YAZARLARIMIZ
Yılmaz Dönmez
Yeminli Mali Müşavir
Gelir İdaresi E. Grup Müdürü
ydonmez@ninovaymm.comYeni Korona Virüs Salgınının Ekonomik Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanunla Yapılan Değişiklikler Nelerdir?

TBMM’de bugün kabul edilen ve 7244 sayısı verilen “Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmiş olup; bugünkü mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanması beklenmektedir.

A) Kısa Çalışma Ödeneğindeki Uygunluk Tespiti Kaldırılmıştır

1- Bahse konu Kanunun 6 ncı maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 23 üncü maddesinde değişiklik yapılmış ve Geçici 25 inci madde eklenmiştir.

Buna göre; Yeni koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, başvurular 60 gün içerisinde sonuçlandırılacak ve işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecektir.

B) Nakdi Ücret Desteği Verilecektir

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici 24 üncü madde eklenmiştir. Bu madde ile; çalışanlara belli şartlarla nakdi ücret Desteği verilecektir.

1- Nakdi Ücret Desteğinden Hangi Çalışanlar Yararlanabilecektir?

a- İş sözleşmesi bulunmakla birlikte işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan,

b- 15/3/2020 tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan,

İşçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla, Nakdi Ücret Desteği verilecektir.

2- Nakdi Ücret Desteği Ne Zamana Kadar ve Ne Kadar Verilecektir?

Şartları taşıyan işçilere, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir.

Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz.

3- Haksız Yere Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanıldığının Tespitinde Kime, Ne Kadar Ceza Kesilir?

Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin, fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde; işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanır ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

C) Üç Ay Süreyle İşçi Çıkartılamayacaktır

Söz konusu kanunun 9 uncu maddesiyle 4857 sayılı İş Kanunu”na geçici madde 10 eklenmiştir.

Bu madde uyarınca; her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez. 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez. 

Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.

Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

D) Kar Dağıtımına Sınırlama Getirilmiştir

Kanunun 12 nci maddesiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na geçici madde 13 eklenmiş ve kar dağıtımına sınırlama getirilmiştir.

1- Hangi Kar Payları, Ne Kadar Dağıtılabilir?

Sermaye şirketleri, 2019 yılı net dönem karının en fazla % 25’ini 30.09.2020 tarihine kadar karar verebilirler. Bu süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar ertelenir.

2- Hangi Kar Payları, Dağıtılamaz?

Sermaye şirketleri;

a- Geçmiş Yıl Karları (2018 ve Öncesi),

b- Serbest Yedek Akçeleri,

dağıtıma konu edemez.

Ayrıca genel kurulca, yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez.

16.04.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM