YAZARLARIMIZ
Umut Özer
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
umutoozer@gmail.comİhracatta Yeni Yaptırımlar

Merhaba değerli okurlar, biliyorsunuz ülkemiz son zamanlarda yüksek döviz kurları ve buna mukabil yüksek enflasyon riski ile mücadele etmektedir. Merkez Bankası ve Kanun Koyucu bu duruma para ve maliye politikası ile birçok önlem almaya çalışıyor, yine bu önlemlerden sonuncusu 4 Eylül 2018 tarihinde ekonomi ve ticaret hayatımıza giren 2018-32/48 numaralı gazetede yayınlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ile karşımıza çıkmıştır.

Bu tebliğin amacı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesinin müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez. Söz konusu bedellerin %80 ‘inin bir bankaya satılması zorunludur.

İhraç edilen malların bedelinin süresinde yurda getirilerek, bankalara satılmasından ve ihracat hesabının süresinde kapatılmasından ihracatçılar sorumludur, alacak hakkının satın alınması suretiyle ticari riskin bankalar veya faktoring şirketlerince üstlenilmesi durumunda, ihracat bedelinin yurda getirilmesi ile ilgili sorumluları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir ve ihracata aracılık eden bankalar ihracat bedellerinin yurda getirilmesi ve satışının yapılmasını izlemekle yükümlüdür.

İhracat bedelleri aşağıdaki ödeme şekillerinden birine göre yurda getirilebilmektedir;

 1. Akreditifli Ödeme
 2. Vesaik Mukabili Ödeme
 3. Mal Mukabili Ödeme
 4. Kabul Kredili Akreditifli Ödeme
 5. Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme
 6. Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme
 7. Peşin Ödeme

Not 1: İhracat bedellerinin beyan edilen Türk Parası veya döviz üzerinden yurda getirilmesi esas olup, Türk Parası üzerinden yapılan ihracat karşılığında döviz getirilmesi mümkündür.

Not 2: İhracat bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi halinde gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunludur.

Tebliğin “Peşin Döviz” kısmı şöyledir;

Peşin döviz karşılığında ihracatın 24 ay içinde gerçekleştirilmesi zorunludur. Dâhilde işleme izin belgesi ve vergi ve resim harç istisna belgesi kapsamında ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak sağlanan peşin dövizlerin kullanım süresi belge süresi kadardır.

Tamamı tek seferde iade edilmeyen veya süresi içinde ihracatı gerçekleştirilemeyen peşin dövizler prefinansman hükümlerine tabi olur. Prefinansman hükümlerine tabi hale gelen peşin dövizlerin, ihracat taahhüt sürelerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uzatılması halinde, alıcının muvafakat etmesi kaydıyla kullanım süreleri de verilen ek süre kadar uzatılmış olmaktadır.

Ek olarak yurt dışında müteahhit firmalar ihracat bedelini 365 gün içinde yurda getirerek bankaya satması mecburidir.

Konsinye yoluyla yapılacak ihracatta bedellerin kesin satışı müteakip; uluslararası fuar, sergi ve haftalara bedelli olarak satılmak üzere gönderilen malların bedellerinin ise gönderildikleri fuar, sergi veya haftanın bitimini müteakip 180 gün içinde yurda getirilmesi ve bankalara satılması zorunludur. İlgili mevzuat hükümlerine göre yurt dışına geçici ihracı yapılan malların verilen süre veya ek süre içinde yurda getirilmemesi veya bu süreler içerisinde satılması halinde satış bedelinin süre bitiminden veya kesin satış tarihinden itibaren 90 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunludur. Yürürlükteki İhracat Rejimi ve Finansal Kiralama (leasing) Mevzuatı çerçevesinde kredili veya kiralama yoluyla yapılan ihracatta, ihracat bedelinin kredili satış veya kiralama sözleşmesinde belirlenen vade tarihlerini izleyen 90 gün içinde yurda getirilerek bankalara satılması zorunludur.

Mücbir sebeplerin varlığı halinde, mücbir sebebin devamı müddetince altışar aylık dönemler itibariyle ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce ek süre verilir.

Mücbir sebep kabul edilen haller aşağıdaki gibidir;

 1. İthalatçı veya ihracatçı firmanın infisahı, iflası, konkordato ilan etmesi veya faaliyetlerini daimi olarak tatil etmesi, firma hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmesi, şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü
 2. Grev, lokavt ve avarya hali
 3. İhracatçı veya ithalatçı memleket resmi makamlarının karar ve işlemleri ya da muhabir bankaların muameleleri dolayısıyla hesapların kapatılmasının imkânsız hale gelmesi
 4. Tabii afet, harp ve abluka hali
 5. Malların kaybı, hasara uğraması veya imha edilmesi
 6.  İhtilaf nedeniyle dava açılması veya tahkime başvurulması

Bu tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir ve yürürlük tarihinden itibaren 6 ay süre ile geçerli olacaktır,

Faydalı olması dileği ile.

05.09.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM