YAZARLARIMIZ
Yılmaz Dönmez
Yeminli Mali Müşavir
Gelir İdaresi E. Grup Müdürü
ydonmez@ninovaymm.comE Ticaret Sitelerine Üye Olan ve Sanal Fuarlara Katılan Firmalara Ne Kadar Destek Verilir?

Firmaların pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanması amacıyla “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

A) Hangi Firmalar Destekten Yararlanabilir?

Türkiye’de sinai ve/veya ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited şirketler ile kooperatiflerin, pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderleri desteklenecektir.

B) E-Ticaret Sitelerine Üye Olan Firmalara Ne Kadar Destek Verilir?

Şirketlerin, Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderlerin % 60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 8.000 TL’ye kadar destek verilecektir. 31.12.2020 tarihine kadar gerçekleştirilecek üyelik giderlerinin, %80’i oranında destek verilecektir.

Şirketler, bu destek kapsamında en fazla 3 (üç) e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla iki yıl süre ile yararlanabilecektir.

Bu yıl için e-ticaret sitesi başına belirlenen yıllık 8.000 TL’lik tutar, her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenecektir.

C) Sanal Fuarlara Katılan Firmalara Ne Kadar Destek Verilir?

İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin Genelgede belirtilen giderler, % 50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına Kadar Desteklenecektir.

D) Destekten Yararlanmak İçin Nereye ve Nasıl Başvurulacaktır?

Destek kapsamındaki hususlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye Ticaret Bakanlığı yetkilidir. Bu nedenle Ticaret Bakanlığının desteğin uygulama usul ve esaslarını belirlemesi beklenmelidir.

E) Destekten Haksız Yere Yararlanmanın Yaptırımları Nedir?

Haksız veya yersiz olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

Destek kapsamında şirketlerin, yanıltıcı bilgi / belge ibraz edildiğinin ya da yanıltıcı beyanda / taahhütte bulunulduğunun tespiti halinde; bahse konu şirketin, ilgili başvuru dosyası değerlendirmeye alınmaz ve şirket altı ay boyunca ilgili dönemdeki harcama ve faaliyetleri için destek başvurusunda bulunamaz.

Destek kapsamında başvuru yapan şirketin, yanıltıcı bilgi / belge ibraz edildiğinin ya da yanıltıcı beyanda / taahhütte bulunulması suretiyle destek ödemesi alındığının tespiti halinde haksız olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir. Ayrıca, şirket bir yıl boyunca ilgili döneme ait harcama ve faaliyetleri için destek başvurusunda bulunamaz.

Yukarıda belirtilen fiillerin tekrarlanması halinde; şirketlerin destek kapsamındaki tüm başvuruları, süresiz reddedilir ve şirket destek kapsamından çıkarılır.

Aynı harcama kalemi için, şirketin bu destek kapsamı dışında başka bir mevzuat / program kapsamında destek aldığının tespiti halinde; bu durum, yanıltıcı beyanda / taahhütte bulunulması olarak değerlendirilir ve yukarıda belirtilen şekilde işlem yapılır.

Resmi Gazete Tarih ve Sayı

Yasal Dayanak

27.05.2020 – 31137

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar

27.05.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM