konusu eşyaların ihracata bağlı olanaklardan faydalanamayacağından bahisle, bu eşyaların serbest bölgelere sevkinde ilgili gümrük idareleri tarafından gümrük beyannamesi düzenlenmediği hususunun Gelir İdaresi Başkanlığına iletilmesi üzerine, GİB ve ilgili Müsteşarlık arasında yapılan yazışmalara istinaden GİB tarafından “İhracat İstisnası Hakkında Genel Yazı” yayınlanmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığının, https://www.gib.gov.tr/ resmi internet sitesinde yayınlanan 31.03.2008 tarihli B.07.1.GİB.0.01.53/5373-32101 sayılı ihracat istisnası hakkında genel yazı ile bölgelere giren çıkan eşyanın cins nevi miktar ve kıymetini belirten ve gümrük beyannamelerinde yer alan bilgileri ihtiva eden “Serbest Bölge İşlem Formu” nun KDV ihracat istisnasında tevsik (ispat edici) belge olarak kullanılabileceği açıklanmıştır.

Bankaların, 5.000 USD veya karşılığı Türk Lirasını geçmeyen Türkiye mahreçli malları serbest bölgeye ihraç eden müşterilerinin, kendilerine ibraz ettiği SBİF dikkate almadan, söz konusu ihracatından kaynaklanan döviz bedellerini, gümrük çıkış beyannamesi düzenlenmediği ve ibraz olunamadığı gerekçesiyle DAB’a bağlamaması sonucunda, İhracat Bedelleri Hakkındaki 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ile getirilen, döviz bedellerinin 180 gün içinde yurda getirilmesi şartını ispatlayamayan mükellefe cezai müeyyide uygulanmasına,  Merkez Bankası Genelgesinde gerçekleştirilen değişiklik ile son verilmiştir.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 25.03.2019 tarih ve 6675 sayılı yazısı ile Merkez Bankası Genelgesinin 22. Maddesinin birinci fıkrasına, "5.000,- ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemleri" eklenmek suretiyle söz konusu ihracat bedellerinin tamamının tasarrufu serbest bırakılmış ve bu işlemden kaynaklanan döviz bedelleri için yurda getirilme ve DAB’a bağlanma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Saygılarımla.

15.04.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM