YAZARLARIMIZ
Yasemin Aydın
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
yaseminaydi_n@yahoo.comEğitim İşletmelerinde Uygulamalı Muhasebe Kayıtları

Genel işletme amaçlarından hareketle konuya ilk adım atıldığında; Eğitim şirketlerinin amacının bireylerin ve kurumların zorunluluk ya da isteğe bağlı olarak öğrenme, kendini geliştirme, güncel olma vb. ihtiyaçlarını karşılamak, kar elde etmek ve bir işletme olarak kendi varlığını sürdürmek üzere kuruldukları sonucuna ulaşılır. Eğitim işletmeleri bireylerin veya kurumların öğrenme, kendini geliştirme, güncel olma vb. ihtiyaçlarını şu sıralanan faaliyetleri yerine getirerek karşılar.

1-Eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere, öğretim ve kurs verme hizmetleri sunmak ve bu amaçla okullar ve kurs hizmet merkezleri açmak.  Konusunun uzmanı Eğitim kadrosu istihdam etmek.

2- Eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere, çeşitli kitap, dergi, cd, bilgisayar programı vb dokümanlar üretmek, satın almak ve satmak. Bu amaçla satış elemanları istihdam etmek.

3- Eğitim faaliyetini devam ettirebilmek için yönetim kadrosu oluşturmak ve yardımcı işçilikler istihdam etmek

Bir eğitim işletmesinin fonksiyonlarını yukarıda verildiği gibi üç ana maddeden oluşmaktadır. Bu fonksiyonların neticesinde mali hareketler ve hemen ardın da İşletme hesapları oluşmakta ve oluşan bu kayıtlar neticesinde işletmeye ait bilanço ve gelir tablosuna ulaşılmaktadır.

Bu çalışmanın konusu kısmen de olsa eğitim işletmelerinin faaliyetleri sonucu oluşan finansal işlemlere muhasebe kayıt tekniği açısından bir bakış açısı sunmaktır.
 

1. Eğitim, Öğretim, Kurs Verme Hizmetleri - Eğitim İşletmesinin İşyeri Kiralama/Satın Alma İşlemleri Ve Eğitmen İstihdamı Sonucu Oluşan Muhasebe Kayıtları

1.1. Eğitim, Öğretim, Kurs Verme Hizmetleri

Eğitim işletmeleri genellikle belirli bir takvim dönemi için belirli bir bedel karşılığında hizmet verirler. Genellikle belirli bir takvim dönemi için verilen eğitim hizmetinin ne şekilde verileceği ve hizmet satışı karşılığında tahsilatın ne şekilde yapılacağı eğitim hizmetini alan ve eğitim hizmetini veren birey yada kurumlarca tanzim edilmiş bir sözleşme ile belirlenir.

Örnek: Sözleşmeile1.200,00.- TL toplam bedelli, 01.01.2017-31.12.2017 takvim dönemini kapsayacak şekilde X gerçek kişisine verilecek bir yabancı dil eğitiminin tahsilatı her ayın sonunda yapılacak ve aylık verilen hizmet sonucu kesilecek fatura sonucu oluşacak yevmiye kaydı1


1------------------31.01.2017----------------

120.00    SATICILAR                                                                 100,00.-

120.10 X Gerçek Kişisi             100,00.-                           

                                600.00 YURT İÇİ SATIŞLAR                                                     100,00.-

600.10 Yabancı Dil Eğitim hizm.  100,00.-

X gerçek kişisine verilen yabancı dil eğitim hizmeti

     Tarih 31.01.2017  FTno: A-12

2----------------------31.01.2017----------------------

100.00    KASA                                                                                    100,00.-

100.10    Kasa             100,00.-                           

                                 120.00 SATICILAR                                                                        100,00.-

                                  120.10  X Bireyi                 100,00.-

      X Gerçek kişisinden 31.07.2017 tarih ve  12nolu makbuz

ile yapılan tahsilat

------------------------------------------------------------

Şeklinde olacak ve sözleşmeye istinaden her ayın sonunda ilgili yevmiye maddelerinin kaydı yapılacaktır.
 

1.2. Eğitim İşletmesinin İşyeri Kiralama Veya İşyeri Satın Alma İşlemleri

1.2.1. Eğitim İşletmesinin İşyeri Kiralama İşlemleri

Eğitim satış hizmetini verecek işletme bu hizmet satışını bir işletme merkezinde verecektir.

Bu amaçla eğitim işletmesi gerçek ya da kurumsal kişilerden işyeri için gayrimenkul kiralama işlemi yapabilir.

Örnek: Sözleşme ile 1.250,00.- TL aylık brüt tutarlı 15.000,00.- TL yıllık brüt tutarlı gayrimenkul eğitim işletmesi olarak kullanılmak üzere Y gerçek kişisinden kiralanmıştır. Bu kiralama sözleşmesine istinaden (her ay için yapılacak) yevmiye kayıtları;

1----------------------01.01.2017------------------

  740.00 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ                                         1.250,00.-

     740.10 Kira Giderleri            1.250,00.-

               329.00 DİĞER TİCARİ BORÇLAR                                                              1.000,00.-

                  329.10     Y Gerçek Kişisi         1.000,00.-

               360.00  ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                                    250,00.-

                 360.01      Gelir Stopaj                   250,00.-

Ocak/2017 dönemi kira bedeli tahakkuku

2---------------------01.01.2017----------------

  329.00 DİĞER TİCARİ BORÇLAR                                              1.000,00.-

     329.10     Y Gerçek Kişisi         1.000,00.-

                   102.00 BANKALAR                                                                                   1.000,00.-

                     102.10   Z Bankası      1.000,00.-

Y gerçek kişisine Z bankasından Ocak/2017

dönemi kira ödemesi

3--------------------31.01.2017------------------

622.00  SATILAN HİZMET MALİYETİ                                 1.250,00.-

  622.10  Satılan Hizmet Maliyeti     1.250,00.-

                        741.00   HİZMET MALİYETİ YANS. HES.                                      1.250,00.-

                          741.10  Hizmet Üretim maliyeti Yans. Hs.  

                                        1.250,00.-

Yansıtmalar ile 622 nolu hesaba virman

4------------------31.01.2017------------------

  741.00   HİZMET MALİYETİ YANS. HES.                         1.250,00.-

    741.10  Hizmet Üretim maliyeti Yans. Hs.   1.250,00.-

                              740.00 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ                                          1.250,00.-

                                740.10 Kira Giderleri            1.250,00.-

Yansıtmaların kapanması kaydı

 5-------------------26.02.2017------------------- 

  360.00  ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                               250,00.-

    360.01      Gelir Stopaj                   250,00

                          102.00 BANKALAR                                                                               250,00.-

                             102.10   Z Bankası   250,00.-

 Aylık muhtasar beyanname ile beyan edilen

 Kira Gelir Stopajının ödenmesi kaydı

---------------------------------------------------------
 

1.2.2. Eğitim İşletmesinin İşyeri Mülkiyetini Satın Alma İşlemleri

Eğitim satış hizmetini verecek işletme bu hizmet satışını bir işletme merkezinde verecektir.

Bu amaçla eğitim işletmesi gerçek ya da kurumsal kişilerden işyeri için gayrimenkul satın alma işlemi yapabilir. 

Örnek: 300.000,00.- TL satış bedeli olan gayrimenkul, eğitim işletmesi olarak kullanılmak üzere K gerçek kişisinden 10.01.2017 tarihinde satın alınmıştır. Bu satın alma işlemine istinaden yevmiye kayıtları;

1---------------------10.01.2017---------------------

  252.00 BİNALAR                                                                  300.000,0.-

    252.10  10nolu Gayrimenkul       300.000,00.-

                         102.00 BANKALAR                                                                         300.000,00.-

                          102.10   Z Bankası      300.000,00.-

10 nolu gayrimenkulün alınması ve K gerçek kişisine

 Z bankasından Ödeme kaydı

----------------------------------------------------------------

Şeklinde yapılan alım kaydından sonra her ay yapılmak  üzere %2/12 gayrimenkul amortisman giderinin yevmiye kaydı yapılacaktır.

2-------------------31.01.2017---------------------

    740.00 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ                                 500,00.-

      740.20 Amortisman Giderleri            500,00.-

                   257.00 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                                                     500,00.-

                     257.20 10 Nolu Gayrimenkul Birikmiş Amrt.

                                      500,00.-

  Aylık 10 nolu gayrimenkule ait amortisman gider kaydı

3------------------31.01.2017---------------------

   622.00  SATILAN HİZMET MALİYETİ                               500,00.-

     622.10  Satılan Hizmet Maliyeti     500,00.-

                        741.00   HİZMET MALİYETİ YANS. HES.                                           500,00.-

                          741.10  Hizmet Üretim maliyeti Yans. Hs.  

                                        500,00.-

Yansıtmalar ile 622 nolu hesaba virman

4-------------31.01.2017----------------------

  741.00   HİZMET MALİYETİ YANS. HES.                         500,00.-

    741.10  Hizmet Üretim maliyeti Yans. Hs. 500,00.-

                              740.00 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ                                            500,00.-

                                740.20 Amortisman Giderleri   500,00.-

Yansıtmaların kapanması kaydı

----------------------------------------------------------------

 

1.2.2. Eğitim İşletmesinin Eğitmen İstihdam Etme İşlemleri

Gerçek veya tüzel kişilerin zorunluluk ya da isteğe bağlı olarak öğrenme, kendini geliştirme, güncel olma vb. ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan eğitim işletmeleri genellikle müşterilerinin bu türden ihtiyaçlarını konularında uzman kişi çalıştırarak karşılar. Gerçek yada tüzel kişilere verilecek olan bir yabancı dil eğitimi için kesinlikle Yabancı dil konusunda uzman bir eğitmen istihdam edilmelidir.

Örnek: İki (2) adet eğitmenin bir aylık çalışma süresince elde ettiği ücretin yevmiye kaydı;

1-----------------------31.01.2017-------------------------

  136.00 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR                                  266,62.-  

    136.10 Vergi Dairesinden Alacaklar

      136.10.01  Asgari Geçim İndirimi      266.62.-

  740.00 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ                                4.652,75.-

    740.40 Personel Brüt Ücret Giderleri  3.777,50.-      

    740.41 İşveren Primi Giderleri                875,25.-

                                 335.00 PERSONELE BORÇLAR                                       2.967,19.-

                                   335.10  A Personeline Borçlar

                                                1.563,13.-

                                   335.20 B Personeline Borçlar

                                                1.404,06.-

                                  360.00  ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                         510,30.-

                                  360.01      Gelir Stopaj 

                                  360.04      Personel Damga Vergisi

                                                    28,67.-

                                 361.00 ÖDENECEK SOS.GÜV.KES.                                   1.441,88.-

                                    361.10 Ödenecek Sgk Primleri

                                                 1.441,88.-

Ocak /2017 dönemi İki adet yabancı dil eğitmen ücret Yevmiye kaydı

2-------------------------31.01.2017---------------------

  335.00 PERSONELE BORÇLAR                                       2.967,19.-

    335.10  A Personeline Borçlar

                 1.563,13.-

    335.20 B Personeline Borçlar

                 1.404,06.-

                                   102.00 BANKALAR                                                              2.967,19.-

                                     102.10   Z Bankası      2.967,19.-

Personele Ocak/2017 dönemi ödemesi

3----------------------31.01.2017-------------------------

   622.00  SATILAN HİZMET MALİYETİ                               4.652,75.-

     622.10  Satılan Hizmet Maliyeti     4.652,75.-

                        741.00   HİZMET MALİYETİ YANS. HES.                                     4.652,75.-

                          741.10  Hizmet Üretim maliyeti Yans. Hs.  

                                        4.652,75.-.-

Yansıtmalar ile 622 nolu hesaba virman

4---------------------31.01.2017--------------------------

  741.00   HİZMET MALİYETİ YANS. HES.                         4.652,75.-

    741.10  Hizmet Üretim maliyeti Yans. Hs. 4.652,75.-

                           740.00 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ                                            4.652,75.-

                             740.40 Personel Brüt Ücret Giderleri 

                                         3.777,50.-      

                             740.41 İşveren Primi Giderleri            

                                          875,25.-

Yansıtmaların kapanması kaydı

---------------------------------------------------------------

Şeklinde olur.

5---------------------26.02.2017-------------------------

  360.00  ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                     510,30.-

     360.01      Gelir Stopaj 

                      481,63.-                   

     360.04      Personel Damga Vergisi

                      28,67.-

    361.00 ÖDENECEK SOS.GÜV.KES.                           1.441,88.-

      361.10 Ödenecek Sgk Primleri

                    1.441,88.-

                                 136.00 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR                             266,62.-

                                   136.10 Vergi Dairesinden Alacaklar

                                      136.10.01  Asgari Geçim İndirimi    

                                                        266.62.-

                                  102.00 BANKALAR                                                              243,68.-

                                     102.10   Z Bankası      243,68.-

                                  102.00 BANKALAR                                                          1.253,00.-

                                    102.10   Z Bankası      1.253,00.-

                                  602.00 DİĞER GELİRLER                                                    188,88.-  

                                   602.10 5510 Sayılı Kanun İndirimi    188,88.-

Stopaj ve Sgk nın bankadan ödenmesi ve 5510 kanun indirim kaydı

-------------------------------------------------------

 

2. EĞİTİM İŞLETMELERİNİN KİŞİ VE KURUMLARIN ÖĞRENME İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ KİTAP, DERGİ, CD, WEB SİTESİ ÜZERİNDEN EĞİTİMVB DOKÜMANLARI SATIN ALMASI, ÜRETMESİ VE SATMASI VE BU AMAÇLA SATIŞ ELEMANLARINI İSTİHDAM ETMESİ SONUCU OLUŞAN MUHASEBE KAYITLARI

2.1. Eğitim İşletmelerinin Kişi Ve Kurumların Öğrenme İhtiyaçlarını Karşılamak Üzere Çeşitli Kitap, Dergi, Cd, Web Sitesi Üzerinden Vb Dokümanları Satın Alması Ve Satması Ve Bu Amaçla Satış Elamanlarının İstihdam Etmesi Sonucu Oluşan Muhasebe Kayıtları

Eğitim işletmeleri kişi ve kurumlara birebir kurs ve eğitim hizmeti vermenin yanında kişi ve kurumlara kitap, dergi, cd, internet (web) üzerinden eğitim vb. dokümanları satarak da eğitim hizmeti gerçekleştirebilirler.

Örnek: Bir yabancı dil eğitim kursu uluslararası düzeyde kalitesi yüksek yabancı dil eğitimi veren  bir kurumunun ürünleri olan kitap, dergi, cd, internet (Web) üzerinden eğitim vb. dokümanların satış hakkını alabilir. Bu satış hakkının almak amacıyla alım satıma konu olan kitap, dergi, cd, bilgisayar programı vb. dokümanların patent, marka ve know-how türünden bedelleri için ödemeler gerçekleştirebilir. Bu amaçla kitap için 1.000,00.- TL dergi için 500,00.- TL cd için 300,00.- TL, internet üzerinden eğitim programı için 1.000,00.- TL lik bir patent, marka ve know-how türünden ödeme gerçekleştirdiği düşünülürse:

1-------------------01.02.2017-----------------------

  260.00 HAKLAR                                               2.800,00.-

        260.01-Kitap                     1.000,00.-

        260.02-Dergi                        500,00.-

        260.03-Cd                             300,00.-

        260.04-İnternetten Eğitim 1.000,00.-

                   320.00 SATICILAR                                                   2.800,00.-

                         320-01 M İşletmesi        2.800,00.-

M işletmesine ait kitap, dergi, cd, internetten

eğitim türünden verilecek hizmetlerin satış hakkı için

tahakkuk eden patent/know-how türünden borç

2-------------------01.02.2017-------------------------

  320.00 SATICILAR                                             2.800,00.-

320-01 M İşletmesi        2.800,00.-

                               102.00 BANKALAR                                        2.800,00.-

                                    102.10   Z Bankası      2.800,00.-

M işletmesine borç ödemesi

------------------------------------------------------------

Satış hakkı elde edilen kitap tan tanesi 150,00.- TL den 10 tane / dergiden tanesi 15,00.- TL den 20 tane / cd den tanesi 5,00.- TL den 100 tane M işletmesinden satın alınmıştır. internet üzerinden verilen eğitim için adet sayısı sınırsızdır. Bu işlemden dolayı yevmiye kaydı

3-------------------01.02.2017-----------------------

153.00 TİCARİ MALLAR                                                                    2.300,00.-

 153.01 Kitap     150 TL x 10 Ad = 1.500,00.-

 153.02 Dergi       15 TL x 20 Ad  =  300.00.-

1530.3 Cd            5  TL x 100 Ad=  500,00.-

                                          320.00 SATICILAR                                                                            2.300,00.-

                                            320-01 M İşletmesi  2.300,00.-

M işletmesinden alınan ticari mal kaydı

4---------------------01.02.2017-----------------------

320.00 SATICILAR                                                                            2.300,00.-

    320-01 M İşletmesi        2.300,00.-

                                           102.00 BANKALAR                                                                          2.300,00.-

                                              102.10   Z Bankası      2.300,00.-

M işletmesine ödeme

--------------------------------------------------------------

R işletmesine  10 adet kitap 300,00.- TL den, 20 adet dergi 30,00.- TL den, 100 adet cd 10,00.- TL den tanesi 100,00.- TL den de 20 adet internet üzerinden yabancı dil eğitimi satılmıştır.

Bu işlemlerden dolayı yevmiye kayıtları;

5--------------------28.02.2017-----------------------

120.00   ALICILAR                                                                            6.600,00.-

     120.10    R İşletmesi      6.600,00.-

                         600.00 YURT İÇİ SATIŞLAR                                                                         6.600,00.-

                           600.20 Kitap Satışları  3.000,00.-

                           600.30 Dergi Satışları     600,00.-

                           600.40 CdSatışları       1.000,00.-

                           600.50 İnternetten Eğitim

                                       Hizmeti              2.000,00.-

R işletmesine  A-12 nolu 28.02.2017 tarihli satış kaydı

6----------------------28.02.2017----------------------

  621.00 SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİ                             2.300,00.-

     621.20   Satılan Kitap Maliyeti      3.000,00.-

     621.30   Satılan Dergi Maliyeti         600,00.-

     621.40   SatılanCd Maliyeti           1.000,00.-

                       153.00 TİCARİ MALLAR                                                                         2.300,00.-

                           153.01 Kitap     150 TL x 10 Ad = 1.500,00.-

                           153.02 Dergi       15 TL x 20 Ad  =  300.00.-

                           1530.3 Cd            5  TL x 100 Ad=  500,00.-

-------------------------------------------------------

Kitap, Dergi, cd İnternet üzerinden eğitim hizmeti satabilmek için 1.777,50.- TL den 1-(bir)

Personel 2.000,00.- TL den 1-(bir) Personel Çalıştırılmıştır.

7-----------------------28.02.2017---------------------

  136.00 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR                             266,62.-

    136.10 Vergi Dairesinden Alacaklar

      136.10.01  Asgari Geçim İndirimi      266.62.-

  760.00 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİD.           4.652,75.-

    760.40 Personel Brüt Ücret Giderleri  3.777,50.-      

    760.41 İşveren Primi Giderleri                875,25.-

                                 335.00 PERSONELE BORÇLAR                                       2.967,19.-

                                   335.10  A Personeline Borçlar

                                                1.563,13.-

                                   335.20 B Personeline Borçlar

                                                1.404,06.-

                                  360.00  ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                         510,30.-

                                  360.01      Gelir Stopaj  481,63.-

                                  360.04      Personel Damga Vergisi  28,67.-

361.00 ÖDENECEK SOS.GÜV.KES.                                   1.441,88.-

                                    361.10 Ödenecek Sgk Primleri

Şubat /2017 dönemi iki adet pazarlama personeli ücreti

tahakkuk yevmiye kaydı

8-------------------------28.02.2017-------------------------

  335.00 PERSONELE BORÇLAR                                       2.967,19.-

    335.10  A Personeline Borçlar

                 1.563,13.-

    335.20 B Personeline Borçlar

                 1.404,06.-

                                 102.00 BANKALAR                                                          2.967,19.-

                                   102.10   Z Bankası         2.967,19.-

Pazarlama personeline Şubat/2017 dönemi ödemesi

----------------------------------------------------

 
M işletmesinden alınan patent/know-how türünden haklar için faydalı ömür 15 yıl senelik amortisman oranı 6.66 olduğundan Şubat /2017 dönemi için haklardan kaynaklanan amortisman gideri  2.800,00.- TL x %6.66 /12 = 15.40.- TL olacaktır. 

9--------------------28.02.2017-------------------------

  760.00 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİD.                        15,40.-

760.50 Haklar Amortisman Giderleri            15,40.-

                 268-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                                                   15,40.- 

                      268.10  PatentKnow-How           15,40.-

 Hak hesabı kaynaklı gider kaydı

10---------------------28.02.2017----------------------

    631.00 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİD.                4.668,15.-

      631.00 Pazarlama Satış ve Dağ. Gid.      4.668,15.-

                 761.00 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞ. GİD.YNST.                       4.668,15.-

                     761.10 Pazarlama Satış ve Dağ. Gid. Ynst   4.668,15.-

       631 nolu hesaba yansıtma

12-------------------28.02.2017------------------------------ 

 761.00 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞ. GİD.YNST.             4.668,15.-

       761.10 Pazarlama Satış ve Dağ. Gid. Ynst   4.668,15.-

                      760.00 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİD.                      4.668,15.-                             

                           760.40 Personel Brüt Ücret Giderleri  3.777,50.-      

                           760.41 İşveren Primi Giderleri                875,25.-

                           760.50 Haklar Amortisman Giderleri       15,40.-

        Yansıtmaların kapanması

-----------------------------------------------------------------

 Şeklinde olacaktır.
 

2.2. EĞİTİM İŞLETMELERİNİN KİŞİ VE KURUMLARIN ÖĞRENME İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ KİTAP, DERGİ, CD, WEB SİTESİ VB DOKÜMANLARI ÜRETMESİ -SATMASI SONUCU OLUŞAN MUHASEBE KAYITLARI

Eğitim işletmeleri kişi ve kurumlara birebir kurs ve eğitim hizmeti vermenin yanında kişi ve kurumlara kitap, dergi, cd, internet (web) üzerinden eğitim vb. dokümanları satarak da eğitim hizmeti gerçekleştirebilirler.

Örnek: Bir yabancı dil eğitim işletmesi kitap, dergi, cd, internet (Web) üzerinden eğitim vb. dokümanların satışını yapabilir. Bu satış işlemini gerçekleştirebilmek için kitap, dergi, cd, web sitesi vb. dokümanların üretimini kendisi gerçekleştirebilir.

Örneğin Web sayfası üzerinden verilecek eğitim hizmeti için 5.000,00.- TL ya K işletmesine

Bir web sayfası tasarlatılmıştır. ayrıca üretimi gerçekleştirilecek kitap, dergi ve cd nin İşletme üzerine tescili İçin L marka danışmanlık şirketinde 2.000,00.- TL ödenmiştir. Web sayfası, kitap, dergi, ve cd ler için muhasebe kayıtları;

1--------------------01.02.2017--------------------

  260.00 HAKLAR                                                                      5.000,00.-

     260.05 Web Sayfası    5.000,00.-                              

                              320.00  SATICILAR                                                       5.000,00.-

                                 320.02  K İşletmesi   5.000,00.-

K işletmesine Web Sayfası Yaptırılması

2--------------------01.02.2017---------------

320.00  SATICILAR                                                             5.000,00.-

    320.02  K İşletmesi   5.000,00.-

102.00 BANKALAR                                                              5.000,00.-

102.10   Z Bankası      5.000,00.-

K işletmesine Ödeme

3-------------------01.02.2017--------------

   260.00 HAKLAR                                                               2.000,00.-

     260.06  Kitap Patent    1.000,00.-

     260.07  Dergi Patent       500,00.-

     260.08 CdPatent            500,00.-                              

                              320.00                                                                                 2.000,00.-

                                 320.02  L İşletmesi   2.000,00.-

L işletmesine marka patent tescili için

hizmet alınması

4---------------01.02.2017---------------

320.00  SATICILAR                                                         2.000,00.-

  320.02  L İşletmesi   2.000,00.-

102.00 BANKALAR                                                              2.000,00.-

102.10   Z Bankası      2.000,00.-

L işletmesine ödeme

------------------------------------------------

Marka, patent/know-how türünden haklar için faydalı ömür 15 yıl senelik
amortisman oranı 6.66 olduğundan Şubat /2017 dönemi için
haklardan kaynaklanan amortisman Gideri 

7.000,00.- TL x %6.66 /12 = 38.85.- TL olacaktır

5--------------------28.02.2017-------------------------

  760.00 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİD.           38,85.-

760.50 Haklar Amortisman Giderleri            38,85.-

                 268-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                                     38,85.- 

                      268.10  PatentKnow-How           38,85.-

Haklar hesabından  kaynaklanan gider kaydı

6---------------------28.02.2017----------------------

    631.00 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİD.         38,85.-

631.00 Pazarlama Satış ve Dağ. Gid.      38,85.-

                 761.00 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞ. GİD.YNST.                  38,85.-

                     761.10 Pazarlama Satış ve Dağ. Gid. Ynst    38,85.-

       631 nolu hesaba yansıtma virman

7--------------------28.02.2017------------------------

761.00 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞ. GİD.YNST.                  38,85.-

 761.10 Pazarlama Satış ve Dağ. Gid. Ynst    38,85.-

760.00 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİD.                 38,85.-

760.50 Haklar Amortisman Giderleri            38,85.-

Yansıtmaların kapanması

------------------------------------------------------------

Örnek 2 :Bir Önceki örnekte üretimi gerçekleştirilecek ve satışa konu olacak kitap, dergi ve cd lerin  marka ve patent tescil işlemlerinin muhasebe kayıtları verilmiştir. Bu işlemler beraber eğitim işletmesi 1000 adet kitap   1.000,00.- TL lik 1000 adet dergi için 1.000,00.- TL lik ve  1000  adet cd üretmek amacıyla 1.000,00.- TL lik hammadde alınmış ve kitap, dergi ve cd üretimleri için 1.000,00.- TL dışarıdan matbaacılık hizmeti alınmış ve bu üretim aşamasında 1.777,50.- TL den 1-(bir)Personel 2.000,00.- TL den 1-(bir) Personel Çalıştırılmıştır.

1--------------------01.02.2017------------------

150-İLK MADDE VE MALZEME                                 3.000,00.-

         150.01   Kitap Üretim Hammaddesi      1.000,00.-

         150.02   Dergi Üretim Hammaddesi      1.000,00.-

         150.03   Cd Üretim Hammaddesi          1.000,00.-

                           102.00 BANKALAR                                                                        3.000,00.-

                             102.10   Z Bankası    3.000,00.-

K işletmesinden peşin olarak alınan  hammadde

------------------------------------------------------

2--------------------28.02.2017------------------

710.00 İLK MADDE VE MALZ. GİD.                             3.000,00.-

   710.01   Kitap Hammadde Gideri      1.000,00.-

   710.02   Dergi hammadde Gideri       1.000,00.-

   710.03   Cd hammadde Gideri          1.000,00.-

                          150-İLK MADDE VE MALZEME                                            3.000,00.-

                                       150.01   Kitap Üretim Hammaddesi      1.000,00.-

                                       150.02   Dergi Üretim Hammaddesi      1.000,00.-

                                      150.03   Cd Üretim Hammaddesi          1.000,00.-

Üretime gönderilen hammadde

3-------------------28.02.2017----------------------

  136.00 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR                                                                266,62.-

   136.10 Vergi Dairesinden Alacaklar

      136.10.01  Asgari Geçim İndirimi      266.62.-

 720.00 DİREKT İŞÇİLİK GİD.                                                                            4.652,75.-

   720.40 Personel Brüt Ücret Giderleri  3.777,50.-      

    720.41 İşveren Primi Giderleri                875,25.-

                                 335.00 PERSONELE BORÇLAR                                                                                 2.967,19.-

                                   335.10  A Personeline Borçlar

                                                1.563,13.-

                                   335.20 B Personeline Borçlar

                                                1.404,06.-

                                 360.00  ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                                                   510,30.-

                                  360.01      Gelir Stopaj 

                                                    481,63.-                   

                                  360.04      Personel Damga Vergisi

                                                    28,67.-

                                 361.00 ÖDENECEK SOS.GÜV.KES.                                                                         1.441,88.-

                                    361.10 Ödenecek Sgk Primleri

Şubat /2017 dönemi iki adet üretim personeli ücreti

yevmiye kaydı

4------------------28.02.2017---------------------

730.00 GENEL İMALAT GİDERLERİ                                                               1.000,00.-

730.01   Matbaa Giderleri                    1.000,00.-

                                 102.00 BANKALAR                                                                                                       1.000,00.-

                                   102.10   Z Bankası    1.000,00.-

Matbaa ödemesi 

5---------------28.02.2017---------------------

151.00 YARI MAMUL ÜRETİM                                                                   8.652,75.-

  151.01 Kitap    2.884,25.-

  151.02 Dergi    2.884,25.-

  151.03 Cd        2.884,25.-

                                711.00  İLK MADDE VE MALZ. GİD.YNS                                                                       3.000,00.-

                               711.01 İlk Madde ve Malzeme Gid. Yans.

                                               3.000,00.-

                             721.00DİREKT İŞÇİLİK GİD. YNS.                                                                                       4.652,75.-

                               721.00 Direkt İşçilik Gideri Yansıtma

                                             4.652,75.-

                            731.00 GENEL İMALAT GİD. YANS.                                                                                       1.000,00.-

                              731.00 Genel İmalat Gid. Yans.

                                    1.000,00.-                                              

Devam eden üretim süreci kaydı

6---------------28.02.2017---------------------

152.00 MAMULLER                                                                                   8.652,75.-

152.01 Kitap    2.884,25.-

  152.02 Dergi    2.884,25.-

  152.03 Cd        2.884,25

                                     151.00 YARI MAMUL ÜRETİM                                                                                  8.652,75.-

                                       151.01 Kitap    2.884,25.-

                                       151.02 Dergi    2.884,25.-

                                       151.03 Cd        2.884,25

7-----------------28.02.2017--------------------

711.00  İLK MADDE VE MALZ. GİD.YNS                                        3.000,00.-

711.01 İlk Madde ve Malzeme Gid. Yans.

                 3.000,00.-

721.00DİREKT İŞÇİLİK GİD. YNS.                                                       4.652,75.-

721.00 Direkt İşçilik Gideri Yansıtma

                4.652,75.-

   731.00 GENEL İMALAT GİD. YANS.                                                 1.000,00.-

     731.00 Genel İmalat Gid. Yans.

                 1.000,00.-                                                                 

                            710.00 İLK MADDE VE MALZ. GİD.                                                                            3.000,00.-

                                     710.01   Kitap Hammadde Gideri     

                                                    1.000,00.-

                                      710.02   Dergi hammadde Gideri      

                                                    1.000,00.-

                                      710.03   Cd hammadde Gideri           

                                                    1.000,00.-

                                  720.00 DİREKT İŞÇİLİK GİD.                                                                                     4.652,75.-

                                   720.40 Personel Brüt Ücret Giderleri    

                                                     3.777,50.-

                                    720.41 İşveren Primi Giderleri               

                                                       875,25.-

                                730.00 GENEL İMALAT GİDERLERİ                                                                          1.000,00.-

                                   730.01   Matbaa Giderleri       

                                     1.000,00.-

Yansıtma hesaplarının kapanması

8-------------------------28.02.2017-------------------------

  335.00 PERSONELE BORÇLAR                                                               2.967,19.-

    335.10  A Personeline Borçlar

                 1.563,13.-

    335.20 B Personeline Borçlar

                 1.404,06.-

                            102.00 BANKALAR                                                                                                         2.967,19.-

                                102.10   Z Bankası      2.967,19.-

İmalat personeline Şubat/2017 dönemi ödemesi

Eğitim işletmesi 28.02.2017 tarihinde D işletmesine tanesi 5 TL den 1000 adet kitap, tanesi 5 TL den 1000 adet dergi ve tanesi 5 TL den 1000 adet cd satmış, 1.000,00.- TL den 3 adet internet üzerinden eğitim hizmeti vermiştir.

9--------------------28.02.2017-----------------------

120.00   ALICILAR                                                              18.000,00.-

     120.40    D İşletmesi      18.000,00.-

600.00 YURT İÇİ SATIŞLAR                                              18.000,00.-

                           600.20 Kitap Satışları  5.000,00.-

                           600.30 Dergi Satışları  5.000,00.-

                           600.40 CdSatışları       5.000,00.-

                           600.50 İnternetten Eğitim

                                       Hizmeti              3.000,00.-

D işletmesine  A-20 nolu 28.02.2017 tarihli satış kaydı

10---------------28.02.2017---------------------

 620.00 SATILAN MAMUL MALİYETİ                                8.652,75.-

620.00 Satılan Mamul Maliyeti  8.652,75.-

                                                152.00 MAMULLER                                         8.652,75.-

                                                  152.01 Kitap    2.884,25.-

                                                  152.02 Dergi    2.884,25.-

                                                  152.03 Cd        2.884,25

Satılan mamul maliyet kaydı

---------------------------------------------------

Şeklinde olacaktır. Bu çalışmanın(2.1) nolukısmında satış elamanlarının istihdam edilmesi  sonucu oluşan muhasebe kayıtları anlatıldığından bu bölümde  aynı konuya yer verilmemiştir. 

 

3. EĞİTİM İŞLETMESİNİN FAALİYETİNİ DEVAM ETTİREBİLMESİ İÇİN YÖNETİM PERSONELİ VE YARDIMCI PERSONEL İSTİHDAM ETMESİ SONUCU OLUŞAN MUHASEBE KAYITLARI 

Örnek: Eğitim işletmesi, işletmenin idari açıdan işletmenin faaliyetlerini yürütmek amacıyla  2.000,00.- TL brüt ücretle 1-(bir) adet sekreter ve 1.777,50.- TL brüt ücretle temizlik personeli istihdam etmektedir. Bu personellere verilen ücretler sonucunda oluşacak muhasebe kayıtları

1-------------------28.02.2017----------------------

  136.00 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR                             266,62.-

    136.10 Vergi Dairesinden Alacaklar

      136.10.01  Asgari Geçim İndirimi      266.62.-

  770.00 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                       4.652,75.-

    770.40 İdari İşler SeketeriGiderleri    2.000,00.-

    770.41 Temizlik Personeli Giderleri    1.777,50.-   

    770.42 İşveren Primi Giderleri                875,25.-

                                 335.00 PERSONELE BORÇLAR                                       2.967,19.-

                                   335.10  İdari İşler Sekreterine Borçlar

                                                1.563,13.-

                                   335.20 Temizlik Personeline Borçlar

                                                1.404,06.-

                                  360.00  ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                         510,30.-

                                    360.01      Gelir Stopaj 

                                                                     481,63.-                   

                                               360.04      Personel Damga Vergisi

                                                                 28,67.-

                                  361.00 ÖDENECEK SOS.GÜV.KES.                                                                         1.441,88.-

                                   361.10 Ödenecek Sgk Primleri

Şubat /2017 dönemi idari işler sekreteri ve temizlik personeli ücreti

tahakkuk kaydı

2---------------------28.02.2017-----------------------------------

335.00 PERSONELE BORÇLAR                                                                       2.967,19.-

    335.10  İdari işler sekreterine borçlar

                 1.563,13.-

    335.20 Temizlik personeline borçlar

                 1.404,06.-

                                                                         102.00 BANKALAR                                                              2.967,19.-

                                                                          102.10   Z Bankası      2.967,19.-

Şubat /2017 dönemi idari işler sekreteri ve temizlik personeli ücreti

Ödemesi

3------------------28.02.2017---------------------

632.00  GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                               4.652,75.-

     632.10  Genel Yönetim Giderleri     4.652,75.-

                        771.00GENEL YÖNETİM GİD. YANS. HES.                                                     4.652,75.-

                          771.10  Genel Yönetim Giderleri Yans. Hs.  

                                        4.652,75.-.-

Yansıtmalar ile 632 nolu hesaba virman

------------------------------------------------------------------

4------------------28.02.2017-------------------------------

771.00GENEL YÖNETİM GİD. YANS. HES.                     4.652,75.-

  771.10  Genel Yönetim Giderleri Yans. Hs.  

               4.652,75.-.-

                                     770.00 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                                                    4.652,75.-

                                     770.40 İdari İşler SeketeriGiderleri    2.000,00.-

                                      770.41 Temizlik Personeli Giderleri    1.777,50.-   

                                      770.42 İşveren Primi Giderleri                875,25.-

Yansıtmaların kapanması

5---------------------26.03.2017-------------------------

360.00  ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                                510,30.-

360.01      Gelir Stopaj 

                      481,63.-                   

     360.04      Personel Damga Vergisi

                      28,67.-

    361.00 ÖDENECEK SOS.GÜV.KES.                                                   1.441,88.-

      361.10 Ödenecek SgkPrimleri  1.441,88.-

                                                 136.00 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR                                         266,62.-

                                                   136.10 Vergi Dairesinden Alacaklar

                                                   136.10.01  Asgari Geçim İndirimi    

                                                                       266.62.-

                                                102.00 BANKALAR                                                                               243,68.-

                                                  102.10   Z Bankası      243,68.-

                                              102.00 BANKALAR                                                                               1.253,00.-

                                                102.10   Z Bankası      1.253,00.-

                                               602.00 DİĞER GELİRLER                                                                         188,88.-  

                                                602.10 5510 Sayılı Kanun İndirimi    188,88.-

Stopaj ve Sgknın bankadan ödenmesi ve 5510 kanun indirim kaydı

----------------------------------------------------------

 

4-SONUÇ 

Öğrenim ve kişisel/kurumsal gelişim ihtiyaçlarının artması; eğitim işletmelerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda ekonomik ve teknik açıdan gündeme gelmelerine neden olmuş, eğitimin de lokomotif bir sektör haline gelmesini sağlamıştır.

Bu çalışmanın amacı; kısmen dahi olsa eğitim işletmelerinin amaçlarını tanımlamak, ticari faaliyetleri neticesinde meydana gelen mali hareketlerini tekdüzen hesap planı içerisinde ele almak ve bu yönde bir bakış açısı sunmaktır.

Bu çalışma konusunda verilen örnekler yorumlandığında, Eğitim hizmetinin direkt olarak eğitmen vasıtasıyla verilmesi veya kitap, dergi ve cd türünden eğitim materyallerin pazarlama yoluyla satılması Bu sektörde çalışan Mali müşavirlerin tek düzen hesap planı açısından planlama yapma gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Örneğin direkt eğitim hizmeti veren bir eğitim işletmesinin eğitmeni için katlandığı ücret giderleri 740-Hizmet Üretim Maliyeti hesabında, üretilmiş veya patent/know-how bedelleri ödenerek satın alınarak satışa konu olan kitap, dergi ve cd gibi materyallerin tüketiciye pazarlanması için çalışan   personel için katlanılan ücret 760-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri hesabında ve Eğitim işletmesinin İdari ve yardımcı işlerini yerine getiren sekreter ve temizlik elamanı için katlanılan ücretlerin 770-Genel Yönetim Giderleri hesabında kayıt altına alınması gibi üç tane farklı ücret türü için işlem yapılması buna en iyi örnektir. Satışa konu olan kitap, dergi ve cd gibi materyallerin işletme girdisi olarak 153-Ticari mallar veya 152-Mamuller hesapları adı altında değişim göstermesi de bu konu açısından başka bir örnektir. 

Verilen örnekler neticesinde bu çalışma konusu değerlendirildiğinde; Eğitim sektöründe hizmet vererek çalışacak Mali Müşavirlerin eğitim işletmeleri ve muhasebe sistemleri üzerine uzmanlaşarak kendilerini geliştirme zorunluluğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

* Sözleşme damga vergisi ve katma değer vergisi dikkate alınmamıştır.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

1- Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği 1 

13.10.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM