YAZARLARIMIZ
Yılmaz Dönmez
Yeminli Mali Müşavir
Gelir İdaresi E. Grup Müdürü
ydonmez@ninovaymm.comFahiş Fiyat Artışı ve Stokçuluk Yapanlara Ne Kadar Ceza Verilir?

Olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarının denetlenmesine ve idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla “Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği” yayımlanmıştır.

A) Fahiş Fiyat Artışı ve Stokçuluk Ne Anlama Geliyor?

1- Fahiş Fiyat Artışı

Olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından satışa sunulan ve kamunun beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerin fiyatında girdi ve diğer üretim maliyetlerindeki artış gibi haklı bir sebebe dayanmaksızın yapılan aşırı ve adil olmayan artışını ifade etmektedir.

2- Stokçuluk

Olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin piyasada darlık yaratan, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozan faaliyetleri ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetleri ifade etmektedir.

B) Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

1- Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına karşı piyasa dengesini ve tüketicileri korumaya yönelik gerekli tedbirleri almak ve bunların uygulanmasını sağlamak.

2- Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamaları ile ilgili denetim ve incelemeler yapmak veya yaptırmak. Bu denetim ve incelemelere ilişkin üretici, tedarikçi ve perakende işletmenin savunmasını almak veya alınmasını sağlamak.  

3- Kanunun Ek 1 inci maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket ettiği tespit edilen üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi çerçevesinde idari para cezası kararı almak ve bu kararın uygulanmasını sağlamak.

4- Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamaları ile ilgili ilke ve kuralları belirlemek.

5- Bakan tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamaları ile ilgili verilen diğer görevleri yerine getirmek.

C) Fahiş Fiyat Artışı ve Stokçulukla İlgili Şikayetler Nasıl Yapılacaktır?

1- Şikâyet başvurusu;

a) Dilekçeyle,

b) Şikâyet sistemi üzerinden elektronik ortamda,

c) Diğer elektronik başvuru yöntemleri kullanılarak

Ticaret Bakanlığına ya da Ticaret İl Müdürlüğüne yapılır.

2- Şikâyet başvurularında;

a) Şikâyetçinin gerçek kişi olması durumunda adı, soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası ile iletişim bilgilerine; tüzel kişi olması durumunda ise unvan ve iletişim bilgilerine,

b) Şikâyete konu üretici, tedarikçi veya perakende işletmeye ait tanıtıcı bilgiler ve iletişim bilgileri ile mal veya hizmete ilişkin bilgiler ile varsa belge, fotoğraf ve video görüntülerine,

yer verilir.

Kurul tarafından belirlenen ilke ve kurallara uygun olmayan başvurular, Bakanlıkça veya il müdürlüğünce reddedilecektir.

D) Fahiş Fiyat Artışı ve Stokçuluk Yapanlara Ne Kadar Ceza Uygulanır?

İdari para cezasının belirlenmesinde;

a) İşlenen fiilin ağırlığı ve haksızlık içeriği,

b) İşletmenin türü, büyüklüğü ve bulunduğu sektör,

c) Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetinden sağlanan menfaat,

d) Daha önce aynı konuda idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı,

gibi hususlar dikkate alınır.

1- Fahiş Fiyat Artışı Yapanlara Ne Kadar Ceza Uygulanacaktır?

Bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere 10.000,00 Türk Lirasından 100.000,00 Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır.

2- Stokçuluk Yapanlara Ne Kadar Ceza Uygulanacaktır?

Piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere 50.000,00 Türk Lirasından 500.000,00 Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır.

Resmi Gazete Tarih Sayı

Yasal Dayanak

29.01.2015 – 29251

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

28.05.2020 – 31138

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği

22.06.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM