YAZARLARIMIZ
Yunus Doğru
Yeminli Mali Müşavir
ymmyunusdogru@gmail.comHamiline Yazılı Hisselerin Basımı, Bildirimi ve Teslimi (Pratik Uygulama)

Anonim Şirketlerin ödenmiş hamiline yazılı payları, 31.12.2021 tarihine kadar kupürler halinde bastırılarak Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) bildirilmesi gerekiyor. Konuya ilişkin düzenleme; 06.04.20121 tarih 31446 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi ve kayıt altına alınması hakkında tebliğ” ile yapılmıştır.

Makalemizin konusu söz konusu düzenlemenin uygulamasına ilişkin olup, sürece ilişkin pratik uygulama işlem sırasına göre aşağıda verilmiştir.

a. Kupürler halinde bastırılması gereken hamiline yazılı paylar

Tamamı ödenen hamiline yazılı paylar bu tebliğ kapsamında 31.12.2021 tarihine kadar bastırılmalıdır. Söz konusu tebliğ sonrası uygulama; pay senetlerinin bastırılması, MKK’ ye bildirilmesi ve pay sahiplerine dağıtılması işlemleri, pay bedellerinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde tamamlanacaktır.

b. Hamiline yazılı payların bastırılması için yönetim kurulu karar almalıdır

KARAR ÖRNEĞİ

Yönetim kurulu yukarıda belirtilen gündemle şirket merkezinde saat 00.:00’ da toplandı.

  1. Aşağıda bilgileri belirtilen şirketin “Hamiline” yazılı pay bedellerinin kupürler halinde bastırılmasına,
  2. 06.04.20121 tarih 31446 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi ve kayıt altına alınması hakkında tebliğ” düzenlemeleri gereği, bastırılan hamiline yazılı hisselerin Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) bildirilmesine  
  3. Bastırılan Hisse Senetlerinin imza karşılığında hissedarlara dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

Tertibi

 1.Tertip

 Grubu

  A

 Sıra No

 1’den,100 ‘e kadar

 Pay Senedi Adedi

 100 Adet

 Toplam İtibari Değeri

 1.000.000,00 TL

 Her bir Senedin Temsil Ettiği Pay Adedi

 10 Adet

 Her Bir Senedin Tutarı

 10.000,00 TL

 Toplam Pay Adedi

 1.000 Adet

 Toplam Pay Bedeli

 1.000.000,00 TL

c. MKK’ ya bildirim yapılmalıdır

Gerçek kişilerde; adı, soyadı, vatandaşlığı, yerleşim yeri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilse yabancı kimlik numarası, mavi kart numarası veya pasaport numarası; tüzel kişilerde; unvanı, MERSİS numarası, vergi kimlik numarası veya kayıtlı bulunduğu ülkede verilen sicil numarası ile merkez adresi ile iletişim bilgileri, MKK’ ye bildirilerek sisteme kaydedilir. Söz konusu kayıt tebliğ ekindeki Ek-2 formla yapılır. Yapılacak bildirimde şirketin iletişim bilgilerine de yer verilir. Pay senedi, sistemde ilgili şirketle ilişkilendirilerek özel algoritma ile üretilen tekil numara altında senet sahibi adına kaydedilir. Yapılan kayıtlar ve üretilen tekil numaralara ilişkin bilgiler MKK sisteminden elektronik ortamda alınır.

Yapılacak kayıt ve bildirimler, MKK sistemine e devlet üzerinden veya doğrudan MKK’ nın e-yatırımcı, yatırım bilgi merkezi uygulamasından  elektronik ortamdan yapılır.

d. Hisseler kupürler haline bastırılmalıdır

Pay senetleri, MKK tarafından her bir pay senedi için üretilen tekil numarayı içerecek şekilde şirket tarafından bastırılır.

e. Yönetim kurulu kararı tescil ve ilan edilmelidir

Pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin yönetim kurulu kararı tescil ve ilan edilir, ayrıca bağımsız denetime tabi şirketlerde şirketin internet sitesine konulur. Yönetim kurulu kararının tescilinden önce, hamiline yazılı pay senetlerinin MKK sistemine kaydedildiği ticaret sicili müdürlüğü tarafından teyit edilir.

f. Hisseler hissedarlara teslim edilmelidir.

Pay senetleri şirket adına imzaya yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imzalanır ve gerekli kontrollerin yapılmasının ardından imza karşılığında pay sahiplerine tutanak karşılığında dağıtılır.

g. Hisse devrinde yapılacak işlemler

Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, teslimle yani zilyetliğin geçirilmesi ve devralan tarafından MKK ’ye yapılacak bildirimle hüküm ifade eder. Devralan tarafından şirkete başvurulması durumunda devir bildirimi şirket aracılığıyla yapılır.

Yapılacak bildirimde; devralan gerçek kişi ise; adı, soyadı, vatandaşlığı, yerleşim yeri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilse yabancı kimlik numarası, mavi kart numarası veya pasaport numarasına; tüzel kişi ise; unvanı, MERSİS numarası, vergi kimlik numarası veya kayıtlı bulunduğu ülkede verilen sicil numarası ile merkez adresine, devralanın iletişim bilgilerine yer verilir. Bildirime pay senedinin bir örneği eklenir.

Bildirim üzerine devralan, ilgili senetle ilişkilendirilerek senede ilişkin tekil numara altında kaydedilir.

h. Genel kurulda yapılacak işlemler

Genel kurulu toplantıya çağıranlar, genel kurula katılabilecekler listesini düzenlerken hamiline yazılı pay sahipleri bakımından MKK’ den sağlanan pay sahipleri çizelgesini dikkate alır. Pay sahipleri çizelgesinin hazırlanması için, şirketi temsile yetkili olanlarca genel kurul tarihinden en az iki gün önce MKK sistemi üzerinden başvuruda bulunulur. MKK tarafından genel kurul gününden bir önceki gün sistemindeki gün sonu kayıtları esas alınarak hazırlanır. Hazırlanan pay sahipleri çizelgesi genel kurul günü MKK sisteminden genel kurulu toplantıya çağıranlar tarafından alınır.

i. Sermaye artırımlarında

Sermaye artırımına bağlı olarak hamiline yazılı pay senedi bastırıldığı ve dağıtıldığı durumlar yukarıdaki usullere tabidir.

j. Pay senedinin iptali

Sermaye azaltımı yada pay senedinin değiştirilmesi  nedeniyle senedin iptal edilmesi halinde, Şirketi temsile yetkili olanlarca ilgili kararla yapılacak bildirim üzerine senede ilişkin kayıt,  MKK sisteminden iptal edilir.

Faydalı olması dileği ile …

KAYNAKLAR

- TTK 484, 486, 487, 489 maddeleri

- 06.04.20121 tarih 31446 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi ve kayıt altına alınması hakkında tebliğ

10.05.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM