YAZARLARIMIZ
Vedat İlki
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
vedat.uzman@gmail.comİsteğe Bağlı Sigortalılık Prim Boşluğunu Doldurması!

5510 Sayılı Kanunun 50 ila 52 maddesinde tanımlaması yapılmış, SSİY ve 2013/11 sayılı Genelge de yer verilmiştir.

Özellikle bazı kişilerin sigorta başlangıcı yaptırılması adına eski alışkanlıkları devam ettirdikleri, fiili çalışma olmadan sahte sigortalılığa müracaat ettikleri, ilerleyen süreçlerde bu sigortaların iptal edilmesiyle birlikte sıkıntı yaşadıklarını biliyoruz.

Zorunlu Sigorta Kapsamına Girmemek!

İsteğe bağlı sigortalılık, sigortalının Kanunun 51 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları hükmü saklı kalmak kaydıyla Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) veya (c) bentleri kapsamına tabi çalışmaya başladığı tarihten bir gün önce sona erdirilir.

506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerde çalışmaya başlayanların isteğe bağlı sigortalılıkları da çalışmaya başladığı tarihten bir gün önce sona erdirilecektir.

Kanun koyucu burada çok güzel bir düzenlemeye yer vermiştir.

Ancak, isteğe bağlı sigortalılığın sona erdirilmesinde, Kanunun 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentlerine tabi çalışmalar zorunlu sigortalılık olarak değerlendirilmeyecektir.

İşte burada sunulan imkan ile gençlerin sigorta başlangıçlarını isteğe bağlı yapabilirsiniz.

a) Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında, iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortası uygulanır ve bunlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.

Bu kapsamda olanlar için isteğe bağlı prim ödenmesi yapılır.

b) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; meslekî ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82 nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Bu bentte sayılanlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.

Bu kapsamda olanlar için isteğe bağlı prim ödenmesi yapılır.

e) Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Bunlar için Türkiye İş Kurumu prim ödeme yükümlüsü olmakla birlikte bu Kanun kapsamında işyeri ve işveren sayılmaz.

Bu kapsamda olanlar için isteğe bağlı prim ödenmesi yapılır.

TANIMLAMA

PRİM ÖDEME TÜRÜ

SİGORTALILIK STATÜSÜ

İSTEĞE BAĞLI PRİM ÖDER

a.)ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında,

iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortası

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar

b.)5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler, meslekî ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler,2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82 nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar

iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası, bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar

e.)Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler

iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, genel sağlık sigortası

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar

Özellikle yasa koyucu bu dediğimiz alanlarda çalışanları isteğe bağlı prim ödeme de özendirme adına bu yıllarla birlikte 18 yaş ve yukarısı ödenecek isteğe bağlı primlerin 4-1(a) sayılması yönünden adım atılması uygun olacaktır.

5’nci maddenin a-b ve e bentleri kısa vadeli 4-1(a) değerlendirilse de uzun vadeli sigorta anlamında isteğe bağlı da 4-1(b) işlem görmektedir. GSS ödenmesi halinde o dönemlerde isteğe bağlı primlerin %20 uygulanması özendirilmesiyle cazip hale gelebilir.

06.10.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM